[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://dictionaries-commonGracias polos comentarios, vai unha nova versión con correccións.

O Mércores, 20 de Xullo de 2011 08:51:26 Miguel Bouzada escribiu:
> en casos como (liña 74):
> Esta mensaxe de erro tamén pode aparecer durante o cambio de nome dun
> dicionario ou lista de palabras de ispell (por exemplo, wenglish ->
> wamerican). Neste caso non ten ningún problema e todo ha estar arranxado
> despois de que escolla a opción por defecto no(s) menú(s) que se amosa(n)
> despois desta mensaxe.
> eu sempre poño entre comiñas os nomes de aplicativos, bibliotecas, etc. ...
> ou lista de palabras de «ispell» (por exemplo,...
> tamén: liña 105, 11, 122, 133, 321, 329

paréceme ben o das comiñas, fun cambiando todas as que vin.

> Manual symlink setting → Configuración manual das ligazóns
> eu poño sempre «...ligazóns simbólicas» igual que está na liña 197 :)

Ok tamén (obvieino en algúns momentos por non resultar pesado e larga de máis, 
pero aquí compensa ser preciso..

> liña 147: Pode cambiar de dicionario por defecto en calquera momento
> executando «select-default-ispell».
> liña 157: Que lista de palabras debe ser a lista por defecto do sistema?
> default e by default... sempre «predeterminado», por defecto é un falso
> amigo
> tamén: liña 181, 242,
> 
> liña 163: Indique a lista de palabras á que a ligazón
> «/usr/share/dict/words» debe apuntar. Isto dará unha lista sinxela de
> palabras de dicionario para unha corrección ortográfica básica e para
> búsqueda de palabras. Use «Configuración manual das ligazóns» se quere
> xestionar esta ligazón vostede mesmo.
> ...básica e para busca de palabras...
> 
> liña 212: erro de «typo» antigoque
> mesma liña: establecer → estabelecer, lembra que empregamos sempre a forma
> -bel
> tamén: liña 321, 329,
> liña 267: emprego que dobres comiñas inglesas
> Este erro foi causado polo paquete que fornece \"${hashfile}\", aínda que
> puido detectarse na post-instalación doutro paquete. Quéixese ao mantedor
> do paquete que fornece \"${hashfile}\".
> \"${hashfile}\" → «${hashfile}»
> tamén: liña 280
Ok.

> liña 342: empregas guión por script, está a cordado manter «script»
Paréceme ben. Supoño que se emprega transliterado, sen comiñas nin nada.

Saúdos.
# Galician translation of diccionaries-common
# Jacobo Tarrío <jtarrio@debian.org>
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dictionaries-common\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dictionaries-common@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-26 18:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-11 19:31+0200\n"
"Last-Translator: Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>\n"
"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
"Language: gl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:1001
msgid "An invalid debconf value [${value}] has been found"
msgstr "Atopouse un valor de debconf non válido [${value}]"

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:1001
msgid "It does not correspond to any installed package in the system."
msgstr "Non se corresponde con ningún paquete instalado no seu sistema."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:1001
msgid ""
"That is usually caused by problems at some time during packages "
"installation, where the package providing [${value}] was selected for "
"installation but finally not installed because of errors in other packages."
msgstr ""
"Isto adoita estar causado por algún problema ocorrido durante a instalación "
"dos paquetes, cando se seleccionou o paquete que fornecía [${value}] para a "
"súa instalación pero non se instalou finalmente por erros noutros paquetes."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:1001
msgid ""
"To fix this error, reinstall (or install) the package that provides the "
"missing value. Then, if you don't want this package on your system, remove "
"it, which will also remove its debconf entries. Menu to be shown after this "
"message will try to leave the system in a working state until then."
msgstr ""
"Para arranxar este erro, reinstale (ou instale) o paquete que fornece o "
"valor que falla. Despois, se non quere ter ese paquete instalado no seu "
"sistema, elimíneo, co que tamén se han eliminar as súas entradas de debconf. "
"O menú que se ha mostrar despois desta mensaxe ha tratar de deixar o sistema "
"nun estado funcional ata que o faga."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:1001
msgid ""
"This error message can also appear during ispell dictionary or wordlist "
"renaming (e.g., wenglish-> wamerican). In this case it is harmless and "
"everything will be fixed after you select your default in the menu(s) shown "
"after this message."
msgstr ""
"Esta mensaxe de erro tamén pode aparecer durante o cambio de nome dun "
"dicionario ou lista de palabras de «ispell» (por exemplo, wenglish -> "
"wamerican). Neste caso non ten ningún problema e todo ha estar arranxado "
"despois de que escolla a opción por defecto no(s) menú(s) que se amosa(n) "
"despois desta mensaxe."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dictionaries-common.templates:2001 ../dictionaries-common.templates:3001
msgid "${echoices}"
msgstr "${echoices}"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dictionaries-common.templates:2001 ../dictionaries-common.templates:3001
msgid "Manual symlink setting"
msgstr "Configuración manual das ligazóns simbólicas"

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:2002
msgid "System default ispell dictionary:"
msgstr ""
"Que dicionario de «ispell» debe ser o dicionario predeterminado do sistema?"

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:2002
msgid ""
"Please indicate which dictionary ispell should use as system-wide default "
"when no other spell-checking dictionary is specified."
msgstr ""
"Indique o dicionario «ispell» a usar como dicionario predeterminado do "
"sistema "
"cando non se especifique ningún outro dicionario para a corrección "
"ortográfica."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:2002
msgid ""
"This sets up the /usr/lib/ispell/default.aff and /usr/lib/ispell/default."
"hash symlinks, as well as ispell's global ispell-wrapper and Emacs defaults."
msgstr ""
"Isto configura as ligazóns simbólicas /usr/lib/ispell/default.aff e "
"/usr/lib/ispell/default.hash "
"así como as opcións globais predeterminadas de ispell-wrapper e Emacs."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:2002
msgid ""
"Use \"Manual symlink setting\" if you want to handle the symlinks yourself. "
"In this case ispell will have no global ispell-wrapper or Emacs defaults."
msgstr ""
"Use «Configuración manual das ligazóns simbólicas» se quere xestionar as "
"ligazóns "
"simbólicas vostede mesmo. Neste caso «ispell» non ha ter opcións "
"predeterminadas "
"para «ispell-wrapper» ou «Emacs»."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:2002
#| msgid ""
#| "You can change the default ispell dictionary at any time by running "
#| "\"select-default-ispell\"."
msgid ""
"The default ispell dictionary can be changed at any time by running \"select-"
"default-ispell\"."
msgstr ""
"Pode cambiar de dicionario predeterminado en calquera momento executando "
"«select-default-ispell»."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:3002
msgid "System default wordlist:"
msgstr "Que lista de palabras debe ser a lista predeterminada do sistema?"

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:3002
msgid ""
"Please indicate which wordlist the \"/usr/share/dict/words\" symlink should "
"point to. This will provide a simple list of dictionary words for basic "
"spell-checking and word searches. Use \"Manual symlink setting\" if you want "
"to handle this symlink yourself."
msgstr ""
"Indique a lista de palabras á que a ligazón simbólica "
"«/usr/share/dict/words» "
"debe apuntar. Isto dará unha lista sinxela de palabras de dicionario para "
"unha "
"corrección ortográfica básica e para busca de palabras. Use "
"«Configuración manual das ligazóns simbólicas» se quere xestionar esta "
"ligazón "
"simbólica vostede mesmo."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:3002
#| msgid ""
#| "You can change the default wordlist at any time by running \"select-"
#| "default-wordlist\"."
msgid ""
"The default wordlist can be changed at any time by running \"select-default-"
"wordlist\"."
msgstr ""
"Pode cambiar de lista predeterminada en calquera momento executando «select-"
"default-wordlist»."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4001
msgid "Move non-FHS stuff under /usr/dict to /usr/dict-pre-FHS?"
msgstr "Mover as cousas non FHS de /usr/dict a /usr/dict-pre-FHS?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4001
msgid ""
"Some stuff under /usr/dict that is not a symlink to /usr/share/dict has been "
"detected in your system. /usr/share/dict is now the FHS location for those "
"files. Everything under /usr/dict can be moved to /usr/dict-pre-FHS and a "
"symlink /usr/dict -> /usr/share/dict set."
msgstr ""
"Detectáronse no seu sistema cousas en /usr/dict que non son ligazóns "
"simbólicas a /usr/share/dict. /usr/share/dict é agora a localización FHS "
"deses ficheiros. Pódese mover todo o que hai embaixo de /usr/dict a /usr/"
"dict-pre-FHS e estabelecer unha ligazón simbólica /usr/dict -> /usr/share/"
"dict."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4001
msgid ""
"Although no current Debian package uses that obsolete /usr/dict location, "
"not having that symlink may break some of your old applications that used "
"it, so you are encouraged to let the files be moved and the link be set up."
msgstr ""
"Aínda que ningún paquete Debian actual emprega a localización obsoleta /usr/"
"dict, ao non ter esa ligazón simbólica pode fallar algún aplicativo antigo "
"que a usara, así que se lle aconsella que permita mover os ficheiros e "
"estabelecer a ligazón simbólica."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:5001
msgid "Remove obsolete /etc/dictionary link?"
msgstr "Eliminar a ligazón simbólica obsoleta /etc/dictionary?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:5001
msgid ""
"There is a /etc/dictionary link in your system. This is obsolete and no "
"longer means anything. You are strongly suggested to allow removal of that "
"link."
msgstr ""
"Hai unha ligazón simbólica /etc/dictionary no seu sistema. Está obsoleta e "
"xa non "
"significa nada. Aconséllaselle que permita eliminala."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:5001
msgid ""
"You will be called to explicitly select the default wordlist during "
"installation of wordlist packages. You can change your selection at any time "
"by running 'select-default-wordlist'."
msgstr ""
"Háselle solicitar que escolla explicitamente a lista de palabras "
"predeterminada "
"durante a instalación dos paquetes con listas de palabras. Pode cambiar a "
"súa escolla en calquera momento executando «select-default-wordlist»."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:6001
msgid "Problems rebuilding an ${xxpell} hash file (${hashfile})"
msgstr ""
"Houbo problemas ao reconstruír un ficheiro de hash de ${xxpell} (${hashfile})"

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:6001
msgid "** Error: ${errormsg}"
msgstr "** Erro: ${errormsg}"

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:6001
msgid ""
"This error was caused by package providing '${hashfile}', although it can be "
"made evident during other package postinst. Please complain to the "
"maintainer of package providing '${hashfile}'."
msgstr ""
"Este erro foi causado polo paquete que fornece «${hashfile}», aínda que "
"puido detectarse na post-instalación doutro paquete. Quéixese ao "
"mantedor do paquete que fornece «${hashfile}»."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:6001
msgid ""
"Until this problem is fixed you will not be able to use ${xxpell} with "
"'${hashfile}'."
msgstr ""
"Ata que se arranxe este problema non ha poder empregar ${xxpell} con "
"«${hashfile}»."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:7001
msgid "Remove obsolete /usr/dict symlink?"
msgstr "Eliminar a ligazón simbólica obsoleta /usr/dict?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:7001
msgid ""
"A non FHS /usr/dict symlink has been found. Since it is obsolete, no Debian "
"package currently uses that location and none of your programs should rely "
"on it, so you are strongly suggested to accept its removal."
msgstr ""
"Atopouse unha ligazón simbólica /usr/dict non conforme a FHS. Xa que está "
"obsoleta, ningún paquete Debian emprega actualmente esa localización e "
"ningún dos seus aplicativos debería depender dela, así que se lle aconsella "
"que acepte a súa eliminación."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:7001
msgid ""
"If for whatever reason you need that symlink, recreate it again, but you are "
"suggested to better fix your old programs to use the current /usr/share/dict "
"location."
msgstr ""
"Se por algunha razón precisa desa ligazón simbólica, vólvaa crear, pero "
"aconséllaselle que arranxe os seus aplicativos antigos para que empreguen a "
"localización actual, /usr/share/dict."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:8001
msgid "Default values for ispell dictionary/wordlist are not set here"
msgstr ""
"Non se estabelecen aquí os valores predeterminados do dicionario/lista de "
"palabras de «ispell»."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:8001
msgid ""
"Running 'dpkg-reconfigure dictionaries-common' will not set the default "
"values for ispell dictionary/wordlist. Running 'dpkg-reconfigure ispell' "
"will not set the default ispell dictionary."
msgstr ""
"Ao executar «dpkg-reconfigure dictionaries-common» non se han estabelecer "
"os valores predeterminados do dicionario/lista de palabras de «ispell». Ao "
"executar «dpkg-reconfigure ispell» non se ha estabelecer o dicionario "
"predeterminado de «ispell»."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:8001
msgid ""
"Use instead 'select-default-ispell' or 'select-default-wordlist' scripts."
msgstr ""
"Empregue no seu canto os scripts «select-default-ispell» ou «select-"
"default-wordlist»."

#~ msgid ""
#~ "Because more than one ispell dictionary will be available in your system, "
#~ "please select the one you'd like applications to use by default."
#~ msgstr ""
#~ "Xa que no seu sistema vai haber máis dun dicionario de ispell dispoñible, "
#~ "escolla o que quere que empreguen as aplicacións por defecto."

#~ msgid ""
#~ "Because more than one wordlist will be available in your system, please "
#~ "select the one you'd like applications to use by default."
#~ msgstr ""
#~ "Xa que no seu sistema vai haber máis dunha lista de palabras dispoñible, "
#~ "escolla a que quere que as aplicacións empreguen por defecto."

#~ msgid "${echoices}, Manual symlinks setting"
#~ msgstr "${echoices}, Configuración manual"

Reply to: