[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po://gettext/gettext-tools/po/nl.po (502 strings GECOMPRIMEERD)#: lib/getopt.c:689
#: lib/getopt.c:701
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: optie `%s' is ambiguous\n"

s/ambiguous/dubbelzinning

Dat had je boven al zo vertaald geloof ik.

#: lib/getopt.c:734
#: lib/getopt.c:738
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: optie `--%s' verwacht geen argument\n"

Ik vind 'verwachten' / 'niet verwachten' iets te vrijblijvend voor het
vertalen van 'require' / 'doesn't allow' maar dat is een kwestie van
smaak.


#: lib/javacomp.c:467
#, c-format
msgid "Java compiler not found, try installing gcj or set $JAVAC"
msgstr "Geen Java-compiler gevonden, probeer gcj te installeren of zet $JAVAC"

suggestie:/zet $JAVAC/zet $JAVAC goed/

#: src/format-invalid.h:23
msgid "The string ends in the middle of a directive."
msgstr "De string eindigt in het midden van een richtlijn."

s/string/tekenreeks/globaal

#: src/format-invalid.h:41
#, c-format
msgid "The string refers to argument number %u in incompatible ways."
msgstr "De string verwijst op een niet-compatible manier naar het
argumentgetal %u."

s/compatible/compatibele/globaal

#: src/format-python.c:407
#, c-format
msgid "format specifications in 'msgid' expect a mapping, those in
'%s' expect a tuple"
msgstr "formaatspecificaties in 'msgid' verwachten een mapping, die in
'%s' verwachten een tuple"

'mapping' vertalen? Met iets als transformatie, projectie ofzo....?

#: src/hostname.c:225
#, c-format
msgid ""
" -f, --fqdn, --long     long host name, includes fully
qualified domain\n"
"                name, and aliases\n"
msgstr ""
" -f, --fqdn, --long      lange computernaam, inclusief
volledig gekwalificeerde domeinnaam\n"
"              en aliasen\n"

s/aliasen/aliassen/


#: src/hostname.c:254
#: src/hostname.c:260
#: src/hostname.c:267
#, c-format
msgid "could not get host name"
msgstr "kon computernaam niet krijgen"

suggestie:/krijgen/verkrijgen/

msgid "%s and %s are mutually exclusive"
msgstr "%s en %s zijn mutually exclusive"

s/mutually exclusive/wederzijds uitsluitend/globaal


msgid "Input file syntax:\n"
msgstr "Syntax voor invoerbestand:\n"

s/Syntax/syntaxis/globaal


msgid " -e, --no-escape       do not use C escapes in output (default)\n"
msgstr " -e, --no-escape   gebruik geen C-escapes in uitvoer (standaard)\n"

Vertaling voor 'escapes'? De KDE lijst zegt: 'stuurcode'


msgid " -i, --indent        write the .po file using indented style\n"
msgstr " -i, --indent    schrijf het .po-bestand gebruikmakend
van een geïndenteerde stijl\n"

s/geindenteerde/inspringende

msgstr ""
"Concateneert de gespecifieerde PO-bestanden en voegt ze samen.\n"
"Vind boodschappen die gemeenschappelijk zijn in twee of meer van de
gespecifieerde PO-bestanden.\n"
"Door gebruik te maken van de --more-than-optie, kan een grotere
overeenkomst worden aangevraagd\n"
"vooraleer boodschappen worden geprint. De --less-than-optie kan dan
gebruikt worden om minder \n"
"overeenkomst te hebben vooraleer de boodschappen worden geprint (v.b.
--less-than=2 zal enkel \n"
"de unieke boodschappen printen). Vertalingen, commentaar en
extractie-commentaar zal worden \n"
"opgehoopt, behalve als --use-first wordt opgegeven, dan zullen ze van
het eerste PO-bestand \n"
"worden genomen om ze te definiëren.\n"
" Bestandsposities van alle PO-bestanden zullen worden opgehoopt.\n"

s/gespecifieerde/gespecificeerde/
s/geprint/afgedrukt/globaal/


#: src/msgconv.c:316
#, c-format
msgid "The default encoding is the current locale's encoding.\n"
msgstr "De standaard codering is de huidige codering van de locale.\n"

suggestie: /de codering van het huidige taalgebied/

#: src/msgconv.c:334
#: src/msgen.c:309
#: src/msgmerge.c:514
#, c-format
msgid " -i, --indent        indented output style\n"
msgstr " -i, --indent       geïndenteerde uitvoerstijl\n"

s/geindenteerde/ingesprongen/

#: src/msgexec.c:238
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION] COMMAND [COMMAND-OPTION]\n"
msgstr "Gebruikl: %s [OPTIE] COMMANDO [COMMANDO-OPTIE]\n"

s/Gebruikl/Gebruik

msgstr ""
"Past een commando toe op alle vertalingen van een vertaalcatalogus.\n"
"Het COMMANDO kan elk programma zijn dat een vertaling inleest van \n"
"standaardinvoer. Het wordt voor elke vertaling één keer opgeroepen.
De uitvoer\n"
"wordt de uitvoer van msgexec. De return-code van msgexec is de
maximale return-code\n"
"van alle oproepen.\n"

return-code?

#: src/msgfilter.c:411
#, c-format
msgid " -n, --quiet, --silent    suppress automatic printing of
pattern space\n"
msgstr " -n, --quiet, --silent     onderdruk automatisch printen
van pattroonruimte\n"

s/pattroon/patroon/

#: src/msgfmt.c:639
#, c-format
msgid "   --csharp        C# mode: generate a .NET .dll file\n"
msgstr "   --csharp     C#-modus: maak een .NET-.dll-bestand\n"

s/.dll/dll/
Vind ik altijd beter bij bestandsachtervoegsels maar is misschien een
kwestie van smaak.

#: src/msgfmt.c:677
#: src/msgunfmt.c:456
#, c-format
msgid " -d DIRECTORY        base directory for locale
dependent .dll files\n"
msgstr " -d MAP         hoofdmap voor locale-afhankelijke
.dll-bestanden\n"

locale toch maar wel vertalen met iets? Al was het maak met 'lokaal'
maar misschien beter met lokalisatie of taalgebied?


#: src/msgfmt.c:1423
#, c-format
msgid "field `%s' still has initial default value\n"
msgstr "veld `%s' heeft nog de oorspronkelijke standaard waarde\n"

s/standaard waarde/standaardwaarde/#: src/msgmerge.c:479
#, c-format
msgid ""
"The version control method may be selected via the --backup option or
through\n"
"the VERSION_CONTROL environment variable. Here are the values:\n"
" none, off    never make backups (even if --backup is given)\n"
" numbered, t   make numbered backups\n"
" existing, nil  numbered if numbered backups exist, simple otherwise\n"
" simple, never  always make simple backups\n"
msgstr ""
"De mehode van versiecontrole kan geselecteerd worden via de
--backup-optie of door\n"
"de VERSION_CONTROL-omgevingsvariabele. Hier zijn de waarden:\n"
" none, off    maak nooit reservekopies (ook al wordt --backup
opgegeven)\n"
" numbered, t   maak genummerde reservekopies\n"
" existing, nil   genummerd als er genummerde reservekopies
bestaan, anders eenvoudige\n"
" simple, never   maak altijd eenvoudige reservekopies\n"

s/mehode/methode/
s/reservekopies/reservekopieën/globaal


#: src/msgmerge.c:1233
msgid " done.\n"
msgstr " done.\n"

s/done/klaar/


#: src/msguniq.c:309
#, c-format, no-wrap
msgid ""
"Unifies duplicate translations in a translation catalog.\n"
"Finds duplicate translations of the same message ID. Such duplicates are\n"
"invalid input for other programs like msgfmt, msgmerge or msgcat. By\n"
"default, duplicates are merged together. When using the --repeated option,\n"
"only duplicates are output, and all other messages are discarded. Comments\n"
"and extracted comments will be cumulated, except that if --use-first is\n"
"specified, they will be taken from the first translation. File positions\n"
"will be cumulated. When using the --unique option, duplicates are
discarded.\n"
msgstr ""
"Verenig kopie-vertalingen in een vertaalcatalogus.\n"
"Vind kopie-vertalingen van dezelfde boodschap-ID. Zulke kopies zijn\n"
"ongeldige invoer voor andere programma's zoals msgfmt, msgmerge of msgcat. \n"
"Standaard worden kopies samengevoegd. Wanneer de --repeated-optie
wordt gebruikt,\n"
"worden enkel kopies uitgeschreven en wordt al de rest genegeerd. Commentaar\n"
"en extractiecommentaar zal worden opgehoopt, behalve als --use-first wordt\n"
"opgegeven, dan zal die van de eerste vertaling worden genomen.
Bestandsposities\n"
"zullen worden opgehoopt. Wanneer de --unique-optie wordt gebruikt,
dan worden kopies genegeerd.\n"

s/kopie/kopieën/globaal


#: src/write-po.c:606
#, c-format
msgid "internationalized messages should not contain the `\\%c' escape sequence"
msgstr "geonternationaliseerde meldingen mogen geen `\\%c' escape
sequences bevatten"

s/geonternationaliseerde/geïnternationaliseerde (of is mijn tekenset fout?)


#: src/xgettext.c:811
#, c-format
msgid "   --debug         more detailed formatstring
recognition result\n"
msgstr "   --debug       meer gedetaileerde
formaatstringherkenningresultaten\n"

s/gedetaileerde/gedetailleerde/Zo, nu voel ik me licht in mijn hoofd. 

-- 
Alper, verlaat pcReply to: