[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://resolvconfBon dia Sandra,

Jo ho veig bé. Personalment, no m'agrada fer servir el verb «crear» i
faig servir «generar». Però és una qüestió molt personal aquesta.

Gràcies per contribuir a Debian.

I. De Marchi

> Bona tarda,
> 
> Us deixo la traducció per revisar:
> # CATALAN translation of resolvconf debconf templates
> # Copyright (C) 2003-2012 Thomas Hood
> # This file is distributed under the same license as the resolvconf
> package. #
> # Sandra Pastrana <sandrapeix@disroot.org>, 2018
> #
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: resolvconf_1.79n"
> "Report-Msgid-Bugs-To: resolvconf@packages.debian.orgn"
> "POT-Creation-Date: 2011-05-31 20:26+0200n"
> "PO-Revision-Date: 2018-07-25 13:34+0200n"
> "Last-Translator: Sandra Pastrana <sandrapeix@disroot.org>n"
> "Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>n"
> "Language: ca_ESn"
> "MIME-Version: 1.0n"
> "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8bitn"
> "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);n"
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:2001
> msgid "Prepare /etc/resolv.conf for dynamic updates?"
> msgstr "Voleu preparar /etc/resolv.conf per rebre actualitzacions
> dinàmiques?"
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:2001
> msgid ""
> "The resolvconf package contains the infrastructure required for
> dynamic " "updating of the resolver configuration file. Part of the
> necessary " "infrastructure is a symbolic link from /etc/resolv.conf
> to /etc/resolvconf/" "run/resolv.conf. If you choose this option then
> this link will be created; " "the existing /etc/resolv.conf file will
> be preserved as /etc/resolvconf/" "resolv.conf.d/original, and will
> be restored if this package is removed." msgstr ""
> "El paquet resolvconf conté la infraestructura requerida per
> l'actualització " "dinàmica del fitxer de configuració de resolució.
> Part d'aquesta " "insfraestructura necessària és un enllaç simbòlic
> des de /etc/resolv.conf " "cap a /etc/resolvconf/run/resolv.conf. Si
> seleccioneu aquesta opció, aquest " "enllaç és crearà; el
> fitxer /etc/resolv.conf existent es mantindrà com a /"
> "etc/resolvconf/resolv.conf.d/original, i serà restaurat si s'elimina
> aquest " "paquet."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:2001
> msgid ""
> "Declining this option will prevent future installations from
> recreating the " "symbolic link and therefore the resolver
> configuration file will not be " "dynamically updated. Dynamic
> updating can then be activated following " "instructions in the
> README file." msgstr ""
> "Si rebutjeu aquesta opció evitareu que les futures instal·lacions
> d'aquest " "paquet tornin a crear aquest enllaç simbòlic i, per tant,
> el fitxer de " "configuració de resolució no s'actualitzarà
> dinàmicament. Podeu activar " "l'actualització dinàmica seguint les
> instruccions del fitxer "README"."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:2001
> msgid ""
> "The presence of resolvconf can affect the behavior of other
> programs, so it " "should not be left installed if unconfigured."
> msgstr ""
> "La presència de resolvconf pot afectar al funcionament d'altres
> programes, " "així que no l'hauríeu de deixar instal·lat si no està
> configurat."
> 
> #. Type: note
> #. Description
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:3001 ../templates:4001
> msgid "Reboot recommended"
> msgstr "Es recomana reiniciar"
> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:3001
> msgid ""
> "Suppliers of name server information such as local caching name
> servers and " "interface configurers are expected to supply name
> server information to the " "resolvconf program. However, although
> installation of the resolvconf package " "triggers them to supply
> their information, some of them fail to do so." msgstr ""
> "S'espera que els proveïdors d'informació de servidors de noms, com
> servidors " "de noms amb memòria cau local i sistemes de configuració
> d'interfície, " "proporcionin la informació del servidor de noms al
> programa resolvconf. " "Malgrat això, tot i que la instal·lació del
> paquet resolvconf els " "desencadena a proporcionar la seva
> informació, alguns d'ells no ho fan."
> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:3001
> msgid ""
> "This bug would lead to loss of valid name server information on
> installation " "of the resolvconf package if the following workaround
> were not adopted: " "resolvconf includes the full contents of the
> pre-installation /etc/resolv." "conf in its database until reboot.
> This has the drawback that name server " "information is retained
> even if the associated interface is later " "deconfigured. (This
> incorrect behavior is judged to be less harmful than the "
> "alternative of losing valid information.)" msgstr ""
> "Aquest error pot donar lloc a la pèrdua d'informació de servidor de
> noms " "vàlida durant la instal·lació del paquet resolvconf si no
> s'adopten les " "següents mesures: resolvconf inclou el contingut
> complet de la " "preinstal·lació /etc/resolv.conf a la seva base de
> dades fins que es " "reinicia el sistema. Això té l'inconvenient de
> que la informació del " "servidor de noms es conserva encara que la
> interfície associada es " "desconfiguri posteriorment. (Aquest
> comportament incorrecte es considera " "menys perjudicial que
> l'alternativa de perdre informació vàlida.)"
> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:3001
> msgid ""
> "Until the bug in question is fixed and the workaround removed, the
> only way " "to ensure that resolvconf has fully correct name server
> information after " "the resolvconf package has been installed on a
> running system is to reboot " "the system."
> msgstr ""
> "Fins que l'error en qüestió sigui solventat i aquesta mesura
> eliminada, " "l'única manera de garantir que resolvconf té
> completament correcta la " "informació del servidor de noms després
> de que el paquet sigui instal·lat en " "un sistema en funcionament,
> és reiniciar el sistema."
> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:4001
> msgid ""
> "The removal of the resolvconf package may have resulted in some
> information " "about name servers becoming unavailable. To correct
> this problem it is " "recommended that the system be rebooted."
> msgstr ""
> "L'eliminació del paquet resolvconf podria resultar en que part de la
> " "informació dels servidors de nom esdevingui inaccessible. Per
> corregir " "aquest problema es recomanable que reinicieu el sistema."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:5001
> msgid "Append original file to dynamic file?"
> msgstr "Voleu annexar el fitxer original al fitxer dinàmic?"
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:5001
> msgid ""
> "If the original static resolver configuration file
> (/etc/resolv.conf) " "contains name server addresses, those addresses
> should be listed on "dns-" "nameservers" lines
> in /etc/network/interfaces. For more information, please " "consult
> the resolvconf(8) man page and the README file." msgstr ""
> "Si el fitxer de configuració de resolució estàtica original
> (/etc/resolv." "conf) conté adreces del servidor de noms, aquestes
> adreces hauríen d'estar " "incloses a les línies "dns-nameservers"
> del fitxer /etc/network/" "interfaces. Per més informació, si us
> plau, consulteu la pàgina del manual " "resolvconf(8) i el fitxer
> "README"."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:5001
> msgid ""
> "Until /etc/network/interfaces has been edited and the affected
> interfaces " "brought down and up again, the name server addresses
> will not be included in " "the dynamically generated resolver
> configuration file." msgstr ""
> "Fins que el fitxer /etc/network/interfaces no estigui editat i les "
> "interfícies afectades aturades i arrencades de nou, les adreces del
> servidor " "de noms no seran incloses al fitxer de configuració de
> resolució dinàmica " "generat."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:5001
> msgid ""
> "If you choose this option, a temporary workaround will be put in
> place: a " "symbolic link will be created (if it does not already
> exist) from /etc/" "resolvconf/resolv.conf.d/tail
> to /etc/resolvconf/resolv.conf.d/original. " "This will cause the
> whole of that original resolver configuration file to be " "appended
> to the dynamically generated file." msgstr ""
> "Si seleccioneu aquesta opció, es posarà en marxa una solució
> temporal: es " "crearà un enllaç simbòlic (si encara no existeix)
> de /etc/resolvconf/resolv." "conf.d/tail
> a /etc/resolvconf/resolv.conf.d/original. Això farà que tot el "
> "fitxer de configuració de resolució original sigui annexat al fitxer
> generat " "dinàmicament."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:5001
> msgid ""
> "After the required "dns-nameservers" lines have been added
> to /etc/network/" "interfaces, the /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail
> link should be replaced " "by one to /dev/null."
> msgstr ""
> "Una vegada afegides les línies "dns-nameservers" necessàries al
> fitxer /" "etc/network/interfaces, hauríeu de substituir l'enllaç
> a /etc/resolvconf/" "resolv.conf.d/tail per un a /dev/null."
> Salut!
> 
> --
> Sandra Pastrana


Reply to: