[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RFR D-I Manual: Vertaling van install-overview.xmlIk ben begonnen met de vertaling van H3.

De titel van het hoofdstuk is geworden:
'Voordat u Debian GNU/Linux installeert'
(was: 'Before Installing Debian GNU/Linux')

Omdat dit de enige tekst was in preparing.xml, stuur ik dat bestand niet 
afzonderlijk toe.

Het resultaat is te vinden op:
http://home.tiscali.nl/isildur/d-i/ch03s01.html
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- $Id: install-overview.xml,v 1.8 2004/03/04 17:09:32 mck-guest Exp $ -->

 <sect1 id="install-overview">
<!-- FJP
 <title>Overview of the Installation Process</title> //-->
 <title>Overzicht van het installatieproces</title>
<para>

<!-- FJP
First, just a note about re-installations. With Debian, a
circumstance that will require a complete re-installation of your
system is very rare; perhaps mechanical failure of the hard disk would
be the most common case. //-->
Allereerst een opmerking over herinstallaties. Bij Debian zal zich
slechts zeer zelden een omstandigheid voordoen die een volledige
herinstallatie noodzakelijk maakt; waarschijnlijk is een storing in de
harde schijf nog de meest voorkomende situatie.

</para><para>

<!-- FJP
Many common operating systems may require a complete installation to
be performed when critical failures take place or for upgrades to new
OS versions. Even if a completely new installation isn't required,
often the programs you use must be re-installed to operate properly in
the new OS.//-->
Veel gangbare besturingssystemen kunnen een volledige herinstallatie
noodzakelijk maken als zich ernstige fouten voordoen of bij opwaardering
naar een nieuwe versie van het besturingssysteem. Zelfs als geen volledig
nieuwe installatie nodig is, moeten programma's die u gebruikt veelal
opnieuw geïnstalleerd worden voordat zij fatsoenlijk werken onder het
nieuwe besturingssysteem.

</para><para>

<!-- FJP
Under &debian;, it is much more likely that your OS can be repaired
rather than replaced if things go wrong. Upgrades never require a
wholesale installation; you can always upgrade in-place. And the
programs are almost always compatible with successive OS releases.  If
a new program version requires newer supporting software, the Debian
packaging system ensures that that all the necessary software is
automatically identified and installed. The point is, much effort has
been put into avoiding the need for re-installation, so think of it as
your very last option. The installer is <emphasis>not</emphasis>
designed to re-install over an existing system.//-->
Onder &debian; is het veel waarschijnlijker dat uw besturingssysteem
gerepareerd kan worden als er iets mis gaat. Een opwaardering zal nooit een
complete installatie nodig zijn: het is altijd mogelijk om het bestaande
systeem op te waarderen. En de programma's zijn vrijwel altijd compatibel
met opeenvolgende releases van het besturingssysteem. Als een nieuwe versie
van een programma ook nieuwe ondersteunende software vereist, zorgt de manier
waarop Debian pakketten maakt er voor dat alle software die benodigd is,
automatisch wordt geïdentificeerd en geïnstalleerd. Omdat zo veel aandacht
is besteed aan het voorkomen van de noodzaak om opnieuw te installeeren,
zou u dat als uw allerlaatste redmiddel moeten beschouwen. Het installatiesysteem
is <emphasis>niet</emphasis> ontworpen om een installatie over een bestaand
systeem heen uit te voeren.
<!-- FJP Origineel s/that that/that/ ;-) //-->

</para><para>

<!-- FJP
Here's a road map for the steps you will take during the installation
process. //-->
Hierna volgt een routekaart voor de stappen die u zult volgen tijdens het
installatieproces.
<!-- 'Road map'? Ze lijken Bush wel ;-( //-->

</para>

<orderedlist> 
<listitem><para>

<!-- FJP
Gather information about your computer and any needed documentation,
before starting the installation.//-->
Verzamel informatie over uw computer en benodigde documentatie voordat u
met de installatie begint.

</para></listitem>
<listitem><para>

<!-- FJP
Back up any existing data or documents on the hard disk where you
plan to install. //-->
Maak een reservekopie van bestaande gegevens en documenten op de harde schijf
waarop u van plan bent Debian te installeren.

</para></listitem>
<listitem><para>

<!-- FJP
Create partition-able space for Debian on your hard disk.//-->
Maak op uw harde schijf ruimte vrij waarin door Debian partities kunnen worden
aangemaakt.

</para></listitem>
<listitem><para>

<!-- FJP
Locate and/or download the installer software and any specialized
driver files your machine requires (except Debian CD users).//-->
Pak en/of download de installatiesoftware en eventueel bestanden met specifieke
stuurbestanden die voor uw machine nodig zijn (dit geldt niet voor gebruikers
van de Debian Installatie CD).

</para></listitem>
<listitem><para>

<!-- FJP
Set up boot tapes/floppies/USB sticks, or place boot files (most Debian
CD users can boot from one of the CDs).//-->
Bereid opstart magneetbanden/diskettes/USB-sticks voor of plaats opstartbestanden
(de meeste gebruikers van Debian Installatie CDs kunnen opstarten vanaf één van de CDs).
<!-- FJP Wat wordt bedoeld met 'place boot files'? Bug in origineel. //-->

</para></listitem>
<listitem><para>

<!-- FJP
Boot the installation system.//-->
Start de computer op met het installatiesysteem.

</para></listitem>
<listitem><para>

<!-- FJP
Select installation language.//-->
Selecteer de taal voor het installatiesysteem.

</para></listitem>
<listitem arch="not-s390"><para>

<!-- FJP
Activate the ethernet network connection, if available.//-->
Activeer de Ethernet netwerkverinding (indien beschikbaar).

</para></listitem>

<listitem arch="s390"><para>

<!-- FJP
Configure one network interface.//-->
Configureer één netwerkinterface.

</para></listitem>
<listitem arch="s390"><para>

<!-- FJP
Open a telnet connection to the new system.//-->
Open een telnetverbinding met het nieuwe systeem.

</para></listitem>
<listitem arch="s390"><para>

<!-- FJP
Attach one or more DASDs (Direct Access Storage Device).//-->
Maak verbinding met één of meerdere DASDs (Direct Access Storage Device).

</para></listitem>

<listitem><para>

<!-- FJP
Create and mount the partitions on which Debian will be installed.//-->
Maak en mount de partities waarop Debian zal worden geïnstalleerd.

</para></listitem>
<listitem><para>

<!-- FJP
Watch the automatic download/install/setup of the 
<firstterm>base system</firstterm>.//-->
Volg de volledig automatische download/installatie/instelling van het
<firstterm>basissysteem</firstterm>.

</para></listitem>
<listitem><para>

<!-- FJP
Install a <firstterm>boot loader</firstterm>
which can start up &debian; and/or your existing system.//-->
Installeer een <firstterm>opstartlader</firstterm> die &debian; en/of uw
bestaande systeem kan opstarten.

</para></listitem>
<listitem><para>

<!-- FJP
Load the newly installed system for the first time, and make some
initial system settings.//-->
Start de computer opnieuw op met het nieuw geïnstalleerde systeem en verzorg
enkele initiële systeeminstellingen.

</para></listitem>
<listitem><para>

<!-- FJP
Install additional software (<firstterm>tasks</firstterm>
and/or <firstterm>packages</firstterm>), at your discretion.//-->
Installeer aanvullende software (<firstterm>taken</firstterm>
en/of <firstterm>pakketten</firstterm>), conform uw eigen wensen.

</para></listitem>
</orderedlist>

<para>

<!-- FJP
If you have problems during the installation, it helps to know which
packages are involved in which steps. Introducing the leading software
actors in this installation drama://-->
Voor het geval u problemen tegenkomt tijdens de installatie, kan het nuttig zijn
om een beeld te hebben welke pakketten een rol spelen in welke stappen. Hieronder
introduceren wij de belangrijkste 'acteurs' in dit installatie drama.

</para><para>

<!-- FJP
The installer software, <classname>debian-installer</classname>, is
the primary concern of this manual. She directs the
architecture-specific partitioning program, installs the linux kernel,
and then supervises <classname>modconf</classname> to load specific
hardware drivers, <classname>dhclient</classname> to set up the
network connection, <classname>debootstrap</classname> to install the
base system packages, and &boot-loader-installer;, the boot loader
installer. Many more actors play smaller parts in this process, but
<classname>debian-installer</classname> has completed her task when
you load the new system for the first time.//-->
De installatiesoftware, <classname>debian-installer</classname>, is het
voornaamste onderwerp van deze handleiding. Zij stuurt afhankelijk van
het platform de juiste schijfindeler aan, installeert de linux kernel en
houdt vervolgens toezicht over: <classname>modconf</classname> voor het laden
specifieke stuurprogramma's voor hardware, <classname>dhclient</classname>
voor het opzetten van de netwerkverbinding, <classname>debootstrap</classname>
voor de installatie van de pakketten voor het basissysteem, en
&boot-loader-installer;, het installatieprogramma voor de opstartlader. 

</para><para>

<!-- FJP
Upon loading the new base system, <classname>base-config</classname>
supervises adding users, setting a time zone, and setting up the
package installation system. It then offers to launch
<classname>tasksel</classname> which will install large groups
of related programs, and in turn <classname>aptitude</classname> which
allows you to choose individual software packages.//-->
Nadat uw nieuwe basissysteem is geladen, draagt
<classname>base-config</classname> zorg voor het aanmaken van gebruikers,
het instellen van de tijdzone en het configureren van het installatiesysteem
voor pakketten. Vervolgens zal het aanbieden om <classname>tasksel</classname>
(waarmee u grote groepen gerelateerde programma's kunt selecteren voor
installatie) te starten en daarna <classname>aptitude</classname> (waarmee
individuele programma's geselecteerd kunnen worden).
<!-- FJP Laatste zin redelijk vrij vertaald; verbetering? //-->

<!-- FJP Ik mis hier een beschrijving (of afzonderlijke stap)van het daadwerkelijk
installeren van de geselecteerde pakketten.
Tasksel is optioneel (gelukkig maar want ik haat het ;-)
dselect als alternatief ontbreekt (in H1 wel genoemd...). //-->

</para><para>

<!-- FJP
When <classname>debian-installer</classname> finishes, before the
first system load, you have only a very basic command line driven
system. The graphical interface which displays windows on your monitor
will not be installed unless you select it during the final steps,
with either <classname>tasksel</classname> or
<classname>aptitude</classname>.  It's optional because many &debian;
systems are servers which don't really have any need for a graphical
user interface to do their job.//-->
Als <classname>debian-installer</classname> klaar is, beschikt u slechts
over een zeer eenvoudig systeem dat opdrachtregel gestuurd is. De grafische
gebruikersinterface die 'windows' op uw beeldscherm weergeeft (onder linux
'X Windows' genaamd), wordt niet geïnstalleerd tenzij u het selecteert voor
installatie. Dit kunt u doen tijdens de laatste stappen van het
installatieproces, dus ofwel met <classname>tasksel</classname> of met
<classname>aptitude</classname>. Installatie van het X Windows systeem is
optioneel omdat veel &debian; systemen in gebruik zijn als server die voor
het vervullen van hun taak eigenlijk geen behoefte hebben aan een grafische
gebruikersinterface.
<!-- FJP Origineel is voor verbeteringen vatbaar:
- wat is het doel van de tussenzin 'before the first system load';
- X Windows kan beter geïntroduceerd worden.
Is mijn vrije vertaling een verbetering?
Zou dit hele onderwerp niet beter eerder in de handleiding behandeld kunnen worden? //-->

</para><para>

<!-- FJP
Just be aware that the X system is completely separate from
<classname>debian-installer</classname>, and in fact is much more
complicated. Installation and trouble shooting of the X windows
installation is not within the scope of this manual.//-->
U dient zich ervan bewust te zijn dat het X Windows systeem volledig
los staat van <classname>debian-installer</classname> en in feite
veel complexer is. De installatie van X Windows en het oplossen van
problemen tijdens de installatie hiervan, valt buiten de scope van
deze handleiding.

</para>
 </sect1>

Reply to: