[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debonf;//harden (17 strings)On Sunday 04 March 2007, Thijs Kinkhorst wrote:
> On Sat, 2007-03-03 at 23:14 +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> > msgstr "Diensten die gebruik maken van platte-tekst-wachtwoorden zijn
> > bijna bij definitie onveilig. De reden hiervoor is dat het onmogelijk
> > te weten is of iemand uw wachtwoorden snift."
>
> s/bij definitie/per definitie/
>
> s/snift/snuift/ ??

online vandale geeft sniffen en snuiven als synoniemen van elkaar, en snif 
is dichter bij engelse term dus lijkt me dan beter
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)

Attachment: pgpaSzK0Ncr8F.pgp
Description: PGP signature


Reply to: