[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DICO] triggerOn Monday 5 May 2008 13:41, Frans Pop wrote:
> Daarnaast is "trigger" volgens mij wel redelijk ingeburgerd. Ik weet zeker
> dat ik een zin als "Hoe wordt zoiets getriggerd" wel eens heb gezien.

Ja, mee eens. Kan wel onvertaald blijven.


Thijs

Attachment: pgpNojyGQEK1M.pgp
Description: PGP signature


Reply to: