[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debcof://mdadm/ru.poВнёс предложенные правки.

-- 
Best Regards,
Yuri Kozlov

# translation of ru.po to Russian
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Yuri Kozlov <kozlov.y@gmail.com>, 2006, 2008.
# Yuri Kozlov <yuray@komyakino.ru>, 2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 4.1-6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mdadm@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-09 08:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-16 06:37+0300\n"
"Last-Translator: Yuri Kozlov <yuray@komyakino.ru>\n"
"Language-Team: Russian <debian-l10n-russian@lists.debian.org>\n"
"Language: ru\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 20.04.3\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:2001
msgid "Should mdadm run monthly redundancy checks of the MD arrays?"
msgstr ""
"Ð?олжен ли mdadm запÑ?Ñ?каÑ?Ñ? ежемеÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ? пÑ?овеÑ?кÑ? избÑ?Ñ?оÑ?ноÑ?Ñ?и на MD-маÑ?Ñ?иваÑ??"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:2001
msgid ""
"If the kernel supports it (versions greater than 2.6.14), mdadm can "
"periodically check the redundancy of MD arrays (RAIDs). This may be a "
"resource-intensive process, depending on the local setup, but it could help "
"prevent rare cases of data loss. Note that this is a read-only check unless "
"errors are found; if errors are found, mdadm will try to correct them, which "
"may result in write access to the media."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ли Ñ?Ñ?о поддеÑ?живаеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?дÑ?ом (>> 2.6.14), mdadm можеÑ? пеÑ?иодиÑ?еÑ?ки "
"пÑ?овеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? избÑ?Ñ?оÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? MD-маÑ?Ñ?ивов (RAID-ов). ЭÑ?о можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?мким "
"пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?ом в завиÑ?имоÑ?Ñ?и оÑ? наÑ?Ñ?Ñ?ойки, но он можеÑ? помоÑ?Ñ? пÑ?едоÑ?вÑ?аÑ?иÑ?Ñ? "
"Ñ?едкие Ñ?лÑ?Ñ?аи поÑ?еÑ?и даннÑ?Ñ?. Ð?амеÑ?им, Ñ?Ñ?о пока не обнаÑ?Ñ?жено оÑ?ибок, "
"вÑ?полнÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?олÑ?ко Ñ?Ñ?ение; еÑ?ли обнаÑ?Ñ?живаеÑ?Ñ?Ñ? оÑ?ибка, mdadm попÑ?Ñ?аеÑ?Ñ?Ñ? "
"иÑ?пÑ?авиÑ?Ñ? еÑ?, Ñ?Ñ?о можеÑ? пÑ?ивеÑ?Ñ?и к запиÑ?и на ноÑ?иÑ?елÑ?."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:2001
msgid ""
"The default, if turned on, is to check on the first Sunday of every month at "
"01:06."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ли оÑ?веÑ?иÑ?Ñ? Ñ?Ñ?веÑ?диÑ?елÑ?но, Ñ?о по Ñ?молÑ?аниÑ? пÑ?овеÑ?ка вÑ?полнÑ?еÑ?Ñ?Ñ? в пеÑ?вое "
"воÑ?кÑ?еÑ?енÑ?е каждого меÑ?Ñ?Ñ?а в 01:06."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:3001
msgid "Should mdadm check once a day for degraded arrays?"
msgstr ""
"Ð?олжен ли mdadm запÑ?Ñ?каÑ?Ñ? ежедневнÑ?Ñ? пÑ?овеÑ?кÑ? налиÑ?иÑ? повÑ?еждÑ?ннÑ?Ñ? маÑ?Ñ?ивов?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:3001
msgid ""
"mdadm can check once a day for degraded arrays and missing spares to ensure "
"that such events don't go unnoticed."
msgstr ""
"mdadm можеÑ? ежедневно пÑ?овеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? налиÑ?ие повÑ?еждÑ?ннÑ?Ñ? маÑ?Ñ?ивов и "
"оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?вие Ñ?езеÑ?ва, Ñ?Ñ?обÑ? Ñ?Ñ?и Ñ?обÑ?Ñ?иÑ? не оÑ?Ñ?алиÑ?Ñ? незамеÑ?еннÑ?ми."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:4001
msgid "Do you want to start the MD monitoring daemon?"
msgstr "Ð?апÑ?Ñ?каÑ?Ñ? Ñ?лÑ?жбÑ? Ñ?лежениÑ? MD?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:4001
msgid ""
"The MD (RAID) monitor daemon sends email notifications in response to "
"important MD events (such as a disk failure)."
msgstr ""
"СлÑ?жба Ñ?лежениÑ? MD (RAID) поÑ?Ñ?лаеÑ? поÑ?Ñ?овÑ?е Ñ?ведомлениÑ? в Ñ?лÑ?Ñ?ае"
" возникновениÑ? "
"важнÑ?Ñ? Ñ?обÑ?Ñ?ий MD (Ñ?акиÑ? как оÑ?каз диÑ?ка)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:4001
msgid "Enabling this option is recommended."
msgstr "РекомендÑ?еÑ?Ñ?Ñ? оÑ?веÑ?иÑ?Ñ? Ñ?Ñ?веÑ?диÑ?елÑ?но."

#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:5001
msgid "Recipient for email notifications:"
msgstr "Ð?олÑ?Ñ?аÑ?елÑ? Ñ?ведомиÑ?елÑ?нÑ?Ñ? пиÑ?ем:"

#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:5001
msgid ""
"Please enter the email address of the user who should get the email "
"notifications for important MD events."
msgstr ""
"Ð?ведиÑ?е адÑ?еÑ? Ñ?лекÑ?Ñ?онной поÑ?Ñ?Ñ? полÑ?зоваÑ?елÑ?, коÑ?оÑ?Ñ?й бÑ?деÑ? полÑ?Ñ?аÑ?Ñ? "
"поÑ?Ñ?овÑ?е Ñ?ведомлениÑ? о важнÑ?Ñ? Ñ?обÑ?Ñ?иÑ?Ñ? MD."

#~ msgid "MD arrays needed for the root file system:"
#~ msgstr "MD-маÑ?Ñ?ивÑ?, необÑ?одимÑ?е длÑ? коÑ?невой Ñ?айловой Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?:"

#~ msgid ""
#~ "Please enter 'all', 'none', or a space-separated list of devices such as "
#~ "'md0 md1' or 'md/1 md/d0' (the leading '/dev/' can be omitted)."
#~ msgstr ""
#~ "Ð?ведиÑ?е Ñ?пиÑ?ок Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?в Ñ?еÑ?ез пÑ?обел, Ñ?лово 'all' или 'none'. Ð?Ñ? можеÑ?е "
#~ "не Ñ?казÑ?ваÑ?Ñ? наÑ?алÑ?нÑ?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? пÑ?Ñ?и Ñ?ипа '/dev/', а пÑ?оÑ?Ñ?о вводиÑ?Ñ? имена "
#~ "Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?в, напÑ?имеÑ? 'md0 md1' или 'md/1 md/d0'."

#~ msgid "for internal use - only the long description is needed."
#~ msgstr ""
#~ "длÑ? внÑ?Ñ?Ñ?еннего полÑ?зованиÑ? - нÑ?жно иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? Ñ?олÑ?ко длинное опиÑ?ание."

#~ msgid ""
#~ "If the system's root file system is located on an MD array (RAID), it "
#~ "needs to be started early during the boot sequence. If it is located on a "
#~ "logical volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be "
#~ "started."
#~ msgstr ""
#~ "Ð?Ñ?ли в Ñ?иÑ?Ñ?еме коÑ?неваÑ? Ñ?айловаÑ? Ñ?иÑ?Ñ?ема Ñ?аÑ?положена на MD-маÑ?Ñ?иве "
#~ "(RAID), он должен бÑ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ?ен в Ñ?амом наÑ?але пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?а загÑ?Ñ?зки. Ð?Ñ?ли "
#~ "коÑ?неваÑ? Ñ?айловаÑ? Ñ?иÑ?Ñ?ема Ñ?аÑ?положена на логиÑ?еÑ?ком Ñ?оме (LVM), коÑ?оÑ?Ñ?й "
#~ "Ñ?аÑ?положен на MD, Ñ?о должнÑ? бÑ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ?енÑ? вÑ?е Ñ?оÑ?Ñ?авлÑ?Ñ?Ñ?ие маÑ?Ñ?ивÑ?."

#~ msgid ""
#~ "If you know exactly which arrays are needed to bring up the root file "
#~ "system, and you want to postpone starting all other arrays to a later "
#~ "point in the boot sequence, enter the arrays to start here. "
#~ "Alternatively, enter 'all' to simply start all available arrays."
#~ msgstr ""
#~ "Ð?Ñ?ли вÑ? Ñ?оÑ?но знаеÑ?е, какие маÑ?Ñ?ивÑ? Ñ?Ñ?ебÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? длÑ? полÑ?Ñ?ениÑ? "
#~ "Ñ?абоÑ?оÑ?поÑ?обной коÑ?невой Ñ?айловой Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? и Ñ?оÑ?иÑ?е оÑ?ложиÑ?Ñ? запÑ?Ñ?к "
#~ "оÑ?Ñ?алÑ?нÑ?Ñ? маÑ?Ñ?ивов на более поздний моменÑ? в пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?е загÑ?Ñ?зки, Ñ?о "
#~ "введиÑ?е иÑ? здеÑ?Ñ?. Ð?наÑ?е, введиÑ?е Ñ?лово 'all', Ñ?Ñ?обÑ? пÑ?оÑ?Ñ?о запÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? вÑ?е "
#~ "доÑ?Ñ?Ñ?пнÑ?е маÑ?Ñ?ивÑ?."

#~ msgid ""
#~ "If you do not need or want to start any arrays for the root file system, "
#~ "leave the answer blank (or enter 'none'). This may be the case if you are "
#~ "using kernel autostart or do not need any arrays to boot."
#~ msgstr ""
#~ "Ð?Ñ?ли вам Ñ?Ñ?о не нÑ?жно, или вÑ? Ñ?оÑ?иÑ?е запÑ?Ñ?каÑ?Ñ? вÑ?е маÑ?Ñ?ивÑ? длÑ? коÑ?невой "
#~ "Ñ?айловой Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?, оÑ?Ñ?авÑ?Ñ?е Ñ?Ñ?о поле пÑ?Ñ?Ñ?Ñ?м (или введиÑ?е Ñ?лово 'none'). "
#~ "ЭÑ?оÑ? ваÑ?ианÑ? подÑ?одиÑ?, еÑ?ли вÑ? иÑ?полÑ?зÑ?еÑ?е авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?кий запÑ?Ñ?к из Ñ?дÑ?а "
#~ "или еÑ?ли длÑ? загÑ?Ñ?зки маÑ?Ñ?ивÑ? ненÑ?жнÑ?."

#~ msgid "An error occurred: device node does not exist"
#~ msgstr "Ð?Ñ?оизоÑ?ла оÑ?ибка: нода Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?ва не Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?еÑ?"

#~ msgid "An error occurred: not a block device"
#~ msgstr "Ð?Ñ?оизоÑ?ла оÑ?ибка: Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во не Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? блоÑ?нÑ?м"

#~ msgid "An error occurred: not an MD array"
#~ msgstr "Ð?Ñ?оизоÑ?ла оÑ?ибка: Ñ?Ñ?о не MD-маÑ?Ñ?ив"

#~ msgid "An error occurred: array not listed in mdadm.conf file"
#~ msgstr "Ð?Ñ?оизоÑ?ла оÑ?ибка: маÑ?Ñ?ив не опиÑ?ан в Ñ?айле mdadm.conf"

#~ msgid "Start arrays not listed in mdadm.conf?"
#~ msgstr "Ð?апÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? маÑ?Ñ?ивÑ?, неопиÑ?аннÑ?е в mdadm.conf?"

#~ msgid ""
#~ "The specified array (${array}) is not listed in the configuration file "
#~ "(${config}). Therefore, it cannot be started during boot, unless you "
#~ "correct the configuration file and recreate the initial ramdisk."
#~ msgstr ""
#~ "УказаннÑ?й вами маÑ?Ñ?ив (${array}) не опиÑ?ан в конÑ?игÑ?Ñ?аÑ?ионном Ñ?айле "
#~ "(${config}). Ð?оÑ?Ñ?омÑ? он не можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ?ен пÑ?и Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?е маÑ?инÑ?, пока вÑ? "
#~ "не иÑ?пÑ?авиÑ?е конÑ?игÑ?Ñ?аÑ?ионнÑ?й Ñ?айл и не пеÑ?еÑ?оздадиÑ?е пеÑ?вонаÑ?алÑ?нÑ?й "
#~ "ramdisk."

#~ msgid ""
#~ "This warning is only relevant if you need arrays to be started from the "
#~ "initial ramdisk to be able to boot. If you use kernel autostarting, or do "
#~ "not need any arrays to be started as early as the initial ramdisk is "
#~ "loaded, you can simply continue. Alternatively, choose not to continue "
#~ "and enter 'none' when prompted which arrays to start from the initial "
#~ "ramdisk."
#~ msgstr ""
#~ "Ð?анное пÑ?едÑ?пÑ?еждение Ñ?меÑ?Ñ?но Ñ?олÑ?ко, еÑ?ли вам Ñ?Ñ?ебÑ?еÑ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ?каÑ?Ñ? "
#~ "маÑ?Ñ?ивÑ? из пеÑ?вонаÑ?алÑ?ного ramdisk длÑ? загÑ?Ñ?зки маÑ?инÑ?. Ð?Ñ?ли вÑ? "
#~ "иÑ?полÑ?зÑ?еÑ?е авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?кий запÑ?Ñ?к из Ñ?дÑ?а или вам не нÑ?жнÑ? маÑ?Ñ?ивÑ? длÑ? "
#~ "загÑ?Ñ?зки на Ñ?Ñ?апе загÑ?Ñ?зки пеÑ?вонаÑ?алÑ?ного ramdisk, вÑ? можеÑ?е пÑ?оÑ?Ñ?о "
#~ "пÑ?одолжиÑ?Ñ?. Ð?наÑ?е, вÑ?беÑ?иÑ?е не пÑ?одолжаÑ?Ñ? и введиÑ?е 'none', когда вам "
#~ "пÑ?едложаÑ? вÑ?бÑ?аÑ?Ñ? маÑ?Ñ?ивÑ? длÑ? запÑ?Ñ?ка из пеÑ?вонаÑ?алÑ?ного ramdisk."

Reply to: