[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dictionaries-common 1.23.7: Please update debconf PO translation for the package dictionaries-commonHi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
dictionaries-common. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

(this is the second call for translation as a translatable template
was omitted in the originally sent call for translations a few days ago)

The deadline for receiving the updated translation is
Thursday, August 07, 2014.

Thanks,

# Translation of dictionaries-common debconf template to Swedish
# Copyright (C) 2014 Martin Bagge <brother@bsnet.se>
# This file is distributed under the same license as the dictionaries-common package.
#
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2011
# Martin Bagge <brother@bsnet.se>, 2011, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dictionaries-common\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dictionaries-common@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-24 07:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-23 15:51+0100\n"
"Last-Translator: Martin Bagge / brother <brother@bsnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
"Language: Swedish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:2001
msgid "Possible debconf database corruption"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:2001
msgid ""
"The setting for \"${question}\" is missing, but packages providing "
"candidates are installed: \"${class_packages}\"."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:2001
msgid ""
"This may be due to corruption in the debconf database. See \"/usr/share/doc/"
"dictionaries-common/README.problems\" on \"Debconf database corruption\"."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:2001
msgid ""
"In this case, running \"/usr/share/debconf/fix_db.pl\" can help to put the "
"debconf database in a consistent state."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:2001
msgid ""
"Some questions are likely to be asked after this message in order to leave "
"the dictionaries system in a (provisionally) working state."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#. TRANSLATORS: DO NOT TRANSLATE variable names such as ${value}
#: ../dictionaries-common.templates:3001
msgid "Invalid configuration value for default dictionary"
msgstr "Felaktigt värde för standardlexikon"

#. Type: error
#. Description
#. TRANSLATORS: DO NOT TRANSLATE variable names such as ${value}
#: ../dictionaries-common.templates:3001
msgid ""
"An invalid value has been found for a configuration setting for dictionaries-"
"common. \"${value}\" does not correspond to any installed package on the "
"system."
msgstr ""
"Ett felaktigt värde har hittats för en inställning för dictionaries-common. "
"\"${value}\" motsvarar inget paket som finns installerat på systemet."

#. Type: error
#. Description
#. TRANSLATORS: DO NOT TRANSLATE variable names such as ${value}
#: ../dictionaries-common.templates:3001
msgid ""
"This is usually caused by previous problems during package installation, "
"where the package providing \"${value}\" was selected for installation but "
"finally not installed because of errors in other packages."
msgstr ""
"Detta fel orsakas vanligtvis av problem någon gång under paketinstallation. "
"Paketet som tillhandahöll \"${value}\" valdes för installation men blev inte "
"installerat på grund av fel i andra paket."

#. Type: error
#. Description
#. TRANSLATORS: DO NOT TRANSLATE variable names such as ${value}
#: ../dictionaries-common.templates:3001
msgid ""
"To fix this error, reinstall (or install) the package that provides "
"\"${value}\". Then, if you don't want that package on this system, remove "
"it, which will also delete this configuration setting. A menu of choices "
"will be shown after this message in order to leave the system in a working "
"state until you fix the problem."
msgstr ""
"För att lösa detta fel bör du installera om (eller installera) paketet som "
"tillhandahåller det saknade värdet \"${value}\". Om du sedan inte vill ha "
"detta paket på ditt system kan du ta bort det, vilket också tar bort dess "
"inställningar. Menyn som visas efter detta meddelandet kommer att försöka "
"hålla kvar systemet i ett fungerande tillstånd tills dess att felet "
"avhjälpts."

#. Type: error
#. Description
#. TRANSLATORS: DO NOT TRANSLATE variable names such as ${value}
#: ../dictionaries-common.templates:3001
msgid ""
"This error message can also appear during ispell dictionary or wordlist "
"renaming (e.g.: wenglish -> wamerican). In this case it is harmless and "
"everything will be fixed after you select your default in the menu(s) shown "
"after this message."
msgstr ""
"Detta felmeddelande kan även dyka upp när ett ispell-lexikon eller en "
"ordlista döps om (t ex wenglish->wamerican). Om så är fallet är det ofarligt "
"och allt kommer att lösas när du valt vad som ska vara standard i menyn/"
"menyerna som visas efter detta meddelande."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dictionaries-common.templates:4001 ../dictionaries-common.templates:5001
msgid "${echoices}"
msgstr "${echoices}"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dictionaries-common.templates:4001 ../dictionaries-common.templates:5001
msgid "Manual symlink setting"
msgstr "Manuell inställning av symlänkar"

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4002
msgid "System default ispell dictionary:"
msgstr "Vilket ispell-lexikon skall vara standard på systemet?"

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4002
msgid ""
"Please indicate which dictionary ispell should use as system-wide default "
"when no other spell-checking dictionary is specified."
msgstr ""
"Ange vilket lexikon ispell ska använda som standard på systemet när inga "
"andra lexikon är specificerade."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4002
msgid ""
"This sets up the /usr/lib/ispell/default.aff and /usr/lib/ispell/default."
"hash symlinks, as well as ispell's global ispell-wrapper and Emacs defaults."
msgstr ""
"Detta installerar symlänkarna /usr/lib/ispell/default.aff och /usr/lib/"
"ispell/default.hash likväl som ispells globala ispell-wrapper och Emacs-"
"standard."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4002
msgid ""
"Use \"Manual symlink setting\" if you want to handle the symlinks yourself. "
"In this case ispell will have no global ispell-wrapper or Emacs defaults."
msgstr ""
"Använd \"Manuell inställning av symlänkar\" om du vill hantera symlänkarna "
"själv. I det här fallet kommer ispell inte ha en global ispell-wrapper eller "
"Emacs-standard."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4002
msgid ""
"The default ispell dictionary can be changed at any time by running \"select-"
"default-ispell\"."
msgstr ""
"Standardlexikon för ispell kan ändras när som helst genom att köra \"select-"
"default-ispell\"."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:5002
msgid "System default wordlist:"
msgstr "Vilken ordlista skall vara standard på systemet?"

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:5002
msgid ""
"Please indicate which wordlist the \"/usr/share/dict/words\" symlink should "
"point to. This will provide a simple list of dictionary words for basic "
"spell-checking and word searches. Use \"Manual symlink setting\" if you want "
"to handle this symlink yourself."
msgstr ""
"Ange vilken ordlista som symlänken \"/usr/share/dict/words\" ska peka på. "
"Denna kommer att tillhandahålla en enkel lista med uppslagsord för enkel "
"rättstavning och för att leta efter ord. Använd \"Manuell inställning av "
"symlänkar\" om du vill hantera denna symlänk själv."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:5002
msgid ""
"The default wordlist can be changed at any time by running \"select-default-"
"wordlist\"."
msgstr ""
"Standardordlistan kan ändras när som helst genom att köra \"select-default-"
"wordlist\"."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:6001
msgid "Remove obsolete /etc/dictionary link?"
msgstr "Ta bort föråldrad /etc/dictionary-länk?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:6001
msgid ""
"This system has an obsolete symlink \"/etc/dictionary\". This is no longer "
"meaningful, and should be removed."
msgstr ""
"Detta system har en gammal symbolisk länk installerad, \"/etc/dictionary\", "
"dess syfte är överspelat och den ska därför raderas."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:6001
msgid ""
"You will be asked to explicitly select the default wordlist during "
"installation of wordlist packages. You can change your selection at any time "
"by running \"select-default-wordlist\"."
msgstr ""
"Under installation av ordlistepaket kommer du uppmanas att uttryckligen "
"välja den ordlista som ska vara standard. Du kan ändra ditt val när som "
"helst genom att köra \"select-default-wordlist\"."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:7001
msgid "Problems rebuilding an ${xxpell} hash file (${hashfile})"
msgstr "Problem med att bygga om en ${xxpell}-hashfil (${hashfile})"

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:7001
msgid "The following error happened:"
msgstr "Följande fel inträffade:"

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:7001
msgid ""
"This error was caused by a package providing \"${hashfile}\", although it "
"may be triggered by another package's installation. Please submit a bug for "
"the package providing \"${hashfile}\"."
msgstr ""
"Detta fel orsakades av paketet som tillhandahöll \"${hashfile}\", även om "
"det kan visa sig under installationen av andra paket. Rapportera felet till "
"den som är ansvarig för paketet som tillhandahåller \"${hashfile}\"."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:7001
msgid ""
"Until this problem is fixed you will not be able to use ${xxpell} with "
"\"${hashfile}\"."
msgstr ""
"Till dess att detta problem är löst kommer du inte att kunna använda "
"${xxpell} med \"${hashfile}\"."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:8001
msgid "Default values for ispell dictionary/wordlist not set"
msgstr "Standardvärden för ispells lexikon/ordlistor har inte satts."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:8001
msgid ""
"Running \"dpkg-reconfigure dictionaries-common\" will not set the default "
"values for ispell dictionary/wordlist. Running \"dpkg-reconfigure ispell\" "
"will not set the default ispell dictionary."
msgstr ""
"Att köra \"dpkg-reconfigure dictionaries-common\" kommer inte att bestämma "
"standardvärdet för ispells lexikon/ordlista. Att köra \"dpkg-reconfigure "
"ispell\" kommer inte att bestämma ispells standardlexikon."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:8001
msgid ""
"You should instead use the \"select-default-ispell\" or \"select-default-"
"wordlist\" commands for that purpose."
msgstr ""
"Använd istället kommandot \"select-default-ispell\" eller \"select-default-"
"wordlist\"."

#~ msgid "Move non-FHS stuff under /usr/dict to /usr/dict-pre-FHS?"
#~ msgstr ""
#~ "Flytta filer under /usr/dict som inte följer FHS till /usr/dict-pre-FHS?"

#~ msgid ""
#~ "Some files (instead of symbolic links) have been found in \"/usr/dict\", "
#~ "a location deprecated by the Filesystem Hierarchy Standard (FHS) in favor "
#~ "of \"/usr/share/dict\"."
#~ msgstr ""
#~ "Hittade filer (istället för symboliska länkar) i sökvägen \"/usr/dict\", "
#~ "denna sökväg har ersatts med \"/usr/share/dict\" i FHS (Filesystem "
#~ "Hierarchy Standard)."

#~ msgid ""
#~ "If you accept this option, everything under \"/usr/dict\" will be moved "
#~ "to \"/usr/dict-pre-FHS\", and a symbolic link named \"/usr/dict\" will be "
#~ "created pointing to \"/usr/share/dict\"."
#~ msgstr ""
#~ "Allt under \"/usr/dict\" bör flyttas till \"/usr/dict-pre-FHS\" och en "
#~ "symbolisk länk från \"/usr/dict\" till \"/usr/share/dict\" skapas."

#~ msgid ""
#~ "Although no current package uses the obsolete /usr/dict location, not "
#~ "having the symlink may break legacy software, so you are encouraged to "
#~ "allow this change."
#~ msgstr ""
#~ "Trots att inga aktuella paket använder den föråldrade sökvägen /usr/dict "
#~ "kan avsaknaden av den innebära att äldre program slutar fungera. "
#~ "Rekommendationen är att genomföra ändringen."

#~ msgid "Remove obsolete /usr/dict symlink?"
#~ msgstr "Ta bort föråldrad symbolisk länk /usr/dict?"

#~ msgid ""
#~ "This system has an obsolete symlink \"/usr/dict\", which is not compliant "
#~ "with the Filesystem Hierarchy Standard. No packages currently use that "
#~ "location, and none of your programs should rely on it, so it should be "
#~ "removed."
#~ msgstr ""
#~ "Detta system använder en gammal symbolisk länk, \"/usr/dict\", som inte "
#~ "passar in i FHS (Filesystem Hierarchy Standard). Inga debianpaket "
#~ "använder den platsen och inga av dina program ska vara beroende av den. "
#~ "Därför bör den tas bort."

Reply to: