[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://{cdrtools,lprng,phpmyadmin,webalizer,webbase,wu-ftpd}On Thu, Oct 09, 2003 at 09:04:25PM +0200, Tim Vandermeersch wrote:
> #. Description
> #: ../cdrecord.templates:4
> msgid ""
> "If you make cdrecord SUID, you can allow users in the \"cdrom\" group to "
> "burn CD-ROMs without needing any additional privileges.  This could, "
> "however, potentially allow cdrecord to be used during a security attack on "
> "your computer.  If in doubt, I suggest you install it without SUID. If you "
> "later change your mind, you can run: dpkg-reconfigure cdrecord."
> msgstr ""
> "Als u cdrecord met de SUID-bit aan installeerd , kunt u gebruikers in de "
> "\"cdrom\" groep CD-ROMs toelaten CD-ROMS te branden zonder hun extra rechten "
> "te geven. Merl op dat het hiervoor potentieel mogelijk wordt om cdrecord te "

s/Merl/Merk/

> "gebruiken bij een aanval op uw computer. In geval van twijfel, raad ik u aan "
> "om de SUID-bit niet aan te zetten. U kunt dit achteraf altijd nog veranderen "
> "met het commando: \"dpkg-reconfigure cdrecord\"."

Mierenneuken: ik zou het dubbele punt hier laten vallen (ook in de
engelstalige tekst, trouwens).

[...]
> #. Description
> #: ../cdrecord.templates:16
> msgid ""
> "You have the option of installing the device special files needed by "
> "cdrecord. It seems that some of existing files have wrong major numbers, "
> "probably created for obsolete kernel versions."
> msgstr ""
> "U heeft de mogelijkheid de door cdrecord nodige apparaatbestanden te "
> "installeren. Het blijkt dat enkele bestaande bestanden de verkeerde major "
> "nummers hebben, waarschijnlijk aangemaakt voor verouderde kernel versies."

"de door cdrecord benodigde", of "de voor cdrecord nodige"; dit is een
contaminatie (of hoe heet dat ook weer).

[...]
> #: ../cdrecord.templates:23
> msgid ""
> "You have decided to _not_ installing the device special files needed by "
> "cdrecord.  It appears that these files are missing from your system. Before "
> "cdrecord will operate correctly, you will need to install the the needed /"
> "dev/sg0 and /dev/scd0 device special files. If you later change your mind "
> "and want me to create them for you, you can run: dpkg-reconfigure cdrecord."
> msgstr ""
> "U heeft beslist de speciale apparaatbestanden nodig voor cdrecord _niet_ "
> "te installeren. Het blijkt dat deze bestanden ontbreken op uw systeem. "
> "Voordat cdrecord correct zal werken, dient u de nodige apparaatbestanden "
> "/dev/sg0 en /dev/scd0 te installeren. Als u later van gedachten veranderd "
> "en u wilt dat ik ze voor u aanmaak kan dit met volgend commando: "
> "dpkg-reconfigure cdrecord"

"Als u later van idee verandert", lijkt me (niet helemaal zeker).

[...]
> #. Description
> #: ../templates:20
> msgid ""
> "For full RFC1179 compliance you need to make these programs setuid root.  "
> "This is mainly so they can create a socket with a low port number. The low "
> "port number may be important if you have network printers or have adjusted /"
> "etc/lprng/lpd.perms to restrict access to non-privledged ports. For the "
> "typical printer connected locally to parallel port (and many other) scenario "
> "you can leave these programs non setuid root."
> msgstr ""
> "Om RFC1179 volledig te volgen dient u deze programma's setuid root te maken. "
> "Dit is hoofdzakelijk omdat er dan een socket met een laag poort nummer kan "
> "worden aangemaakt. Het lage poort nummer kan belangrijk zijn als u "
> "netwerkprinters heeft of /etc/lprng/lpd.perms heeft aangepast om toegang te "
> "beperken tot niet-geprivilegeerde poorten. Voor het typische scenario (en "
> "vele anderen) waarin de printer is verbonden met de parallelle poort kunt u "
> "deze programma's niet-setuid root laten."

poortnummer

[...]
> #. Description
> #: ../templates:31
> msgid ""
> "Some people for various reasons do not want to start lpd. Refusing this "
> "option means lpd will not start.  Unless you know why you want lpd not to "
> "start, just accept the default."
> msgstr ""
> "Deze optie wijgeren betekent dat lpd niet zal starten (sommige mensen willen "
> "om verschillende redenen lpd niet starten). Tenzij u weet waarom lpd niet te "
> "starten, aanvaart u best de standaard keuze."

aanvaardt

[...]
> #. Description
> #: ../templates:3
> msgid ""
> "WARNING: If you're upgrading from a version < 2.01.6, see /usr/share/doc/"
> "webalizer/README.FIRST.gz for details on upgrading your old data!!"
> msgstr ""
> "WAARSCHUWING: Zie bij opwaardering van een versie < 2.01.6, zie /usr/share/"
> "doc/webalizer/README.FIRST.gz voor meer informatie over het opwaarderen van "
> "uw oude data!!"

Één keer 'zie' te veel in deze zin.

[...]
> #. Description
> #: ../webbase.templates:4
> msgid "Index directory location"
> msgstr "Maplocatie indexeren"

Gaat het hier eigelijk niet over 'locatie voor indexmap'?

[...]
> #. Description
> #: ../templates:27
> msgid ""
> "Anonymous FTP allows users to log in to the server using the username "
> "\"anonymous\" and their e-mail address as a password. This is usually used "
> "to give people access to public files."
> msgstr ""
> "Anonieme FTP laat gebruikers toe in te loggen op de server met de "
> "gebruikersnaam \"anonymous\" en hun e-mail adres als wachtwoord. Dit wordt "
> "meestal gebruikt om mensen toegang te geven tot publieke bestanden."

e-mail-adres (volgens Van Dale)

[...]
> msgid ""
> "If you accept here, a user called 'ftp' will be created, along with a home "
> "directory (which will be the root of the anonymous FTP area). The home "
> "directory will be populated with the binaries, libraries and configuration "
> "files necessary for anonymous FTP to work."
> msgstr ""
> "Als u hier aanvaardt, zal een gebruiker 'ftp' worden aangemaakt, samen met "
> "een thuismap (die zich in de wortel van de anonieme FTP gedeelte zal "
> "bevinden). De thuismap zal gevuld worden met programma-, bibliotheek- en "
> "configuratiebestanden nodig om anonieme FTP te laten werken."

die de hoofdmap van het anonieme FTP-gedeelte zal worden

> #. Description
> #: ../templates:40
> msgid ""
> "This is the directory where the anonymous FTP area will be created, and the "
> "home directory for the \"ftp\" user. It must be an absolute path (ie: it "
> "must begin with a '/')."
> msgstr ""
> "Dit is de map waar de anonieme FTP omgeving zal worden gemaakt, en de thuis "
> "map voor de \"ftp\" gebruiker. Het moet een absoluut pad zijn (het moet "
> "beginnen met '/')"

thuismap (heb je overal gebruikt, behalve hier :)

[...]
> #. Description
> #: ../templates:61
> msgid "Do you want to create a directory for user uploads?"
> msgstr "Wilt u een map aanmaken voor gebruiker uploads?"

gebruiker-uploads

[...]

Verder geen opmerkingen.

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: