[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://resolvconfPropostes meves:
 
"cap a /etc/resolvconf/run/resolv.conf. Si seleccioneu aquesta opció, aquest "
"enllaç és crearà; el fitxer /etc/resolv.conf existent es mantindrà com a /"
"etc/resolvconf/resolv.conf.d/original, i serà restaurat si s'elimina aquest "
"paquet."
  • Normalment intentem evitar frases passives (molt típiques en anglès però no en català).
"Si seleccioneu aquesta opció, es crearà aquest enllaç; es mantindrà el fitxer existent /etc/resolv.conf com a /etc/resolvconf/resolv.conf.d/original, i es restaurarà si s'elimina aquest paquet."

"La presència de resolvconf pot afectar al funcionament d'altres programes, "
"així que no l'hauríeu de deixar instal·lat si no està configurat."
  • Afectar és transitiu:
"La presència de resolvconf pot afectar el funcionament d'altres programes, així que no l'hauríeu de deixar instal·lat si no està configurat."

"Malgrat això, tot i que la instal·lació del paquet resolvconf els "
"desencadena a proporcionar la seva informació, alguns d'ells no ho fan."
  • triggers optaria per fer-lo com a activar o dispara:
"Malgrat això, tot i que la instal·lació del paquet resolvconf els activa per a què proporcionin la seva informació, alguns no ho fan."

"reinicia el sistema. Això té l'inconvenient de que la informació del "
"servidor de noms es conserva encara que la interfície associada es "
"desconfiguri posteriorment. (Aquest comportament incorrecte es considera "
"menys perjudicial que l'alternativa de perdre informació vàlida.)"
  • El "de" davant del "que" cau. «De que» passa a ser «que»:
"Això té l'inconvenient que la informació del servidor de noms es conserva encara que la interfície associada es desconfiguri posteriorment."

"Fins que l'error en qüestió sigui solventat i aquesta mesura eliminada, "
"l'única manera de garantir que resolvconf té completament correcta la "
"informació del servidor de noms després de que el paquet sigui instal·lat en "
"un sistema en funcionament, és reiniciar el sistema."
  • *solventar > resoldre... i no fer passiva:
"Fins que no es resolgui l'error en qüestió i s'elimini aquesta soolució temporal, l'única manera de garantir que resolvconf té la informació completament correcta del servidor de noms després d'instal·lar el paquet resolvconf en un sistema en funcionament és reiniciar el sistema."

"L'eliminació del paquet resolvconf podria resultar en que part de la "
"informació dels servidors de nom esdevingui inaccessible. Per corregir "
"aquest problema es recomanable que reinicieu el sistema."
  • Enlloc d'eliminació, jo, personalment, prefereixo supressió. I el "podria resultar" el construiria més genuinament en català com a "podria provocar".
"La supressió del paquet resolvconf podria provocar que part de la informació dels servidors de nom esdevingui inaccessible. Per a corregir aquest problema es recomanable que reinicieu el sistema."

"Voleu annexar el fitxer original al fitxer dinàmic?"
  • No faríeu millor "afegir" que "annexar"?
"Voleu afegir el fitxer original al fitxer dinàmic?"

"interfaces. Per més informació, si us plau, consulteu la pàgina del manual "
"resolvconf(8) i el fitxer \"README\"."
  • "Per més informació" > "Per a més informació". I normalment evitem tots els "please" que hi ha en anglès els evitem en català. En anglès és molt corrent posar "please" cada dos per tres, però en català no:
"Per a més informació, consulteu la pàgina del manual resolvconf(8) i el fitxer \"README\"."

"Fins que el fitxer /etc/network/interfaces no estigui editat i les "
"interfícies afectades aturades i arrencades de nou, les adreces del servidor "
"de noms no seran incloses al fitxer de configuració de resolució dinàmica "
"generat."
  • Aquí també optaria per desmuntar passives. I a les memòries de traducció de Debian veig que "resolver" es tradueix per "Sistema de resolució"
"Fins que no s'hagi editat el fitxer /etc/network/interfaces/ i s'aturin i arrenquin de nou les interfícies afectades, les adreces del servidor de noms no s'inclouran al fitxer de configuració del sistema de resolució, generat dinàmicament."

"conf.d/tail a /etc/resolvconf/resolv.conf.d/original. Això farà que tot el "
"fitxer de configuració de resolució original sigui annexat al fitxer generat "
"dinàmicament."
  • Aquí jo també faria afegir enlloc d'annexar...


Aquí els meus dos cèntims.


Aleix Vidal i GayaMissatge de Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com> del dia dj., 26 de jul. 2018 a les 17:39:
Bon dia Sandra,

Jo ho veig bé. Personalment, no m'agrada fer servir el verb «crear» i
faig servir «generar». Però és una qüestió molt personal aquesta.

Gràcies per contribuir a Debian.

I. De Marchi

> Bona tarda,
>
> Us deixo la traducció per revisar:
> # CATALAN translation of resolvconf debconf templates
> # Copyright (C) 2003-2012 Thomas Hood
> # This file is distributed under the same license as the resolvconf
> package. #
> # Sandra Pastrana <sandrapeix@disroot.org>, 2018
> #
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: resolvconf_1.79n"
> "Report-Msgid-Bugs-To: resolvconf@packages.debian.orgn"
> "POT-Creation-Date: 2011-05-31 20:26+0200n"
> "PO-Revision-Date: 2018-07-25 13:34+0200n"
> "Last-Translator: Sandra Pastrana <sandrapeix@disroot.org>n"
> "Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>n"
> "Language: ca_ESn"
> "MIME-Version: 1.0n"
> "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8bitn"
> "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);n"
>
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:2001
> msgid "Prepare /etc/resolv.conf for dynamic updates?"
> msgstr "Voleu preparar /etc/resolv.conf per rebre actualitzacions
> dinàmiques?"
>
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:2001
> msgid ""
> "The resolvconf package contains the infrastructure required for
> dynamic " "updating of the resolver configuration file. Part of the
> necessary " "infrastructure is a symbolic link from /etc/resolv.conf
> to /etc/resolvconf/" "run/resolv.conf. If you choose this option then
> this link will be created; " "the existing /etc/resolv.conf file will
> be preserved as /etc/resolvconf/" "resolv.conf.d/original, and will
> be restored if this package is removed." msgstr ""
> "El paquet resolvconf conté la infraestructura requerida per
> l'actualització " "dinàmica del fitxer de configuració de resolució.
> Part d'aquesta " "insfraestructura necessària és un enllaç simbòlic
> des de /etc/resolv.conf " "cap a /etc/resolvconf/run/resolv.conf. Si
> seleccioneu aquesta opció, aquest " "enllaç és crearà; el
> fitxer /etc/resolv.conf existent es mantindrà com a /"
> "etc/resolvconf/resolv.conf.d/original, i serà restaurat si s'elimina
> aquest " "paquet."
>
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:2001
> msgid ""
> "Declining this option will prevent future installations from
> recreating the " "symbolic link and therefore the resolver
> configuration file will not be " "dynamically updated. Dynamic
> updating can then be activated following " "instructions in the
> README file." msgstr ""
> "Si rebutjeu aquesta opció evitareu que les futures instal·lacions
> d'aquest " "paquet tornin a crear aquest enllaç simbòlic i, per tant,
> el fitxer de " "configuració de resolució no s'actualitzarà
> dinàmicament. Podeu activar " "l'actualització dinàmica seguint les
> instruccions del fitxer "README"."
>
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:2001
> msgid ""
> "The presence of resolvconf can affect the behavior of other
> programs, so it " "should not be left installed if unconfigured."
> msgstr ""
> "La presència de resolvconf pot afectar al funcionament d'altres
> programes, " "així que no l'hauríeu de deixar instal·lat si no està
> configurat."
>
> #. Type: note
> #. Description
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:3001 ../templates:4001
> msgid "Reboot recommended"
> msgstr "Es recomana reiniciar"
>
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:3001
> msgid ""
> "Suppliers of name server information such as local caching name
> servers and " "interface configurers are expected to supply name
> server information to the " "resolvconf program. However, although
> installation of the resolvconf package " "triggers them to supply
> their information, some of them fail to do so." msgstr ""
> "S'espera que els proveïdors d'informació de servidors de noms, com
> servidors " "de noms amb memòria cau local i sistemes de configuració
> d'interfície, " "proporcionin la informació del servidor de noms al
> programa resolvconf. " "Malgrat això, tot i que la instal·lació del
> paquet resolvconf els " "desencadena a proporcionar la seva
> informació, alguns d'ells no ho fan."
>
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:3001
> msgid ""
> "This bug would lead to loss of valid name server information on
> installation " "of the resolvconf package if the following workaround
> were not adopted: " "resolvconf includes the full contents of the
> pre-installation /etc/resolv." "conf in its database until reboot.
> This has the drawback that name server " "information is retained
> even if the associated interface is later " "deconfigured. (This
> incorrect behavior is judged to be less harmful than the "
> "alternative of losing valid information.)" msgstr ""
> "Aquest error pot donar lloc a la pèrdua d'informació de servidor de
> noms " "vàlida durant la instal·lació del paquet resolvconf si no
> s'adopten les " "següents mesures: resolvconf inclou el contingut
> complet de la " "preinstal·lació /etc/resolv.conf a la seva base de
> dades fins que es " "reinicia el sistema. Això té l'inconvenient de
> que la informació del " "servidor de noms es conserva encara que la
> interfície associada es " "desconfiguri posteriorment. (Aquest
> comportament incorrecte es considera " "menys perjudicial que
> l'alternativa de perdre informació vàlida.)"
>
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:3001
> msgid ""
> "Until the bug in question is fixed and the workaround removed, the
> only way " "to ensure that resolvconf has fully correct name server
> information after " "the resolvconf package has been installed on a
> running system is to reboot " "the system."
> msgstr ""
> "Fins que l'error en qüestió sigui solventat i aquesta mesura
> eliminada, " "l'única manera de garantir que resolvconf té
> completament correcta la " "informació del servidor de noms després
> de que el paquet sigui instal·lat en " "un sistema en funcionament,
> és reiniciar el sistema."
>
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:4001
> msgid ""
> "The removal of the resolvconf package may have resulted in some
> information " "about name servers becoming unavailable. To correct
> this problem it is " "recommended that the system be rebooted."
> msgstr ""
> "L'eliminació del paquet resolvconf podria resultar en que part de la
> " "informació dels servidors de nom esdevingui inaccessible. Per
> corregir " "aquest problema es recomanable que reinicieu el sistema."
>
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:5001
> msgid "Append original file to dynamic file?"
> msgstr "Voleu annexar el fitxer original al fitxer dinàmic?"
>
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:5001
> msgid ""
> "If the original static resolver configuration file
> (/etc/resolv.conf) " "contains name server addresses, those addresses
> should be listed on "dns-" "nameservers" lines
> in /etc/network/interfaces. For more information, please " "consult
> the resolvconf(8) man page and the README file." msgstr ""
> "Si el fitxer de configuració de resolució estàtica original
> (/etc/resolv." "conf) conté adreces del servidor de noms, aquestes
> adreces hauríen d'estar " "incloses a les línies "dns-nameservers"
> del fitxer /etc/network/" "interfaces. Per més informació, si us
> plau, consulteu la pàgina del manual " "resolvconf(8) i el fitxer
> "README"."
>
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:5001
> msgid ""
> "Until /etc/network/interfaces has been edited and the affected
> interfaces " "brought down and up again, the name server addresses
> will not be included in " "the dynamically generated resolver
> configuration file." msgstr ""
> "Fins que el fitxer /etc/network/interfaces no estigui editat i les "
> "interfícies afectades aturades i arrencades de nou, les adreces del
> servidor " "de noms no seran incloses al fitxer de configuració de
> resolució dinàmica " "generat."
>
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:5001
> msgid ""
> "If you choose this option, a temporary workaround will be put in
> place: a " "symbolic link will be created (if it does not already
> exist) from /etc/" "resolvconf/resolv.conf.d/tail
> to /etc/resolvconf/resolv.conf.d/original. " "This will cause the
> whole of that original resolver configuration file to be " "appended
> to the dynamically generated file." msgstr ""
> "Si seleccioneu aquesta opció, es posarà en marxa una solució
> temporal: es " "crearà un enllaç simbòlic (si encara no existeix)
> de /etc/resolvconf/resolv." "conf.d/tail
> a /etc/resolvconf/resolv.conf.d/original. Això farà que tot el "
> "fitxer de configuració de resolució original sigui annexat al fitxer
> generat " "dinàmicament."
>
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:5001
> msgid ""
> "After the required "dns-nameservers" lines have been added
> to /etc/network/" "interfaces, the /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail
> link should be replaced " "by one to /dev/null."
> msgstr ""
> "Una vegada afegides les línies "dns-nameservers" necessàries al
> fitxer /" "etc/network/interfaces, hauríeu de substituir l'enllaç
> a /etc/resolvconf/" "resolv.conf.d/tail per un a /dev/null."
> Salut!
>
> --
> Sandra Pastrana


Reply to: