[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://pamOn Sat, Apr 09, 2011 at 07:05:31PM +0200, Innocent De Marchi wrote:
> # Changes:
> # - Initial translation
> #    Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>, 2011

El mateix, això ho pots deixar en només
# Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>, 2011.

> #. Description
> #: ../libpam0g.templates:1001
> msgid "Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for this new version of libpam. Please review the following space-separated list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it if needed."
> msgstr "És necessari reiniciar la majoria dels serveis que fan servir PAM per a que facin servir els mòduls d'aquesta versió de «libpam». Reviseu la següent llista separada per espais dels guions «init.d» que indica els serveis que cal reiniciar ara i modificau-la si és necessari."

guió supose que es correcte, però "script" fa anys que està acceptat pel
TERMCAT com forma prioritària, si no vaig errat. Jo ho canviaria.

més que "cal reiniciar", ens estan dient que es reiniciaran només prèmer
Intro...

> #. Type: error
> #. Description
> #: ../libpam0g.templates:2001
> msgid "Display manager must be restarted manually"
> msgstr "Cal reiniciar manualment els gestors de pantalla"

singular, EL gestor de pantalla.

> msgid "The kdm, wdm, and xdm display managers require a restart for the new version of libpam, but there are X login sessions active on your system that would be terminated by this restart. You will therefore need to restart these services by hand before further X logins will be possible."
> msgstr "Entre els serveis que cal reiniciar degut a la nova versió de «libpam» hi ha els gestors de pantalla «kdm», «wdm» i «xdm». Malgrat tot, hi ha sessions d'«X» en execució en el sistema que s'aturaran si es reinicien aquests serveis. Cal reiniciar-los manualment si desitjau que sigui possible iniciar una sessió «X» més endavant."

> #. PAM profile names.
> #: ../libpam-runtime.templates:2001
> msgid "The following PAM profiles cannot be used together:"
> msgstr "No és possible fer servir conjuntament els perfils de PAM indicats a continuació:"
> 
> #. Type: error
> #. Description
> #: ../libpam-runtime.templates:2001
> msgid "Please select a different set of modules to enable."
> msgstr "Seleccioneu un conjunto distint de mòduls a activar."

conjunt

> msgid "Override local changes to /etc/pam.d/common-*?"
> msgstr "¿Desitjau ignorar els canvis locals realitzats a «/etc/pam.d/common-*»?"

descartar?

Crec que el ¿ no és necessari, la frase interrogativa no és tan dubtosa...

> #: ../libpam-runtime.templates:3001
> msgid "One or more of the files /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} have been locally modified. Please indicate whether these local changes should be overridden using the system-provided configuration. If you decline this option, you will need to manage your system's authentication configuration by hand."
> msgstr "S'ha modificat localment algun dels arxius «/etc/pam.d/common-{auth,account,password,session}». Indicau si desitjau que aquests canvis locals siguin substituïts amb la configuració definida pel sistema. Caldrà gestionar la configuració d'autenticació del seu sistema manualment si rebutjau aquesta opció."

arxius -> fitxers
del seu sistema -> del vostre sistema, en tot cas. Però com és totalment
redundant, millor "del sistema". Ja sabem que és meu...

> #: ../libpam-modules.templates:1001
> msgid "One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been detected on this system. Because of incompatible library changes, the upgrade of the libpam-modules package will leave you unable to authenticate to these programs. You should arrange for these programs to be restarted or stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of their current sessions."
> msgstr "S'han detectat una o més instàncies dels programes «xscreensaver» o «xlockmore». L'actualització del paquet «libpam-modules» podria impedir l'autenticació en aquests programes degut a canvis incompatibles en les llibreries. Heu de procurar que aquests programes es reiniciin o s'aturin abans de continuar amb l'actualització. Així evitareu que els usuaris quedin bloquejats i no puguin continuar les seves sessions actuals."
> 

llibreries -> biblioteca (singular)

Bona feina!

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: