[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://shadow|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: shadow\n"
|| "POT-Creation-Date: 2003-12-23 00:22-0500\n"
|| "PO-Revision-Date: 2004-01-10 13:17+0100\n"
|| "Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@linux.be>\n"
|| "Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

|| #. Description
|| #: ../passwd.templates:3
|| msgid "Now you need to set a password for 'root', the system administrative account. A malicious or unqualified user with root access can have disastrous results, so you should take care to choose a root password that is not easy to guess. It shouldn't be a word found in the dictionary, or a word that could be easily associated with you, like your middle name. A good password will contain a mixture of letters, numbers and punctuation and will be changed at regular intervals. The root password is changed by running the 'passwd' program as root."
|| msgstr "Er dient nu een wachtwoord gekozen te worden voor de beheerdersaccount (de gebruiker root). Omdat een onwetende of kwaadwillende gebruiker die zich als beheerder aanmeld rampzalige gevolgen kan hebben is het belangrijk dat het beheerderswachtwoord moeilijk te raden is. Dit houdt in dat het geen woord uit het woordenboek, of iets dat makkelijk met je te associëren valt (banknummer, geboorte datum, middelnaam, huisdier, ...) mag zijn. Een ideaal wachtwoord bevat een mengeling van letters, cijfers, leestekens, en speciale tekens. Een relatief goede manier om een wachtwoord te bedenken is om van een lange zin, of een kort verhaaltje telkens de eerste letter (of de tweede, of de laatste, ...) van elk woord te nemen, waarbij je leestekens laat staan, en een willekeurige letter vervangt door een speciaal teken (vb. $ voor s). U kunt het wachtwoord van root later veranderen door het commando 'passwd' uit te voeren als root."

s/aanmeld/aanmeldt/
s/middelnaam, /tweede voornaam, /
    Naar ik begrijp is in de VS (precies) twee voornamen
    gebruikelijk. Een first name, en een middle name die tussen first
    name en familienaam (surname?) staat. Wij hebben dat niet zo.
s/leestekens, en/leestekens en/

Overigens meen ik nog steeds: "het account". Aan "de account" kan ik
maar niet wennen.

|| #. Description
|| #: ../passwd.templates:36
|| msgid "Enter a username for your account:"
|| msgstr "Wat is de gebruikersnaam vooruw account?"

s/vooruw/voor uw/

|| #. Description
|| #: ../passwd.templates:36
|| msgid "The username should start with a lower-case letter, which can be followed by any combination of numbers and more lower-case letters."
|| msgstr "De gebruikersnaam moet starten met een kleine letter, en kan gevolgd worden door een combinatie van cijfers en kleine letters."

s/starten/beginnen/

|| #. Description
|| #: ../passwd.templates:59
|| msgid "A good password will contain a mixture of letters, numbers and punctuation and will be changed at regular intervals."
|| msgstr "Een goed wachtwoord bevat een mengeling van letters, nummers, leestekens, en speciale tekens; en wordt regelmatig veranderd."

s/tekens;/tekens,/

|| #. Description
|| #: ../passwd.templates:71
|| msgid "Password input error."
|| msgstr "Wachtwoord invoer fout."

Wachtwoordinvoerfout.
Wachtwoord-invoerfout.

|| #. Description
|| #: ../passwd.templates:83
|| msgid "Shall I enable shadow passwords?"
|| msgstr "Wilt u schaduw-wachtwoorden activeren?"

s/schaduw-wachtwoorden/schaduwwachtwoorden/

|| #. Description
|| #: ../passwd.templates:83
|| msgid "Shadow passwords make your system more secure because nobody is able to view even encrypted passwords. Passwords are stored in a separate file that can only be read by special programs. We recommend the use of shadow passwords. However, if you're going to use NIS you could run into trouble."
|| msgstr "Schaduw wachtwoorden maken uw systeem veiliger omdat dan zelfs de versleutelde versies van de wachtwoorden door niemand gezien kunnen worden. Bij het gebruik van schaduw wachtwoorden worden de versleutelde wachtwoorden opgeslagen in een apart bestand dat alleen door de root gebruiker gelezen kan worden. We raden u aan om schaduw wachtwoorden te gebruiken. Als u NIS gebruikt kan dit problemen opleveren."

s/Schaduw wachtwoorden/Schaduwwachtwoorden/
s/schaduw wachtwoorden/schaduwwachtwoorden/

|| #. Description
|| #: ../passwd.templates:92
|| msgid "Md5 passwords are more secure and allow for passwords longer than 8 characters to be used. However, they can cause compatibility problems if you are using NIS or sharing password files with older systems."
|| msgstr "MD5 wachtwoorden zijn veiliger en laten toe wachtwoorden van meer dan 8 tekens te gebruiken. Indien u NIS gebruikt of wachtwoordbestanden deelt met oudere systemen kan dit wel compatibiliteitsproblemen opleveren."

s/MD5/Md5/
    Maar alleen omdat dat zo in het origineel staat.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: