[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://sane-backendsBoas,

gracias polos comentarios.

O Mércores, 20 de Xullo de 2011 08:59:24 escribiches:
> O mesmo que che comento no outro correo sobre os nomes de aplicativos e
> bibliotecas...
> «saned», «avahi»...
> 
> liña 110:
> é unha mania persoal, xa que non me sona ben «...para máis detalles...» eu
> emprego sempre «...para obter máis detalles...»
> nesta liña, o último saned puxéchelo entrecomiñado, como eu adoito facer
> con todos.
> tamén, nesta liña, hai un «por defecto»

Neste caso, ao estar ao principio da frase teño as miñas dúbidas de que acae 
mellor. Optei por «De forma predeterminada...»


> 2011/7/19 Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>
> 
> > O Martes, 19 de Xullo de 2011 21:07:13 escribiches:
> > > Deixo isto aquí por se alguén ten tempo de botarlle un ollo.
> > > 
> > > Gracias.
> > 
> > Corrixo o asunto (para q se entere o robot).
# Galician translation of sane-backends's debconf templates
# This file is distributed under the same license as the sane-backends package.
#
# Jacobo Tarrio <jtarrio@debian.org>, 2008.
# Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sane-backends\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sane-backends@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-12-12 13:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-11 19:40+0200\n"
"Last-Translator: Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>\n"
"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
"Language: gl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sane-utils.templates:1001
msgid "Enable saned as a standalone server?"
msgstr "Activar «saned» como un servizo autónomo?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sane-utils.templates:1001
msgid ""
"The saned server, when enabled, makes scanners available over the network."
msgstr ""
"O servidor «saned», cando está activado, deixa os escáneres dispoñíbeis na "
"rede."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sane-utils.templates:1001
#| msgid ""
#| "There are two ways of running saned:\n"
#| " - as an inetd service, started by the inetd superserver. In this mode,\n"
#| "saned is started as needed by inetd whenever a client tries to connect to "
#| "the server;\n"
#| " - as a standalone daemon, started at system boot. In this mode, saned\n"
#| "runs in the background all by itself and listens for client connections."
msgid ""
"There are two ways of running saned:\n"
" - as an inetd service, started by the inetd superserver. In this mode,\n"
"saned is started on demand when a client connects to the server;\n"
" - as a standalone daemon, started at system boot. In this mode, saned\n"
"runs in the background all by itself and listens for client connections."
msgstr ""
"Hai dúas maneiras de executar saned:\n"
" - como un servizo de «inetd», iniciado polo superservidor «inetd».\n"
"   Neste modo, «saned» iníciase cando sexa necesario cada vez que\n"
"   un cliente tente conectarse ao servidor;\n"
" - como un servizo autónomo, que se inicia ao arrancar o sistema.\n"
"   Neste modo, «saned» execútase en segundo plano e espera\n"
"   conexións por parte dos clientes."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sane-utils.templates:1001
#| msgid ""
#| "When run in standalone mode, saned advertises itself on the network and "
#| "can be detected automatically by the SANE clients with no configuration "
#| "on the client side. You still need to configure the server to accept "
#| "connections from your clients."
msgid ""
"When run in standalone mode, saned advertises itself on the network and can "
"be detected automatically by the SANE clients with no configuration on the "
"client side. You still need to configure the server to accept connections "
"from your clients. This feature is experimental and requires a running Avahi "
"daemon."
msgstr ""
"Ao executalo en modo autónomo, «saned» anúnciase na rede e os clientes SANE "
"pódeno detectar automaticamente sen necesidade de os configurar. Aínda ha "
"ter que configurar o servidor para aceptar conexións dos clientes. Esta "
"funcionalidade é experimental e precisa ter o servizo «Avahi» en execución."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sane-utils.templates:1001
msgid "Accept this option if you want to make use of this feature."
msgstr "Acepte esta opción se quere empregar esta funcionalidade."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sane-utils.templates:2001
msgid "Add saned user to the scanner group?"
msgstr "Engadir «saned» ao grupo «scanner»?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sane-utils.templates:2001
msgid ""
"The saned server, when enabled, makes scanners available over the network. "
"By applying different permissions to the different scanners connected to "
"your machine, you can control which ones will be made available over the "
"network."
msgstr ""
"O servidor «saned», cando está activado, fai que os escáneres estean "
"dispoñíbeis na rede. Aplicando distintos permisos aos diferentes escáneres "
"conectados á máquina, pódense controlar cales han estar dispoñíbeis pola "
"rede."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sane-utils.templates:2001
msgid ""
"Read /usr/share/doc/sane-utils/README.Debian for details on how to manage "
"permissions for saned. By default, saned is run under the saned user and "
"group."
msgstr ""
"Consulte /usr/share/doc/sane-utils/README.Debian para obter máis detalles "
"sobre "
"como xestionar os permisos de «saned». De forma predeterminada «saned» "
"execútase co usuario e grupo «saned»."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sane-utils.templates:2001
msgid ""
"Accept this option if you want to make all your scanners available over the "
"network without restriction."
msgstr ""
"Acepte esta opción se quere que todos os escáneres estean dispoñíbeis pola "
"rede sen restricións."Reply to: