[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] debian-installer://po/sublevel1/nl.poHoi Frans,

On 01-12-16 23:36, Frans Spiesschaert wrote:
> Controlecijfer komt niet voor in het Groene Boekje, maar wel in de Dikke
> Van Dale en in het Nederlandstalige item van Wikipedia als eerste
> alternatief. Maar Van Dale omschrijft het als "aan een getal toegevoegd
> cijfer met behulp waarvan bepaald kan worden of het getal in kwestie
> juist is overgebracht" en dat lijkt me toch om iets anders te gaan.

"cijfer" drukt uit dat het om een getal gaat van lengte één, dat is in
deze context niet correct.

> En nu, wat me verbaasde:
> Checksum komt voor in het Groene Boekje, niet in de Dikke Van Dale, en
> wel in het Nederlandstalige item van Wikipedia als tweede alternatief.
> 
> Net zoals jij zie ik geen voor de hand liggende oplossing.
> 
> Dan toch maar checksum, al protesteert de spellingscontrole dan wel?
> Of toch controlegetal?

Ik laat, zoals altijd, de keuze bij jou. Persoonlijk vind ik het altijd
mooi als we een goed Nederlands woord kunnen vinden, maar soms is gewoon
het Engels genoeg ingeburgerd. Met als groot voorbeeld in onze context
natuurlijk het woord computer.

Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: