[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://resolvconfBona tarda,

Us deixo la traducció per revisar:


# CATALAN translation of resolvconf debconf templates
# Copyright (C) 2003-2012 Thomas Hood
# This file is distributed under the same license as the resolvconf package.
#
# Sandra Pastrana <sandrapeix@disroot.org>, 2018
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: resolvconf_1.79\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: resolvconf@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-05-31 20:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-25 13:34+0200\n"
"Last-Translator: Sandra Pastrana <sandrapeix@disroot.org>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"Language: ca_ES\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Prepare /etc/resolv.conf for dynamic updates?"
msgstr "Voleu preparar /etc/resolv.conf per rebre actualitzacions dinàmiques?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The resolvconf package contains the infrastructure required for dynamic "
"updating of the resolver configuration file. Part of the necessary "
"infrastructure is a symbolic link from /etc/resolv.conf to /etc/resolvconf/"
"run/resolv.conf. If you choose this option then this link will be created; "
"the existing /etc/resolv.conf file will be preserved as /etc/resolvconf/"
"resolv.conf.d/original, and will be restored if this package is removed."
msgstr ""
"El paquet resolvconf conté la infraestructura requerida per l'actualització "
"dinàmica del fitxer de configuració de resolució. Part d'aquesta "
"insfraestructura necessària és un enllaç simbòlic des de /etc/resolv.conf "
"cap a /etc/resolvconf/run/resolv.conf. Si seleccioneu aquesta opció, aquest "
"enllaç és crearà; el fitxer /etc/resolv.conf existent es mantindrà com a /"
"etc/resolvconf/resolv.conf.d/original, i serà restaurat si s'elimina aquest "
"paquet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Declining this option will prevent future installations from recreating the "
"symbolic link and therefore the resolver configuration file will not be "
"dynamically updated. Dynamic updating can then be activated following "
"instructions in the README file."
msgstr ""
"Si rebutjeu aquesta opció evitareu que les futures instal·lacions d'aquest "
"paquet tornin a crear aquest enllaç simbòlic i, per tant, el fitxer de "
"configuració de resolució no s'actualitzarà dinàmicament. Podeu activar "
"l'actualització dinàmica seguint les instruccions del fitxer \"README\"."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The presence of resolvconf can affect the behavior of other programs, so it "
"should not be left installed if unconfigured."
msgstr ""
"La presència de resolvconf pot afectar al funcionament d'altres programes, "
"així que no l'hauríeu de deixar instal·lat si no està configurat."

#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001 ../templates:4001
msgid "Reboot recommended"
msgstr "Es recomana reiniciar"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Suppliers of name server information such as local caching name servers and "
"interface configurers are expected to supply name server information to the "
"resolvconf program. However, although installation of the resolvconf package "
"triggers them to supply their information, some of them fail to do so."
msgstr ""
"S'espera que els proveïdors d'informació de servidors de noms, com servidors "
"de noms amb memòria cau local i sistemes de configuració d'interfície, "
"proporcionin la informació del servidor de noms al programa resolvconf. "
"Malgrat això, tot i que la instal·lació del paquet resolvconf els "
"desencadena a proporcionar la seva informació, alguns d'ells no ho fan."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"This bug would lead to loss of valid name server information on installation "
"of the resolvconf package if the following workaround were not adopted: "
"resolvconf includes the full contents of the pre-installation /etc/resolv."
"conf in its database until reboot. This has the drawback that name server "
"information is retained even if the associated interface is later "
"deconfigured. (This incorrect behavior is judged to be less harmful than the "
"alternative of losing valid information.)"
msgstr ""
"Aquest error pot donar lloc a la pèrdua d'informació de servidor de noms "
"vàlida durant la instal·lació del paquet resolvconf si no s'adopten les "
"següents mesures: resolvconf inclou el contingut complet de la "
"preinstal·lació /etc/resolv.conf a la seva base de dades fins que es "
"reinicia el sistema. Això té l'inconvenient de que la informació del "
"servidor de noms es conserva encara que la interfície associada es "
"desconfiguri posteriorment. (Aquest comportament incorrecte es considera "
"menys perjudicial que l'alternativa de perdre informació vàlida.)"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Until the bug in question is fixed and the workaround removed, the only way "
"to ensure that resolvconf has fully correct name server information after "
"the resolvconf package has been installed on a running system is to reboot "
"the system."
msgstr ""
"Fins que l'error en qüestió sigui solventat i aquesta mesura eliminada, "
"l'única manera de garantir que resolvconf té completament correcta la "
"informació del servidor de noms després de que el paquet sigui instal·lat en "
"un sistema en funcionament, és reiniciar el sistema."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"The removal of the resolvconf package may have resulted in some information "
"about name servers becoming unavailable. To correct this problem it is "
"recommended that the system be rebooted."
msgstr ""
"L'eliminació del paquet resolvconf podria resultar en que part de la "
"informació dels servidors de nom esdevingui inaccessible. Per corregir "
"aquest problema es recomanable que reinicieu el sistema."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Append original file to dynamic file?"
msgstr "Voleu annexar el fitxer original al fitxer dinàmic?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"If the original static resolver configuration file (/etc/resolv.conf) "
"contains name server addresses, those addresses should be listed on \"dns-"
"nameservers\" lines in /etc/network/interfaces. For more information, please "
"consult the resolvconf(8) man page and the README file."
msgstr ""
"Si el fitxer de configuració de resolució estàtica original (/etc/resolv."
"conf) conté adreces del servidor de noms, aquestes adreces hauríen d'estar "
"incloses a les línies \"dns-nameservers\" del fitxer /etc/network/"
"interfaces. Per més informació, si us plau, consulteu la pàgina del manual "
"resolvconf(8) i el fitxer \"README\"."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Until /etc/network/interfaces has been edited and the affected interfaces "
"brought down and up again, the name server addresses will not be included in "
"the dynamically generated resolver configuration file."
msgstr ""
"Fins que el fitxer /etc/network/interfaces no estigui editat i les "
"interfícies afectades aturades i arrencades de nou, les adreces del servidor "
"de noms no seran incloses al fitxer de configuració de resolució dinàmica "
"generat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"If you choose this option, a temporary workaround will be put in place: a "
"symbolic link will be created (if it does not already exist) from /etc/"
"resolvconf/resolv.conf.d/tail to /etc/resolvconf/resolv.conf.d/original. "
"This will cause the whole of that original resolver configuration file to be "
"appended to the dynamically generated file."
msgstr ""
"Si seleccioneu aquesta opció, es posarà en marxa una solució temporal: es "
"crearà un enllaç simbòlic (si encara no existeix) de /etc/resolvconf/resolv."
"conf.d/tail a /etc/resolvconf/resolv.conf.d/original. Això farà que tot el "
"fitxer de configuració de resolució original sigui annexat al fitxer generat "
"dinàmicament."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"After the required \"dns-nameservers\" lines have been added to /etc/network/"
"interfaces, the /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail link should be replaced "
"by one to /dev/null."
msgstr ""
"Una vegada afegides les línies \"dns-nameservers\" necessàries al fitxer /"
"etc/network/interfaces, hauríeu de substituir l'enllaç a /etc/resolvconf/"
"resolv.conf.d/tail per un a /dev/null."


Salut!

--
Sandra Pastrana

Reply to: