[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://pamOn Sun, Nov 21, 2010 at 09:11:28PM +0100, Vincent Zweije wrote:
> 
> || #. Type: boolean
> || #. Description
> || #: ../libpam-runtime.templates:3001
> || msgid ""
> || "One or more of the files /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} "
> || "have been locally modified. Please indicate whether these local changes "
> || "should be overridden using the system-provided configuration. If you "
> || "decline this option, you will need to manage your system's authentication "
> || "configuration by hand."
> || msgstr "Een of meer van de bestanden /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} zijn lokaal aangepast. Geef aan of deze lokale veranderingen moeten worden overschreven, door de door het systeem geleverde configuratie te gebruiken. Als u dit weigert, zult u de configuratie van de authenticatie van uw systeem met de hand moeten onderhouden."
> 
> - lokaal
> + locaal
> 
> - lokale
> + locale

Het is een beetje mosterd na de maaltijd... maar volgens mij is de versie
met de k de enige juiste (ook volgens de Van Dale).

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: