[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://sysvinitPerdona, vaig fer una revisió fa dies i no l'havia enviat. Vaig un poc de
cul.

On Sat, Apr 09, 2011 at 07:04:57PM +0200, Innocent De Marchi wrote:
> # sysvinit (debconf) translation to Catalan.
> # Copyright (C) 1997-2005
> # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
> #
> # Changes:
> # - Initial translation
> #     Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>, 2011.


Millor si utilitzes una capçalera com les habituals:
 - reemplaça PACKAGE per sysvinit
 - lleva això d'Initial translation i Changes, no cal.

> msgid "Migrate legacy boot sequencing to dependency-based sequencing?"
> msgstr "¿Voleu migrar l'antiga seqüència d'engegada a la seqüència d'engegada basada en dependències?"

Per tot arreu de les traduccions de Debian, "boot" = arrencada.

> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../sysv-rc.templates:1001
> msgid "The boot system is prepared to migrate to dependency-based sequencing. This is an irreversible step, but one that is recommended: it allows the boot process to be optimized for speed and efficiency, and provides a more resilient framework for development."
> msgstr "El sistema d'engegada està preparat per migrar a la seqüència d'engegada basada en dependències. Aquest canvi és irreversible, però es recomana fer-ho: permet optimitzar el procés d'engegada en velocitat i eficiència, i proporciona un entorn robust de desenvolupament."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../sysv-rc.templates:1001
> msgid "A full rationale is detailed in /usr/share/doc/sysv-rc/README.Debian. If you choose not to migrate now, you can do so later by running \"dpkg-reconfigure sysv-rc\"."
> msgstr "A l'arxiu «/usr/share/doc/sysv-rc/README.Debian» hi ha l'explicació completa. Si decidiu no migrar ara, podreu fer-ho en el futur executant «dpkg-reconfigure sysv-rc»."

arxiu -> fitxer

> #: ../sysv-rc.templates:2001
> msgid "If the reported problem is a local modification, it needs to be fixed manually. If it's a bug in the package, it should be reported to the BTS and fixed in the package. See http://wiki.debian.org/LSBInitScripts/DependencyBasedBoot for more information about how to fix the problems preventing migration."
> msgstr "Si el problema és una modificació local, cal endreçar-ho manualment. Si és un error del paquet, cal informar mitjançant el BTS i s'endreçarà el paquet. Per a més informació sobre com resoldre els problemes que impedeixen la migració, llegiu «http://wiki.debian.org/LSBInitScripts/DependencyBasedBoot».";

"caldrà informar-ne itjançant el BTS, perquè s'endrece al paquet." o algo
així...

"Per obtenir més informació..."

> #: ../sysv-rc.templates:2001
> msgid "To reattempt the migration process after the problems have been fixed, run \"dpkg-reconfigure sysv-rc\"."
> msgstr "Per tornar a intentar el procés de migració després de que els problemes s'hagin resolt, executeu «dpkg-reconfigure sysv-rc»."

una vegada els problemes...

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: