[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://ppp (5 nieuwe strings)



On Sunday 21 January 2007 20:11, Thijs Kinkhorst wrote:
> > msgstr "Geprobeerd is een PPPoE-verbinding tot stand te brengen, maar
> > de opgegeven login-gegevens waren onjuist. Hierdoor is de
> > authentificatie mislukt."
>
> s/authentificatie/authenticatie/, verder prima.

Gecorrigeerd (2x) en gesubmit.

Thx.

Attachment: pgpmKyh2nT1LQ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: