[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DONE] wml://{News/2017/20170425.wml}-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

- --- english/News/2017/20170425.wml	2017-04-25 17:32:00.000000000 +0500
+++ russian/News/2017/20170425.wml	2017-04-25 19:06:54.843086551 +0500
@@ -1,62 +1,62 @@
- -<define-tag pagetitle>Shutting down public FTP services</define-tag>
+#use wml::debian::translation-check translation="1.1" maintainer="Lev Lamberov"
+<define-tag pagetitle>Ð?Ñ?клÑ?Ñ?ение пÑ?блиÑ?нÑ?Ñ? FTP-Ñ?лÑ?жб</define-tag>
 <define-tag release_date>2017-04-25</define-tag>
 #use wml::debian::news
 # $Id:
 
 <p>
- -After many years of serving the needs of our users,
- -and some more of declining usage in favor of better options,
- -all public-facing debian.org FTP services 
- -will be shut down on November 1, 2017. These are:</p>
+Ð?оÑ?ле многиÑ? леÑ? обÑ?лÑ?живаниÑ? нÑ?жд наÑ?иÑ? полÑ?зоваÑ?елей
+в Ñ?вÑ?зи Ñ?о Ñ?нижение Ñ?иÑ?ла обÑ?аÑ?ений в полÑ?зÑ? более Ñ?даÑ?нÑ?Ñ? ваÑ?ианÑ?ов
+вÑ?е пÑ?блиÑ?нÑ?е FTP-Ñ?лÑ?жбÑ? debian.org бÑ?дÑ?Ñ? оÑ?клÑ?Ñ?енÑ? 1
+ноÑ?бÑ?Ñ? 2017 года. Ð? Ñ?аÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?и, Ñ?Ñ?о Ñ?ледÑ?Ñ?Ñ?ие Ñ?лÑ?жбÑ?:</p>
 
 <ul>
 <li><code>ftp://ftp.debian.org</code></li>
 <li><code>ftp://security.debian.org</code></li>
 </ul>
 
- -<p>This decision is driven by the following considerations:</p>
+<p>Ð?анное Ñ?еÑ?ение опÑ?еделÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?ледÑ?Ñ?Ñ?ими Ñ?ообÑ?ажениÑ?ми:</p>
 
 <ul>
- -<li>FTP servers have no support for caching or acceleration.</li>
- -<li>Most software implementations have stagnated 
- -and are awkward to use and configure.</li>
- -<li>Usage of the FTP servers is pretty low as our own installer 
- -has not offered FTP as a way to access mirrors for over ten years.</li>
- -<li>The protocol is inefficient and requires adding awkward kludges to
- -firewalls and load-balancing daemons.</li>
+<li>FTP-Ñ?еÑ?веÑ?Ñ? не поддеÑ?живаÑ?Ñ? кÑ?Ñ?иÑ?ованиÑ? или Ñ?Ñ?коÑ?ение.</li>
+<li>Ð?олÑ?Ñ?аÑ? Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? Ñ?еализаÑ?ий Ð?Ð? наÑ?одиÑ?Ñ?Ñ? в Ñ?Ñ?агнаÑ?ии,
+Ñ?Ñ?о Ð?Ð? неÑ?добно иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? и наÑ?Ñ?Ñ?аиваÑ?Ñ?.</li>
+<li>FTP-Ñ?еÑ?веÑ?Ñ? иÑ?полÑ?зÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? веÑ?Ñ?ма Ñ?едко, поÑ?колÑ?кÑ? наÑ?а пÑ?огÑ?амма Ñ?Ñ?Ñ?ановки
+не пÑ?едлагаеÑ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? FTP длÑ? доÑ?Ñ?Ñ?па к зеÑ?калам Ñ?же более деÑ?Ñ?Ñ?и леÑ?.</li>
+<li>Ð?Ñ?оÑ?окол неÑ?Ñ?Ñ?екÑ?ивен и Ñ?Ñ?ебÑ?еÑ? добавлениÑ? гÑ?омоздкиÑ? и неÑ?добнÑ?Ñ?
+наÑ?Ñ?Ñ?оек длÑ? межÑ?еÑ?евÑ?Ñ? Ñ?кÑ?анов и Ñ?лÑ?жб баланÑ?иÑ?овки нагÑ?Ñ?зки.</li>
 </ul>
 
- -<h2>Information for users</h2>
+<h2>Ð?нÑ?оÑ?маÑ?иÑ? длÑ? полÑ?зоваÑ?елей</h2>
 
- -<p>The DNS names <code>ftp.debian.org</code> 
- -and <code>ftp.&lt;CC&gt;.debian.org</code> 
- -will remain the same.
- -The mirrors should just be accessed using HTTP instead:</p>
+<p>DNS-имена <code>ftp.debian.org</code>
+и <code>ftp.&lt;CC&gt;.debian.org</code>
+оÑ?Ñ?анÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?ежними.
+Ð? зеÑ?калам Ñ?ледÑ?еÑ? обÑ?аÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? HTTP:</p>
 
 <ul>
 <li><code>http://ftp.debian.org</code></li>
 <li><code>http://security.debian.org</code></li>
 </ul>
 
- -<h2>Information for developers</h2>
+<h2>Ð?нÑ?оÑ?маÑ?иÑ? длÑ? Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?иков</h2>
 
- -<p>Our developer services will not be affected.
- -These are the upload queues for both the main and the security archive:</p>
+<p>СлÑ?жбÑ? длÑ? Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?иков не бÑ?дÑ?Ñ? измененÑ?.
+ЭÑ?о вклÑ?Ñ?аеÑ? в Ñ?ебÑ? оÑ?еÑ?еди загÑ?Ñ?зки длÑ? оÑ?новного аÑ?Ñ?ива и аÑ?Ñ?ива обновлений безопаÑ?ноÑ?Ñ?и:</p>
 
 <ul>
 <li><code>ftp://ftp.upload.debian.org</code></li>
 <li><code>ftp://security-master.debian.org</code></li>
 </ul>
 
- -<h2>About Debian</h2>
+<h2>Ð? Debian</h2>
 
- -<p>The Debian Project is an association of Free Software developers who
- -volunteer their time and effort in order to produce the completely free
- -operating system Debian.</p>
- -
- -<h2>Contact Information</h2>
- -
- -<p>For further information, please visit the Debian web pages at <a
- -href="$(HOME)/">https://www.debian.org/</a>, send mail to
- -&lt;press@debian.org&gt;, or contact the mirror team at their public mailing list
- -&lt;debian-mirrors@lists.debian.org&gt;.</p>
+<p>Ð?Ñ?оекÑ? Debian â?? обÑ?единение Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?иков Ñ?вободного пÑ?огÑ?аммного обеÑ?пеÑ?ениÑ?,
+коÑ?оÑ?Ñ?е жеÑ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ? Ñ?воÑ? вÑ?емÑ? и знаниÑ? длÑ? Ñ?озданиÑ? абÑ?олÑ?Ñ?но Ñ?вободной
+опеÑ?аÑ?ионной Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? Debian.</p>
+
+<h2>Ð?онÑ?акÑ?наÑ? инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?</h2>
+<p>Ð?олее подÑ?обнÑ?Ñ? инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? вÑ? можеÑ?е полÑ?Ñ?иÑ?Ñ? на Ñ?айÑ?е Debian
+<a href="$(HOME)/">https://www.debian.org/</a>, либо оÑ?пÑ?авив пиÑ?Ñ?мо по адÑ?еÑ?Ñ?
+&lt;press@debian.org&gt; или Ñ?вÑ?жиÑ?еÑ?Ñ? в командой поддеÑ?жки зеÑ?калов Ñ?еÑ?ез Ñ?ооÑ?веÑ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?ий
+Ñ?пиÑ?ок Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?лки &lt;debian-mirrors@lists.debian.org&gt;.</p>.</p>
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQIzBAEBCgAdFiEE3mumcdV9mwCc9oZQXudu4gIW0qUFAlj/WAQACgkQXudu4gIW
0qWZ8hAAiKa9Ie0CI+oo1/hV4VBwYdVfIglKorO58p/dTwyIWXxjPNk11Ow7t0/P
fiKY10wk0UKl+jCjv2VFXhjQcxHS1UyVFIeZ0/e4piCdi2gM4SGAG5sKFPg9r3/8
Iaffo63TQjM+KMsQ2a0Ur36CprxKF0k9TBYvg59J3udxlQyWR70Xn25mixMoGTw2
Y/p0uIodaCL3Yw9eLGK+LhoCSyqDQlZd0zrw4Uw8G8tk80cbieP7DlBMETWmcP9F
py6iMn8R5kbtKIzyqnkxUlV7QGLL7Ry19+FH39uBklbzOOlMdjlfBidHHTC4Qp27
GWhQXXx5HMWPzoOiYWfgMIC9xR0sH0ceP5S6P0ZNC5MKJAHmHytdz5RGQ4hNA0aN
yZk+k3JZkxD7MwUGTgW2GOAusWwEGr9HqLMqjBf10MpT0Tq6aL/C0u4e0AhssH02
l4o4SA4FSXl5h5vdWWCJs9PMfcxgf4J9z1ZJ4Q3RC0+iwN5bevzuG3zIMqZV+pFo
/Ebn5/U9/iaDUfYDZJjLvVdwLMM7c54PJPDkqSRszZ2PT5S3UNNTEgz9hhFtez5U
FqyNLtT3jVLirLolPXESyDQv0/aNuGJpbxhZaXChOV/8QTIcF3F2Z0wDxbckKb0o
vuGZO+iACZqtUEfuOMEuuRtC9RLuRYJ7Ikp/oJFpgd+VODV5ETA=
=fMZA
-----END PGP SIGNATURE-----


Reply to: