[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] ddp://release-notes/issues.poDag iedereen,

In bijlage een eerste versie van de vertaling voor het onderdeel issues
van de release-notes.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch translation of the Debian release notes.
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-19 20:55+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-18 17:03+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
#: en/issues.dbk:8
msgid "en"
msgstr "nl"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/issues.dbk:9
msgid "Issues to be aware of for &releasename;"
msgstr "Kwesties waarvan u zich bewust moet zijn bij &releasename;"

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/issues.dbk:12
msgid ""
"Sometimes, changes introduced in a new release have side-effects we cannot "
"reasonably avoid, or they expose bugs somewhere else. This section documents "
"issues we are aware of. Please also read the errata, the relevant packages' "
"documentation, bug reports and other information mentioned in <xref linkend="
"\"morereading\"/>."
msgstr ""
"Soms hebben veranderingen die in een nieuwe uitgave geïntroduceerd worden, "
"neveneffecten die redelijkerwijs niet te vermijden zijn en soms brengen zij "
"ergens anders bugs aan het licht. In dit hoofdstuk behandelen we kwesties "
"waarvan wij ons bewust zijn. Gelieve ook de errata te lezen, de documentatie "
"bij de betreffende pakketten, bugrapporten en andere informatiebronnen die "
"vermeld worden in <xref linkend=\"morereading\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/issues.dbk:20
msgid "Upgrade specific items for &Releasename;"
msgstr "Opwaarderingsspecifieke zaken voor &Releasename;"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/issues.dbk:22
msgid ""
"This section covers items related to the upgrade from &Oldreleasename; to "
"&Releasename;"
msgstr ""
"Deze paragraaf behandelt onderwerpen in verband met de opwaardering van "
"&Oldreleasename; naar &Releasename;"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:26
msgid "Late mounting of /usr is no longer supported"
msgstr "Verlate aankoppeling van /usr wordt niet langer ondersteund"

#. type: Content of: <chapter><section><section><note><para>
#: en/issues.dbk:29
msgid ""
"This section only applies to systems using a custom kernel, where <filename>/"
"usr</filename> is on a separate mount point from <filename>/</filename>. If "
"you use the kernel packages provided by Debian, you are unaffected by this "
"issue."
msgstr ""
"Deze paragraaf geldt enkel voor systemen waarop een aangepaste kernel "
"gebruikt wordt en waarop <filename>/usr</filename> een ander aankoppelpunt "
"gebruikt dan <filename>/</filename>. Indien u de door Debian verspreide "
"kernelpakketten gebruikt, krijgt u niet te maken met deze kwestie."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:36
msgid ""
"Mounting of <filename>/usr</filename> using only tools found in <filename>/</"
"filename> is no longer supported. This has only worked for a few specific "
"configurations in the past, and now they are explicitly unsupported."
msgstr ""
"Het aankoppelen van <filename>/usr</filename>, waarbij enkel gebruik gemaakt "
"wordt van hulpmiddelen die in <filename>/</filename> te vinden zijn, wordt "
"niet langer ondersteund. In het verleden heeft dit enkel voor enkele "
"specifieke configuraties gewerkt en nu worden die uitdrukkelijk niet langer "
"ondersteund."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:42
msgid ""
"This means that for &releasename; all systems where <filename>/usr</"
"filename> is a separate partition need to use an initramfs generator that "
"will mount <filename>/usr</filename>. All initramfs generators in "
"&Releasename; do so."
msgstr ""
"Voor &releasename; betekent dit dat alle systemen waarop <filename>/usr</"
"filename> zich op een aparte partitie bevindt, een initramfs-generator "
"moeten gebruiken die <filename>/usr</filename> zal aankoppelen. Alle "
"initramfs-generatoren in &Releasename; doen dit."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:48
msgid "Noteworthy obsolete packages"
msgstr "Vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:50
msgid ""
"The following is a list of known and noteworthy obsolete packages (see <xref "
"linkend=\"obsolete\"/> for a description)."
msgstr ""
"Hierna volgt een lijst van bekende vermeldenswaardige uitgefaseerde "
"pakketten (zie <xref linkend=\"obsolete\"/> voor een beschrijving)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:63
msgid "The list of obsolete packages includes:"
msgstr "Tot de uitgefaseerde pakketten behoren:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:66
msgid ""
"Most \"-dbg\" packages have been removed from the main archive. They have "
"been replaced by \"-dbgsym\" packages that are available from the \"debian-"
"debug\" archive. Please see <xref linkend=\"debug-archive\" />"
msgstr ""
"De meeste \"-dbg\"-pakketten werden uit het hoofdarchief verwijderd. Ze "
"werden vervangen door \"-dbgsym\"-pakketten die te vinden zijn in het "
"archief \"debian-debug\". Gelieve <xref linkend=\"debug-archive\" /> te "
"raadplegen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:73
msgid ""
"The password manager <systemitem role=\"package\">fpm2</systemitem> is no "
"longer maintained upstream. Please use another password manager like pass, "
"keepassx, or keepass2. Make sure that you extract your passwords from fpm2 "
"before removing the package."
msgstr ""
"De wachtwoordbeheerder <systemitem role=\"package\">fpm2</systemitem> wordt "
"niet langer onderhouden door de toeleveraar ervan. Gelieve een ander "
"programma voor wachtwoordbeheer te gebruiken, zoals pass, keepassx, of "
"keepass2. Zorg ervoor om uw wachtwoorden eerst uit te pakken uit fpm2 "
"vooraleer u het pakket verwijdert."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:83
msgid "Deprecated components for &Releasename;"
msgstr "Verouderde componenten voor &Releasename;"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:85
msgid ""
"With the next release of &debian; &nextrelease; (codenamed "
"&Nextreleasename;) some features will be deprecated. Users will need to "
"migrate to other alternatives to prevent trouble when updating to "
"&nextrelease;."
msgstr ""
"Met de volgende uitgave van &debian; &nextrelease; (codenaam "
"&Nextreleasename;) zal sommige functionaliteit verouderd zijn. Gebruikers "
"zullen moeten overschakelen op andere alternatieven om problemen te "
"voorkomen bij de opwaardering naar &nextrelease;."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:91
msgid "This includes the following features:"
msgstr "Het betreft de volgende functionaliteit:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:96
msgid "TODO: Add items if any"
msgstr "TE DOEN: Eventueel elementen toevoegen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:102
msgid "Things to do post upgrade before rebooting"
msgstr ""
"Zaken die na de opwaardering en voor het herstarten van de computer moeten "
"gebeuren"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:104
msgid ""
"When <literal>apt-get dist-upgrade</literal> has finished, the "
"<quote>formal</quote> upgrade is complete, but there are some other things "
"that should be taken care of <emphasis>before</emphasis> the next reboot."
msgstr ""
"Wanneer <literal>apt-get dist-upgrade</literal> beëindigd is, is de "
"opwaardering <quote>formeel</quote> afgerond, maar er zijn nog enkele andere "
"dingen waarvoor gezorgd moet worden <emphasis>voor</emphasis> de volgende "
"herstart van de computer."

#
#. itemizedlist>
#.     <listitem>
#.      <para>
#.       bla bla blah
#.      </para>
#.     </listitem>
#.    </itemizedlist
#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/issues.dbk:110
#, no-wrap
msgid ""
"   add list of items here\n"
"   \n"
"  "
msgstr ""
"   vermeld hier de lijst met elementen\n"
"   \n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:123
msgid ""
"Executables are now compiled as position independent executables (PIE) by "
"default"
msgstr ""
"Uitvoerbare bestanden worden nu standaard gecompileerd als positie-"
"onafhankelijke uitvoerbare bestanden (position independent executables - PIE)"

#. type: Content of: <chapter><section><section><note><para>
#: en/issues.dbk:126
msgid ""
"This section mainly intended for developers or system administrators. "
"Desktop users are unlikely to be affected by this section."
msgstr ""
"Deze paragraaf is hoofdzakelijk bedoeld voor ontwikkelaars en "
"systeembeheerders. Het is onwaarschijnlijk dat desktopgebruikers hiermee te "
"maken zullen krijgen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:133
msgid ""
"By default, the GNU GCC 6 compiler provided by Debian stretch will compile "
"all executables as position independent. This provides a mitigation for an "
"entire class of vulnerabilities, but it also leads to some changes that are "
"worth being aware of."
msgstr ""
"Standaard zal de GNU GCC 6 compiler die in Debian stretch zit, alle "
"uitvoerbare bestanden als positie-onafhankelijke bestanden compileren. Dit "
"biedt een oplossing voor een hele groep kwetsbaarheden, maar het heeft ook "
"enkele wijzigingen tot gevolg waarvan u zich best bewust bent."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:140
msgid ""
"The <command>file</command> tool (among other) will classify such binaries "
"as \"shared object\" rather than an \"executable\". If you have filters "
"based on binary files, these may need to be updated (e.g. spamfilters)."
msgstr ""
"Het gereedschap <command>file</command> (onder andere) zal dergelijke "
"binaire bestanden als \"shared object\" (gedeeld object) classificeren in "
"plaats van als \"executable\" (uitvoerbaar bestand). Als u filters gebruikt, "
"die filteren op binaire bestanden, zullen die wellicht opgewaardeerd moeten "
"worden (bijvoorbeeld spamfilters)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:148
msgid ""
"Static libraries being compiled into an executable now also need to be "
"compiled as position independent code. The following error message from the "
"linker is a symptom of this:"
msgstr ""
"Statische bibliotheken die naar een binair bestand gecompileerd worden, "
"moeten nu ook als positie-onafhankelijke code gecompileerd worden. De "
"volgende foutmelding van de linker is daarvan een symptoom:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para><screen>
#: en/issues.dbk:152
#, no-wrap
msgid "relocation ... against '[SYMBOL]' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC\n"
msgstr "relocation ... against '[SYMBOOL]' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:158
msgid ""
"Historically, position independent executables have been associated with "
"performance loss on some hardware. Notably the Debian architecture i386 (32-"
"bit Intel machines). While GCC 5 and GCC 6 have greatly <ulink url="
"\"https://software.intel.com/en-us/blogs/2014/12/26/new-optimizations-for-";
"x86-in-upcoming-gcc-50-32bit-pic-mode\">improved performance for position "
"independent executables on 32-bit Intel</ulink>, this optimisation may not "
"be applicable to all architectures. Please consider evaluating the "
"performance of your code if you are targetting machine architectures with "
"very limited number of registers."
msgstr ""
"Vroeger werden op sommige hardware positie-onafhankelijke uitvoerbare "
"bestanden geassocieerd met prestatieverlies. In het bijzonder gold dit voor "
"de Debian architectuur i386 (32-bits Intel computers). Hoewel GCC 5 en GCC 6 "
"gezorgd hebben voor aanzienlijke <ulink url=\"https://software.intel.com/en-";
"us/blogs/2014/12/26/new-optimizations-for-x86-in-upcoming-gcc-50-32bit-pic-"
"mode\">prestatieverbeteringen voor positie-onafhankelijke uitvoerbare "
"bestanden op 32-bits Intel systemen</ulink>, geldt deze optimalisatie "
"mogelijk niet voor alle architecturen. Denk eraan om de prestaties van uw "
"code te evalueren als u codeert voor computerarchitecturen die slechts een "
"beperkt aantal registers hebben."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:175
msgid ""
"Minimum requirements for 32-bit Intel is now i686 (with a minor exception)"
msgstr ""
"De minimumnorm voor 32-bits Intel is nu i686 (op een kleine uitzondering na)"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:177
msgid ""
"The 32-bit PC support (known as the Debian architecture \"i386\") now no "
"longer covers a plain i586 processor. The new baseline is the i686, "
"although some i586 processors (e.g. the \"AMD Geode\") will remain supported."
msgstr ""
"Tot de ondersteunde 32-bits PC's (bekend als de Debian architectuur "
"\"i386\") behoort niet langer de zuivere i586-processor. De nieuwe "
"referentie is de i686, hoewel sommige i586-processoren (bijvoorbeeld de "
"\"AMD Geode\") ondersteund blijven."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:183
msgid ""
"The supported i586 processors have all the features of an i686 processor "
"<emphasis>except</emphasis> the \"long NOP\" (NOPL) instruction. The "
"following shell script may be a useful indicator (assuming only one "
"processor is installed in the machine):"
msgstr ""
"De ondersteunde i586-processoren beschikken over alle mogelijkheden van een "
"i686-processor, <emphasis>behalve</emphasis> over de \"long NOP\" (NOPL) "
"instructie. Het volgende shell-script kan een bruikbare indicatie geven (in "
"de veronderstelling dat er in de computer slechts één processor "
"geïnstalleerd is):"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/issues.dbk:190
#, no-wrap
msgid ""
"if grep -q '^flags.*\\bfpu\\b.*\\btsc\\b.*\\bcx8\\b.*\\bcmov\\b' /proc/cpuinfo; then\n"
"\techo \"OK (assuming all CPUs are of the same type)\"\n"
"else\n"
"\techo \"NOT OK: Missing one or more of the required CPU extensions\"\n"
"fi\n"
msgstr ""
"if grep -q '^flags.*\\bfpu\\b.*\\btsc\\b.*\\bcx8\\b.*\\bcmov\\b' /proc/cpuinfo; then\n"
"\techo \"OK (in de veronderstelling dat alle CPU's van hetzelfde type zijn)\"\n"
"else\n"
"\techo \"NIET OK: Een of meer van de vereiste CPU-extensies ontbreekt\"\n"
"fi\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:197
msgid ""
"If your machine is not compatible with this requirement, it is recommended "
"that you stay with Jessie for the reminder of its support cycle. For more "
"information, please refer to the mail thread <ulink url=\"https://lists.";
"debian.org/debian-devel/2015/09/msg00589.html\">Defaulting to i686 for the "
"Debian i386 architecture</ulink>."
msgstr ""
"Indien uw computer niet compatibel is met deze vereiste, is het aangeraden "
"om Jessie te blijven gebruiken zolang die uitgave nog ondersteund wordt. "
"Raadpleeg voor meer informatie de e-maildiscussie <ulink url=\"https://lists.";
"debian.org/debian-devel/2015/09/msg00589.html\">Defaulting to i686 for the "
"Debian i386 architecture</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:207
msgid "32-bit MIPS now requires an R2 processor"
msgstr "32-bits MIPS vereist nu een R2-processor"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:209
msgid ""
"The 32-bit MIPS support (both big and little endian) now requires a "
"processor supporting MIPS32 Release 2 of the MIPS instruction set. Notably "
"the Loongson-2E/2F and systems based on them (including the Yeeloong laptop) "
"are no longer supported."
msgstr ""
"De ondersteuning voor 32-bits MIPS (zowel big endian als little endian) "
"vereist nu een processor die MIPS32 Release 2 van de MIPS instructieset "
"ondersteunt. Meer bepaald de Loongson-2E/2F en daarop gebaseerde systemen "
"(onder meer de Yeeloong laptop) worden niet langer ondersteund."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:215
msgid ""
"The following shell script can be used to indicate if your machine supports "
"R2 (assuming only one type of processor is present). Note that Loongson-3 "
"processors are supported even though they only claim to support MIPS32 "
"Release 1."
msgstr ""
"Het volgend shell-script kan gebruikt worden om aan het licht te brengen of "
"uw computer R2 ondersteunt (in de veronderstelling dat hij slechts een type "
"processor heeft). Merk op dat Loongson-3-processoren ondersteund worden, ook "
"al beweren ze slechts MIPS32 Release 1 te ondersteunen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/issues.dbk:221
#, no-wrap
msgid ""
"if grep -E -q '^isa.*\\bmips(32|64)r2\\b' /proc/cpuinfo; then\n"
"\techo \"OK (R2 supported)\"\n"
"elif grep -q '^cpu model.*\\bICT Loongson-3\\b' /proc/cpuinfo; then\n"
"\techo \"OK (Loongson 3)\"\n"
"else\n"
"\techo \"NOT OK: R2 not supported\"\n"
"fi\n"
msgstr ""
"if grep -E -q '^isa.*\\bmips(32|64)r2\\b' /proc/cpuinfo; then\n"
"\techo \"OK (R2 wordt ondersteund)\"\n"
"elif grep -q '^cpu model.*\\bICT Loongson-3\\b' /proc/cpuinfo; then\n"
"\techo \"OK (Loongson 3)\"\n"
"else\n"
"\techo \"NIET OK: R2 wordt niet ondersteund\"\n"
"fi\n"

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/issues.dbk:233
msgid "Limitations in security support"
msgstr "Beperkingen inzake beveiligingsondersteuning"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/issues.dbk:235
msgid ""
"There are some packages where Debian cannot promise to provide minimal "
"backports for security issues. These are covered in the following "
"subsections."
msgstr ""
"Voor sommige pakketten kan Debian niet garanderen dat er bij "
"veiligheidsproblemen minimale backports (oplossingen overgenomen van een "
"recentere pakketversie) beschikbaar gesteld zullen worden. Daarover gaan de "
"volgende paragrafen."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/issues.dbk:240
msgid ""
"Note that the package <systemitem role=\"package\">debian-security-support</"
"systemitem> helps to track security support status of installed packages."
msgstr ""
"Merk op dat het pakket <systemitem role=\"package\">debian-security-support</"
"systemitem> helpt om de situatie op het gebied van beveiligingsondersteuning "
"van geïnstalleerde pakketten na te gaan."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:247
msgid "Security status of web browsers"
msgstr "Beveiligingssituatie van webbrowsers"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:249
msgid ""
"Debian &release; includes several browser engines which are affected by a "
"steady stream of security vulnerabilities. The high rate of vulnerabilities "
"and partial lack of upstream support in the form of long term branches make "
"it very difficult to support these browsers with backported security fixes. "
"Additionally, library interdependencies make it impossible to update to "
"newer upstream releases. Therefore, browsers built upon the webkit, qtwebkit "
"and khtml engines are included in &Releasename;, but not covered by security "
"support. These browsers should not be used against untrusted websites."
msgstr ""
"Debian &release; bevat verschillende webbrowsertoepassingen die blijvend te "
"maken krijgen met kwetsbaarheden op het gebied van beveiliging. Het hoge "
"aantal kwetsbaarheden en het deels ontbreken van ondersteuning door de "
"toeleveraar in de vorm van het langdurig onderhouden van sommige versies van "
"hun toepassing, maakt het erg moeilijk om deze browsers te ondersteunen met "
"beveiligingsoplossingen die aan nieuwere versies van de toepassing ontleend "
"moeten worden. Daarenboven maakt de onderlinge verwevenheid van bibliotheken "
"het onmogelijk om naar recentere versies van de toeleveraar op te waarderen. "
"Om die reden worden browsers die gebouwd zijn rond de motoren webkit, "
"qtwebkit en khtml wel opgenomen in &Releasename;, maar niet gedekt door de "
"beveiligingsondersteuning. Met deze browsers zou u geen onbetrouwbare "
"websites mogen bezoeken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:261
msgid "For general web browser use we recommend Firefox or Chromium."
msgstr ""
"Als webbrowser voor algemeen gebruik bevelen we Firefox of Chromium aan."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:264
msgid ""
"Chromium - while built upon the Webkit codebase - is a leaf package, which "
"will be kept up-to-date by rebuilding the current Chromium releases for "
"stable. Firefox and Icedove will also be kept up-to-date by rebuilding the "
"current ESR releases for stable."
msgstr ""
"Chromium dat, hoewel gebouwd bovenop de Webkit-codebasis, een pakket is "
"waarvan geen enkel ander pakket afhankelijk is, zal up-to-date gehouden "
"worden door de nieuwere releases van Chromium te hercompileren voor \"stable"
"\", de recentste officiële uitgave van Debian. Ook Firefox en Icedove zullen "
"up-to-date gehouden worden door de recentste ESR-uitgave ervan te "
"hercompileren voor \"stable\"."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:274
msgid "Lack of security support for the ecosystem around libv8 and Node.js"
msgstr ""
"Ontbrekende beveiligingsondersteuning voor het ecosysteem rond libv8 en Node."
"js"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:277
msgid ""
"The Node.js platform is built on top of <systemitem role=\"package"
"\">libv8-3.14</systemitem>, which experiences a high volume of security "
"issues, but there are currently no volunteers within the project or the "
"security team sufficiently interested and willing to spend the large amount "
"of time required to stem those incoming issues."
msgstr ""
"Het platform Node.js wordt gebouwd bovenop <systemitem role=\"package"
"\">libv8-3.14</systemitem>, dat te maken krijgt met een hoog aantal "
"beveiligingsproblemen. Momenteel zijn er echten binnen het project en binnen "
"het beveiligingsteam geen voldoende geïnteresseerde vrijwilligers die bereid "
"zijn er de noodzakelijke aanzienlijke hoeveelheid tijd in te investeren die "
"nodig is om aan deze binnenkomende problemen het hoofd te bieden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:285
msgid ""
"Unfortunately, this means that <systemitem role=\"package\">libv8-3.14</"
"systemitem>, <systemitem role=\"package\">nodejs</systemitem>, and the "
"associated node-* package ecosystem should not currently be used with "
"untrusted content, such as unsanitized data from the Internet."
msgstr ""
"Jammer genoeg betekent dit dat <systemitem role=\"package\">libv8-3.14</"
"systemitem>, <systemitem role=\"package\">nodejs</systemitem> en het ermee "
"verbonden ecosysteem van node-*-pakketten momenteel niet gebruikt zouden "
"mogen worden voor onbetrouwbare inhoud, zoals niet-gecontroleerde data van "
"het internet."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:292
msgid ""
"In addition, these packages will not receive any security updates during the "
"lifetime of the &Releasename; release."
msgstr ""
"Daarenboven zullen deze pakketten tijdens de levenscyclus van &Releasename; "
"geen enkele beveiligingsupdate krijgen."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/issues.dbk:300
msgid "Package specific issues"
msgstr "Pakketspecifieke kwesties"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/issues.dbk:302
msgid ""
"In most cases, packages should upgrade smoothly between &Oldreleasename; and "
"&Releasename;. There are a small number of cases where some intervention "
"may be required, either before or during the upgrade; these are detailed "
"below on a per-package basis."
msgstr ""
"In de meeste gevallen kunnen pakketten probleemloos opgewaardeerd worden van "
"&Oldreleasename; naar &Releasename;. In een klein aantal gevallen kan enige "
"tussenkomst vereist zijn voor of tijdens het opwaarderingsproces. Hierna "
"wordt dit per pakket besproken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:310
msgid "Older ciphers and SSH1 protocol disabled in OpenSSH by default"
msgstr ""
"In OpenSSH zijn oudere encryptie-algoritmes en het SSH1-protocol standaard "
"uitgeschakeld"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:312
msgid ""
"The OpenSSH 7 release has disabled some older ciphers and the SSH1 protocol "
"by default. Please be careful when upgrading machines, where you only have "
"SSH access."
msgstr ""
"Met de uitgave van OpenSSH 7 werden sommige oudere encryptie-algoritmes en "
"het SSH1-protocol standaard uitgeschakeld. Besteed de nodige zorg aan de "
"opwaardering van computers waar u enkel via SSH toegang toe heeft."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:317
msgid ""
"Please refer to the <ulink url=\"http://www.openssh.com/legacy.html";
"\">OpenSSH documentation</ulink> for more information."
msgstr ""
"Raadpleeg de <ulink url=\"http://www.openssh.com/legacy.html\";>documentatie "
"bij OpenSSH</ulink> voor bijkomende informatie."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:325
msgid "Possible backwards incompatible changes to APT"
msgstr "Veranderingen aan APT die mogelijk niet neerwaarts compatibel zijn"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:327
msgid ""
"This section covers some of the incompatible changes to APT that may affect "
"your system."
msgstr ""
"In deze paragraaf bespreken we enkele van de incompatibele aanpassingen aan "
"APT waarmee uw systeem te maken kan krijgen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
#: en/issues.dbk:331
msgid "APT now fetches files with an unprivileged user (\"_apt\")"
msgstr ""
"APT haalt nu bestanden op onder een gebruikersnaam die geen privileges "
"geniet (\"_apt\")"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/issues.dbk:333
msgid ""
"APT will now attempt to discard all root privileges before fetching files "
"from mirrors. APT can detect some common cases where this will fail and "
"fallback to fetching things as root with a warning. However, it may fail to "
"detect some exotic setups (e.g. uid-specific firewall rules)."
msgstr ""
"APT zal nu proberen om alle root-privileges af te werpen vooraleer het "
"bestanden ophaalt van spiegelservers. APT kan sommige gebruikelijke "
"situaties waarin dit zou mislukken, detecteren en terugvallen op het ophalen "
"van bestanden als root-gebruiker, waarbij het een waarschuwing geeft. Het is "
"echter mogelijk dat sommige zonderlinge configuratie-instellingen (bijv. uid-"
"specifieke firewall-regels) niet gedetecteerd worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/issues.dbk:340
msgid ""
"If you experience issues with this feature, please change to the \"_apt\" "
"user and check that it:"
msgstr ""
"Indien u problemen ondervindt met deze functionaliteit, wordt dan gebruiker "
"\"_apt\" en ga na of die"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:346
msgid ""
"has read access to files in <filename>/var/lib/apt/lists</filename> and "
"<filename>/var/cache/apt/archives</filename>."
msgstr ""
"leestoegang heeft tot bestanden in <filename>/var/lib/apt/lists</filename> "
"en <filename>/var/cache/apt/archives</filename>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:353
msgid ""
"has read access to the APT trust store (<filename>/etc/apt/trusted.gpg</"
"filename> and <filename>/etc/apt/trusted.gpg.d/</filename>)"
msgstr ""
"leestoegang heeft tot de opslagruimte van vertrouwen van APT, (<filename>/"
"etc/apt/trusted.gpg</filename> en <filename>/etc/apt/trusted.gpg.d/</"
"filename>)"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:360
msgid "can resolve DNS names and download files. Example methods for testing:"
msgstr ""
"DNS-namen kan opzoeken en bestanden kan downloaden. Dit zijn voorbeelden van "
"testmethodes:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><itemizedlist><listitem><para><screen>
#: en/issues.dbk:362
#, no-wrap
msgid ""
"# From the dnsutils package (if using tor, please check with tor-resolve instead).\n"
"$ nslookup debian.org >/dev/null || echo \"Cannot resolve debian.org\"\n"
"$ wget -q https://debian.org/ -O- > /dev/null || echo \"Cannot download index page of debian.org\"\n"
msgstr ""
"# Uit het pakket dnsutils (als u tor gebruikt, controleer dan met tor-resolve).\n"
"$ nslookup debian.org >/dev/null || echo \"Kan debian.org niet vinden\"\n"
"$ wget -q https://debian.org/ -O- > /dev/null || echo \"Kan de indexpagina van debian.org niet downloaden\"\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:366
msgid ""
"For DNS issues, please check that <filename>/etc/resolv.conf</filename> is "
"readable."
msgstr ""
"Ga bij DNS-problemen na of <filename>/etc/resolv.conf</filename> kan gelezen "
"worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
#: en/issues.dbk:373
msgid "New requirements for APT repository"
msgstr "Nieuwe vereisten voor een APT-pakketbron"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><note><para>
#: en/issues.dbk:376
msgid ""
"This section only applies if you have (or intend to use) third-party "
"repositories enabled or if you maintain an APT repository."
msgstr ""
"Deze paragraaf is enkel van toepassing als u gebruik maakt van pakketbronnen "
"van derden (of van plan bent dat te doen) of zelf een APT-pakketbron "
"onderhoudt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/issues.dbk:382
msgid ""
"To improve the download stability and ensure security of the downloaded "
"content, APT now requires the following from an APT repository:"
msgstr ""
"Om de downloadstabiliteit te verbeteren en de veiligheid van de gedownloade "
"inhoud te verzekeren, vereist APT voortaan het volgende van een APT-"
"pakketbron:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:388
msgid "The InRelease file must be available"
msgstr "Het bestand InRelease moet aanwezig zijn"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:392
msgid ""
"All metadata must include at least SHA256 checksums of all items. This "
"includes the gpg signature of the InRelease file."
msgstr ""
"Alle metadata moeten minstens SHA256-controlegetallen bevatten voor alle "
"elementen. Daaronder valt ook de gpg-ondertekening van het bestand InRelease."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:399
msgid ""
"Signatures on the InRelease file should be done with a key at the size of "
"2048 bit or larger."
msgstr ""
"Het ondertekenen van het bestand InRelease moet gebeuren met een sleutel die "
"2048 bits groot of groter is."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/issues.dbk:405
msgid ""
"If you rely on a third-party repository that cannot comply with the above, "
"please urge them to upgrade their repository. More information about the "
"InRelease file can be found on the <ulink url=\"https://wiki.debian.org/";
"RepositoryFormat#A.22Release.22_files\">Debian Wiki</ulink>."
msgstr ""
"Indien u een pakketbron van een derde partij nodig heeft die niet aan de "
"bovenstaande vereisten voldoet, dring er dan op aan dat deze zijn pakketbron "
"opwaardeert. Meer informatie over het bestand InRelease is te vinden op de "
"<ulink url=\"https://wiki.debian.org/RepositoryFormat#A.22Release.22_files";
"\">Debian Wiki-pagina's</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:416
msgid "The Xorg server is no longer setuid root by default"
msgstr "De Xorg-server is nu standaard niet langer setuid root"

#. type: Content of: <chapter><section><section><note><para>
#: en/issues.dbk:419
msgid ""
"This change only applies if your X Display Manager supports running X as "
"rootless (or if you start X manually via <command>startx</command>). "
"Currently the only known display manager supporting this is gdm. Other "
"display managers simply start X as root regardless of this change."
msgstr ""
"Deze verandering geldt enkel als uw X-beeldschermbeheerder het uitvoeren van "
"X zonder root-privileges ondersteunt (of als u X handmatig start via "
"<command>startx</command>). Momenteel is gdm de enige beeldschermbeheerder "
"waarvan bekend is dat hij dit ondersteunt. Andere beeldschermbeheerders "
"starten X gewoon op als root, ongeacht deze wijziging."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:427
msgid ""
"This reduces the risk of privilege escalation via bugs in the X server. "
"However, it has some requirements for working:"
msgstr ""
"Dit vermindert het risico dat superrechten verkregen worden via het "
"uitbuiten van bugs in de X-server. Er moet nochtans aan enkele voorwaarden "
"voldaan worden opdat dit zou werken:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:432
msgid ""
"It needs <command>logind</command> and <systemitem role=\"package\">libpam-"
"systemd</systemitem>."
msgstr ""
"Dit heeft <command>logind</command> en <systemitem role=\"package\">libpam-"
"systemd</systemitem> nodig."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:438
msgid ""
"It needs a kernel video driver (as Xorg cannot talk directly to the hardware "
"anymore)."
msgstr ""
"Er is een video-stuurprogramma in de kernel nodig (vermist Xorg niet langer "
"rechtstreeks de hardware kan aanspreken)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:444
msgid "It needs to run on the virtual console it was started from."
msgstr ""
"De X-server moet op de virtuele console functioneren waarvandaan hij werd "
"opgestart."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:449
msgid ""
"When run as a regular user, the Xorg log will be available from <filename>~/."
"local/share/xorg/</filename>."
msgstr ""
"Wanneer Xorg als een gewone gebruiker functioneert, zal zijn logbestand "
"onder <filename>~/.local/share/xorg/</filename> te vinden zijn."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:453
msgid ""
"If these requirements are not possible, please install the <systemitem role="
"\"package\">xserver-xorg-legacy</systemitem> package to reinstate the setuid "
"Xorg."
msgstr ""
"Als aan deze vereisten niet kan voldaan worden, installeer dan het pakket "
"<systemitem role=\"package\">xserver-xorg-legacy</systemitem> om naar de "
"setuid-toepassing van Xorg terug te keren."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:460
msgid "Upstart removed"
msgstr "Upstart werd verwijderd"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:461
msgid ""
"Due to the lack of upstream maintainers, the Upstart init system has been "
"removed from &Releasename;. If your system relies on this package, you "
"should note that it will not be updated during the lifetime of &debian; "
"&release;, and starting from &debian; &nextrelease; (&Nextreleasename;), "
"upstart jobs could be removed from packages."
msgstr ""
"Omdat bij de toeleveraar de mankracht ontbreekt om het init-systeem te "
"blijven onderhouden, werd Upstart verwijderd uit &Releasename;. Indien uw "
"systeem dit pakket gebruikt, moet u zich realiseren dat het niet meer "
"bijgewerkt zal worden tijdens de levenscyclus van &debian; &release; en dat "
"het mogelijk is dat te beginnen bij &debian; &nextrelease; "
"(&Nextreleasename;) sommige pakketten geen upstart-job meer bevatten."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:469
msgid ""
"Please consider switching to a supported init system, like systemd or openrc."
msgstr ""
"Gelieve de mogelijkheid te onderzoeken om over te schakelen op een "
"ondersteund init-systeem, zoals systemd of openrc."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:475
msgid "HP mv2120"
msgstr "HP mv2120"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:477
msgid ""
"The default u-boot settings from HP no longer work with &debian; "
"&Releasename;. Before you can upgrade to &debian; &release;, you have to "
"change some settings in the u-boot configuration. The new settings are "
"compatible with &debian; &oldrelease; and &debian; &release;, so it's "
"recommended to make the changes before the upgrade. If you have serial "
"console access to the mv2120, you can run some commands in u-boot. Simply "
"interrupt the boot process by pressing a key and type the following:"
msgstr ""
"De standaard u-boot-instellingen van HP functioneren niet langer met "
"&debian; &Releasename;. Vooraleer u kunt opwaarderen naar &debian; "
"&release;, moet u enkele instellingen in de configuratie van u-boot "
"aanpassen. De nieuwe instellingen zijn compatibel met &debian; &oldrelease; "
"en &debian; &release;, zodat het aangeraden is om de wijzigingen door te "
"voeren voor de opwaardering. Indien u toegang heeft tot de mv2120 via een "
"seriële console, kunt u bepaalde commando's uitvoeren in u-boot. Onderbreek "
"het opstartproces gewoon door op een toets te drukken en typ het volgende:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/issues.dbk:487
#, no-wrap
msgid ""
"   setenv loadAddr 0x0600000\n"
"   setenv bootcmd 'bootext2 0,1:1,2 0x0600000 /boot/uImage /dev/sda /dev/sdb'\n"
"   saveenv\n"
"  "
msgstr ""
"   setenv loadAddr 0x0600000\n"
"   setenv bootcmd 'bootext2 0,1:1,2 0x0600000 /boot/uImage /dev/sda /dev/sdb'\n"
"   saveenv\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:492
msgid ""
"If you don't have a serial console, you can make the changes from within "
"Debian. Run the following commands:"
msgstr ""
"Indien u geen seriële console heeft, kunt u deze wijzigingen vanuit Debian "
"doorvoeren. Voer de volgende commando's uit:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/issues.dbk:496
#, no-wrap
msgid ""
"   cat &gt; /etc/fw_env.config &lt;&lt;EOF\n"
"   /dev/mtd0      0x00000     0x1000   0x20000\n"
"   EOF\n"
" \n"
"   fw_setenv loadAddr 0x0600000\n"
"   fw_setenv bootcmd \"bootext2 0,1:1,2 0x0600000 /boot/uImage /dev/sda /dev/sdb\"\n"
"  "
msgstr ""
"   cat &gt; /etc/fw_env.config &lt;&lt;EOF\n"
"   /dev/mtd0      0x00000     0x1000   0x20000\n"
"   EOF\n"
" \n"
"   fw_setenv loadAddr 0x0600000\n"
"   fw_setenv bootcmd \"bootext2 0,1:1,2 0x0600000 /boot/uImage /dev/sda /dev/sdb\"\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:504
msgid ""
"This creates a config file so the u-boot environment can be modified and "
"uses <command>fw_setenv</command> to update two boot variables."
msgstr ""
"Dit maakt een config-bestand aan waardoor de u-boot-omgeving aangepast kan "
"worden en maakt gebruik van <command>fw_setenv</command> om twee "
"opstartvariabelen bij te werken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:508
msgid ""
"Please note that &debian; &release; will be the last release to support the "
"HP mv2120."
msgstr ""
"Merk op dat &debian; &release; de laatste uitgave zal zijn die de HP mv2120 "
"zal ondersteunen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:515
msgid "The debhelper tool now generates dbgsym packages by default"
msgstr "Het gereedschap debhelper maakt nu standaard dbgsym-pakketten"

#. type: Content of: <chapter><section><section><note><para>
#: en/issues.dbk:518
msgid ""
"This section mainly intended for developers or organizations that build "
"their own debian packages."
msgstr ""
"Deze paragraaf is hoofdzakelijk bedoeld voor ontwikkelaars en voor "
"organisaties die hun eigen debian-pakketten bouwen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:523
msgid ""
"The debhelper tool suite will now generate \"dbgsym\" packages by default "
"for ELF binaries. If you develop and package binaries, please check that "
"your tooling supports these extra auto-generated packages."
msgstr ""
"De gereedschappensuite debhelper zal nu standaard \"dbgsym\"-pakketten "
"genereren voor uitvoerbare bestanden van het type ELF. Indien u binaire "
"bestanden ontwikkelt en verpakt, ga dan na of het gereedschap dat u daarvoor "
"gebruikt, deze bijkomende automatisch gegenereerde pakketten ondersteunt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:529
msgid ""
"If you use <systemitem role=\"package\">reprepro</systemitem>, you want to "
"upgrade it to at least version 4.17.0. At the time of writing, the <ulink "
"url=\"https://github.com/smira/aptly/issues/331\";><systemitem role=\"package"
"\">aptly</systemitem> does not support dbgsym packages</ulink>."
msgstr ""
"Indien u <systemitem role=\"package\">reprepro</systemitem> gebruikt, zult u "
"minstens naar versie 4.17.0 moeten opwaarderen. Toen deze notities "
"samengesteld werden, <ulink url=\"https://github.com/smira/aptly/";
"issues/331\">bood <systemitem role=\"package\">aptly</systemitem> geen "
"ondersteuning voor dbgsym-pakketten</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:537
msgid ""
"Should your tooling be unable to cope with these gracefully, you can ask "
"debhelper to disable this feature by adding \"noautodbgsym\" in the "
"DEB_BUILD_OPTIONS variable of your build service. Please see <ulink url="
"\"https://manpages.debian.org/testing/debhelper/dh_strip.1.en.html\";>the "
"dh_strip manpage for more information</ulink>"
msgstr ""
"Mocht het zijn dat het gereedschap dat u gebruikt hiermee niet vlot overweg "
"kan, dan kunt u debhelper vragen om deze functionaliteit uit te schakelen "
"door aan de variabele DEB_BUILD_OPTIONS van uw bouwsysteem \"noautodbgsym\" "
"toe te voegen. Raadpleeg <ulink url=\"https://manpages.debian.org/testing/";
"debhelper/dh_strip.1.en.html\">voor bijkomende informatie de man-pagina voor "
"dh_strip</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:547
msgid "OpenSSL related changes"
msgstr "Wijzigingen die verband houden met OpenSSL"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:549
msgid ""
"The <command>openssl</command> application expects option arguments before "
"non-option arguments. For example, this does not work anymore:"
msgstr ""
"De toepassing <command>openssl</command> verwacht dat optie-argumenten "
"vooraf gaan aan niet-optieargumenten. Het volgende werkt bijvoorbeeld niet "
"langer:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><screen>
#: en/issues.dbk:552
#, no-wrap
msgid "openssl dsaparam 2048 -out file\n"
msgstr "openssl dsaparam 2048 -out file\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:554
msgid "while this still does:"
msgstr "terwijl het volgende wel nog steeds werkt:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><screen>
#: en/issues.dbk:556
#, no-wrap
msgid "openssl dsaparam -out file 2048\n"
msgstr "openssl dsaparam -out file 2048\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:560
msgid ""
"The <command>openssl enc</command> command changed the default digest (used "
"to create the key from passphrase) from MD5 to SHA256. The digest can be "
"specified with the <command>-md</command> option in case old files need to "
"be decrypted with newer openssl (or the other way around)."
msgstr ""
"Het commando <command>openssl enc</command> schakelde over van MD5 naar "
"SHA256 als standaard hash-algoritme (waarmee op basis van een wachtwoordzin "
"een sleutel aangemaakt wordt). Met de optie <command>-md</command> kan een "
"hash-algoritme opgegeven worden voor het geval oudere bestanden met behulp "
"van een recentere versie van openssl ontsleuteld moeten worden (of andersom)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:566
msgid ""
"The 3DES and RC4 ciphers are no longer available for TLS/SSL communication. "
"Servers linked against openssl can't offer them and clients can't connect to "
"servers which offer only those. This means that openssl and Windows XP share "
"no common cipher."
msgstr ""
"De encryptie-algoritmes 3DES en RC4 kunnen niet langer gebruikt worden voor "
"TLS/SSL-communicatie. Servers die met openssl gelinkt zijn, kunnen ze niet "
"aanbieden en clients kunnen geen verbinding maken met servers die enkel deze "
"algoritmes aanbieden. Dit houdt in dat openssl en Windows XP geen "
"gemeenschappelijk algoritme meer hebben."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:572
msgid ""
"The package <systemitem role=\"package\">libssl-dev</systemitem> provides "
"header files to compile against openssl 1.1.0. The API changed a lot and it "
"is possible that the software won't compile anymore. There is an <ulink url="
"\"https://wiki.openssl.org/index.php/1.1_API_Changes\";>overview of the "
"changes</ulink>. If you can't update your software, there is also "
"<systemitem role=\"package\">libssl1.0-dev</systemitem> which provides "
"headers against openssl 1.0.2."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">libssl-dev</systemitem> bevat de "
"hoofdingbestanden voor een compilatie tegenover openssl 1.1.0. De API "
"onderging aanzienlijke wijzigingen en het is mogelijk dat het daardoor niet "
"langer lukt om bepaalde software te compileren. Er bestaat een pagina met "
"een <ulink url=\"https://wiki.openssl.org/index.php/1.1_API_Changes";
"\">overzicht van de veranderingen</ulink>. Indien u uw software niet kunt "
"bijwerken, kunt u nog altijd teruggrijpen naar <systemitem role=\"package"
"\">libssl1.0-dev</systemitem> dat hoofdingbestanden bevat voor een "
"compilatie tegenover openssl 1.0.2."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: