[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] po-debconf://resolvconfBones,

Gràcies per la revisió. Modificat amb les propostes que heu fet:


#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Prepare /etc/resolv.conf for dynamic updates?"
msgstr "Voleu preparar /etc/resolv.conf per rebre actualitzacions dinàmiques?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The resolvconf package contains the infrastructure required for dynamic "
"updating of the resolver configuration file. Part of the necessary "
"infrastructure is a symbolic link from /etc/resolv.conf to /etc/resolvconf/"
"run/resolv.conf. If you choose this option then this link will be created; "
"the existing /etc/resolv.conf file will be preserved as /etc/resolvconf/"
"resolv.conf.d/original, and will be restored if this package is removed."
msgstr ""
"El paquet resolvconf conté la infraestructura requerida per l'actualització "
"dinàmica del fitxer de configuració del sistema de resolució. Part d'aquesta "
"insfraestructura necessària és un enllaç simbòlic des de /etc/resolv.conf "
"cap a /etc/resolvconf/run/resolv.conf. Si seleccioneu aquesta opció, es "
"generarà aquest enllaç; el fitxer existent /etc/resolv.conf es mantindrà com "
"a /etc/resolvconf/resolv.conf.d/original, i es restaurarà si s'elimina "
"aquest paquet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Declining this option will prevent future installations from recreating the "
"symbolic link and therefore the resolver configuration file will not be "
"dynamically updated. Dynamic updating can then be activated following "
"instructions in the README file."
msgstr ""
"Si rebutjeu aquesta opció evitareu que les futures instal·lacions d'aquest "
"paquet tornin a generar aquest enllaç simbòlic i, per tant, el fitxer de "
"configuració del sistema de resolució no s'actualitzarà dinàmicament. Podeu "
"activar l'actualització dinàmica seguint les instruccions del fitxer \"README"
"\"."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The presence of resolvconf can affect the behavior of other programs, so it "
"should not be left installed if unconfigured."
msgstr ""
"La presència de resolvconf pot afectar el funcionament d'altres programes, "
"així que no l'hauríeu de deixar instal·lat si no està configurat."

#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001 ../templates:4001
msgid "Reboot recommended"
msgstr "Es recomana reiniciar"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Suppliers of name server information such as local caching name servers and "
"interface configurers are expected to supply name server information to the "
"resolvconf program. However, although installation of the resolvconf package "
"triggers them to supply their information, some of them fail to do so."
msgstr ""
"S'espera que els proveïdors d'informació de servidors de noms, com servidors "
"de noms amb memòria cau local i sistemes de configuració d'interfície, "
"proporcionin la informació del servidor de noms al programa resolvconf. "
"Malgrat això, tot i que la instal·lació del paquet resolvconf els activa per "
"a què proporcionin la seva informació, alguns no ho fan."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"This bug would lead to loss of valid name server information on installation "
"of the resolvconf package if the following workaround were not adopted: "
"resolvconf includes the full contents of the pre-installation /etc/resolv."
"conf in its database until reboot. This has the drawback that name server "
"information is retained even if the associated interface is later "
"deconfigured. (This incorrect behavior is judged to be less harmful than the "
"alternative of losing valid information.)"
msgstr ""
"Aquest error pot donar lloc a la pèrdua d'informació de servidor de noms "
"vàlida durant la instal·lació del paquet resolvconf si no s'adopten les "
"següents mesures: resolvconf inclou el contingut complet de la "
"preinstal·lació /etc/resolv.conf a la seva base de dades fins que es "
"reinicia el sistema. Això té l'inconvenient que la informació del servidor "
"de noms es conserva encara que la interfície associada es desconfiguri "
"posteriorment. (Aquest comportament incorrecte es considera menys "
"perjudicial que l'alternativa de perdre informació vàlida.)"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Until the bug in question is fixed and the workaround removed, the only way "
"to ensure that resolvconf has fully correct name server information after "
"the resolvconf package has been installed on a running system is to reboot "
"the system."
msgstr ""
"Fins que no es resolgui l'error en qüestió i s'elimini aquesta solució "
"temporal, l'única manera de garantir que resolvconf té la informació "
"completament correcta del servidor de noms després de que el paquet sigui "
"instal·lat en un sistema en funcionament és reiniciar el sistema."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"The removal of the resolvconf package may have resulted in some information "
"about name servers becoming unavailable. To correct this problem it is "
"recommended that the system be rebooted."
msgstr ""
"La supressió del paquet resolvconf podria provocar que part de la informació "
"dels servidors de noms esdevingui inaccessible. Per corregir aquest problema "
"es recomanable que reinicieu el sistema."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Append original file to dynamic file?"
msgstr "Voleu afegir el fitxer original al fitxer dinàmic?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"If the original static resolver configuration file (/etc/resolv.conf) "
"contains name server addresses, those addresses should be listed on \"dns-"
"nameservers\" lines in /etc/network/interfaces. For more information, please "
"consult the resolvconf(8) man page and the README file."
msgstr ""
"Si el fitxer de configuració estàtic original del sistema de resolució (/"
"etc/resolv.conf) conté adreces del servidor de noms, aquestes adreces "
"hauríen d'estar incloses a les línies \"dns-nameservers\" del fitxer /etc/"
"network/interfaces. Per a més informació, consulteu la pàgina del manual "
"resolvconf(8) i el fitxer \"README\"."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Until /etc/network/interfaces has been edited and the affected interfaces "
"brought down and up again, the name server addresses will not be included in "
"the dynamically generated resolver configuration file."
msgstr ""
"Fins que no s'hagi editat el fitxer /etc/network/interfaces i s'aturin i "
"arrenquin de nou les interfícies afectades, les adreces del servidor de noms "
"no s'inclouran al fitxer de configuració del sistema de resolució generat "
"dinàmicament."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"If you choose this option, a temporary workaround will be put in place: a "
"symbolic link will be created (if it does not already exist) from /etc/"
"resolvconf/resolv.conf.d/tail to /etc/resolvconf/resolv.conf.d/original. "
"This will cause the whole of that original resolver configuration file to be "
"appended to the dynamically generated file."
msgstr ""
"Si seleccioneu aquesta opció, es posarà en marxa una solució temporal: es "
"generarà un enllaç simbòlic (si encara no existeix) de /etc/resolvconf/"
"resolv.conf.d/tail a /etc/resolvconf/resolv.conf.d/original. Això farà que "
"tot el fitxer de configuració del sistema de resolució original sigui afegit "
"al fitxer generat dinàmicament."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"After the required \"dns-nameservers\" lines have been added to /etc/network/"
"interfaces, the /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail link should be replaced "
"by one to /dev/null."
msgstr ""
"Una vegada afegides les línies \"dns-nameservers\" necessàries al fitxer /"
"etc/network/interfaces, hauríeu de substituir l'enllaç a /etc/resolvconf/"
"resolv.conf.d/tail per un a /dev/null."


Salutacions!!

_
Sandra Pastrana

Reply to: