[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://pamOn Sun, 2010-11-21 at 22:23 +0100, Eric Spreen wrote:
> Veranderingen van Vincent zijn opgenomen.
> 
> Hierbij de nieuwe vertaling en een diff met de vorige versie.

En natuurlijk gaan we er ook even een LCFC van maken.

Wordt over 1 dag naar het BTS verzonden, tenzij er nog commentaar is.

Groeten,
Eric Spreen
# Debconf questions for the Linux-PAM package.
# Copyright (C) 2007 Steve Langasek <vorlon@debian.org>
# This file is distributed under the same license as the pam package.
#
# Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2007.
# Eric Spreen <erispre@gmail.com>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pam\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pam@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-18 18:30-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-21 21:58+0100\n"
"Last-Translator: Eric Spreen <erispre@gmail.com>\n"
"Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: \n"
"X-Poedit-Language: Dutch\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
msgstr "Bij de opwaardering van de PAM-bibliotheek te herstarten diensten:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid ""
"Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
"this new version of libpam. Please review the following space-separated "
"list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it if "
"needed."
msgstr ""
"De meeste PAM-gebruikende diensten moeten herstart worden voor ze gebruik "
"kunnen maken van modules die gebouwd zijn voor de nieuwe libpam-versie. De "
"volgende, met spaties gescheiden, lijst van init.d scripts wordt herstart. "
"Gelieve deze lijst te controleren en indien nodig aan te passen."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid "Display manager must be restarted manually"
msgstr "De beeldschermbeheerder dient handmatig herstart te worden"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid ""
"The kdm, wdm, and xdm display managers require a restart for the new version "
"of libpam, but there are X login sessions active on your system that would "
"be terminated by this restart. You will therefore need to restart these "
"services by hand before further X logins will be possible."
msgstr ""
"De beelschermbeheerders kdm, wdm en xdm vereisen een herstart vanwege de "
"nieuwe libpam-versie. Er zijn echter X-login-sessies actief op uw systeem "
"die hierdoor afgesloten zouden worden. Nieuwe X-sessies starten via deze "
"diensten is pas mogelijk eens u ze handmatig herstart heeft."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
msgstr "Herstarten van sommige diensten bij de PAM-opwaardering is mislukt"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgstr ""
"De volgende diensten konden niet herstart worden bij de opwaardering van de "
"PAM-bibliotheek:."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"U dient deze diensten handmatig op te starten via het commando '/etc/init.d/"
"<dienst> start'."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid "PAM profiles to enable:"
msgstr "PAM-profielen die ingeschakeld moeten worden:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid ""
"Pluggable Authentication Modules (PAM) determine how authentication, "
"authorization, and password changing are handled on the system, as well as "
"allowing configuration of additional actions to take when starting user "
"sessions."
msgstr "Pluggable Authentication Modules (PAM) bepalen hoe authenticatie, autorisatie en wachtwoordverandering worden behandeld op het systeem. Ook staat het het instellen van overige acties die moeten worden ondernomen bij het starten van gebruikerssessies toe."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid ""
"Some PAM module packages provide profiles that can be used to automatically "
"adjust the behavior of all PAM-using applications on the system. Please "
"indicate which of these behaviors you wish to enable."
msgstr "Sommige PAM-modulepakketten leveren profielen die kunnen worden gebruikt om automatisch het gedrag van alle programma's die PAM gebruiken aan te passen. Geeft u alstublieft aan welk van deze instellingen u wilt gebruiken."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "Incompatible PAM profiles selected."
msgstr "Strijdige PAM-profielen geselecteerd."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (currently) non-translatable list of
#. PAM profile names.
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "The following PAM profiles cannot be used together:"
msgstr "De volgende PAM-profielen kunnen niet samen worden gebruikt:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "Please select a different set of modules to enable."
msgstr "Selecteer een andere set modules om in te schakelen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Override local changes to /etc/pam.d/common-*?"
msgstr "Wilt u de locale veranderingen aan /etc/pam.d/common-* overschrijven?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid ""
"One or more of the files /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} "
"have been locally modified. Please indicate whether these local changes "
"should be overridden using the system-provided configuration. If you "
"decline this option, you will need to manage your system's authentication "
"configuration by hand."
msgstr "Een of meer van de bestanden /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} zijn lokaal aangepast. Geef aan of deze lokale veranderingen moeten worden overschreven, door de door het systeem geleverde configuratie te gebruiken. Als u dit weigert, zult u de configuratie van de authenticatie van uw systeem met de hand moeten onderhouden."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid "No PAM profiles have been selected."
msgstr "Er zijn geen PAM-profielen gelecteerd."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid ""
"No PAM profiles have been selected for use on this system. This would grant "
"all users access without authenticating, and is not allowed. Please select "
"at least one PAM profile from the available list."
msgstr "Er zijn geen PAM-profielen geselecteerd om gebruikt te worden op dit systeem. Dit zou alle gebruikers toegang geven zonder authenticatie, hetgeen niet is toegestaan. Selecteer minstens een PAM-profiel van de beschikbare lijst."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid "Your system allowed access without a password!"
msgstr "Uw systeem gaf toegang zonder een wachtwoord!"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid ""
"A bug in a previous version of libpam-runtime resulted in no PAM profiles "
"being selected for use on this system. As a result, access was allowed for "
"a time to all accounts on your system, with or without a correct password. "
"Especially if this system can be accessed from the Internet, it is likely "
"that it has been compromised. Unless you are familiar with recovering from "
"security failures, viruses, and malicious software, you should re-install "
"this system from scratch or obtain the services of a skilled system "
"administrator. For more information, see:"
msgstr "Een bug in een vorige versie van libpam-runtime veroorzaakte dat er geen PAM-profielen werden geselecteerd voor gebruik op dit systeem. Als gevolg kregen alle accounts op uw systeem een tijdje toegang, met of zonder wachtwoord. Zeker als dit systeem vanaf het Internet kan worden bereikt, is het waarschijnlijk dat uw systeem is beschadigd. Tenzij u bekend bent met het herstellen van beveiligingsproblemen, virussen en schadelijke software, zou u het systeem opnieuw moeten installeren of de hulp van een ervaren systeembeheerder moeten inroepen. Zie voor meer informatie:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid ""
"The bug that allowed this wrong configuration is fixed in the current "
"version of libpam-runtime, and your configuration has now been corrected. We "
"apologize that previous versions of libpam-runtime did not detect and "
"prevent this situation."
msgstr "De bug die deze foutieve configuratie toeliet is gerepareerd in de huidige versie van libpam-runtime en uw configuratie is nu hersteld. Wij veronschuldigen ons voor het feit dat vorige versies van libpam-runtime deze situatie niet herkenden en voorkwamen."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
msgstr "xscreensaver en xlockmore moeten worden herstart voor u kunt upgraden"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid ""
"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
"detected on this system. Because of incompatible library changes, the "
"upgrade of the libpam-modules package will leave you unable to authenticate "
"to these programs. You should arrange for these programs to be restarted or "
"stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
"their current sessions."
msgstr "Er zijn een of meer draaiende instanties van xscreensaver of xlockmore gedecteerd op dit systeem. Wegens strijdige veranderingen in bibliotheken zal de upgrade van het pakket libpam-modules een systeem veroorzaken waarin u zich niet zult kunnen authenticeren tegenover deze programma's. U dient ervoor te zorgen dat deze programma's worden herstart of gestopt voordat u verder gaat met deze upgrade, om te voorkomen dat gebruikers worden uitgesloten van hun huidige sessies."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: