[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] debian-installer://po/sublevel1/nl.poDag Paul,


Paul Gevers schreef op vr 02-12-2016 om 09:02 [+0100]:
> Hoi Frans,
> 
> On 01-12-16 23:36, Frans Spiesschaert wrote:
> > 
> > Net zoals jij zie ik geen voor de hand liggende oplossing.
> > 
> > Dan toch maar checksum, al protesteert de spellingscontrole dan wel?
> > Of toch controlegetal?
> 
> Ik laat, zoals altijd, de keuze bij jou. Persoonlijk vind ik het altijd
> mooi als we een goed Nederlands woord kunnen vinden,

Bedankt voor het meedenken. Om bovenstaande reden heb ik de knoop
doorgehakt in het voordeel van controlegetal.
In bijlage een nieuwe diff. Wat mij betreft kan de [RFR]-periode
afgesloten worden en mag je de wijzigingen committen wanneer het jou
best uitkomt.
 
>  maar soms is gewoon
> het Engels genoeg ingeburgerd. Met als groot voorbeeld in onze context
> natuurlijk het woord computer.
> 
> Paul
> 

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Index: installer/packages/po/sublevel1/nl.po
===================================================================
--- installer/packages/po/sublevel1/nl.po	(svn://anonscm.debian.org/svn/d-i/trunk/packages/po/sublevel1/nl.po)	(revision 70383)
+++ installer/packages/po/sublevel1/nl.po	(.../installer/packages/po/sublevel1/nl.po)	(working copy)
@@ -23,7 +23,7 @@
 "Project-Id-Version: debian-installer/sublevel1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2016-11-22 22:34+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-03-28 20:36+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-12-02 11:05+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -892,7 +892,7 @@
 #. XXX: should be made translatable after Stretch
 #: ../preseed-common.templates:1001
 msgid "Checksum error"
-msgstr ""
+msgstr "Foutief controlegetal"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -903,6 +903,10 @@
 "match the expected value of \"${CHECKSUM}\".  The file may be corrupt, or "
 "the provided checksums may be out of date."
 msgstr ""
+"Het ${ALGORITHM}-controlegetal van het bestand dat opgehaald werd van <"
+"${LOCATION}> komt niet overeen met de verwachte waarde van \"${CHECKSUM}\". "
+"Misschien is het bestand beschadigd of zijn de aangereikte controlegetallen "
+"verouderd."
 
 #. Type: text
 #. Description

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: