[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://msttcorefontsOn Sat, Feb 19, 2011 at 08:56:00PM +0100, Sergi Casbas wrote:
> 

> # # Catalan translation of msttcorefont debconf template
> # Copyright (C) ---
> # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
> # Sergi Casbas <sergi.debian@qscsoft.net>, 2010, 2011.

El mateix, cal emplenar les línies de copyright com toca

> "Project-Id-Version: 0.0.0\n"

... i la versió. :)

> msgid "Directory holding MS fonts (if already downloaded):"
> msgstr "Carpeta que conté les MS fonts (si ja està descarregada):"

Carpeta -> Directori. Carpeta s'utilitza en un context gràfic, i no és el
cas.

MS fonts... pq no ho traduïm? ... conté els tipus de lletra de MS....

> "If you have already downloaded Microsoft's TrueType Core Fonts for the web, "
> "type the name of the directory which contains them. Those files are in the "
> "Microsoft Windows self-installing format, and are named andale32.exe, "
> "arial32.exe, arialb32.exe, comic32.exe, courie32.exe, georgi32.exe, impact32."
> "exe, times32.exe, trebuc32.exe, verdan32.exe and webdin32.exe."
> msgstr ""
> "Si ja ha descarregat les Microsoft's TrueType Core Fonts de la xarxa, "
> "escrigui el nom de la carpeta que les conté. Aquests arxius han d'estar en "
> "el format d'auto-instal·lació de Microsoft Windows, i han de tenir els noms "
> "andale32.exe, arial32.exe, arialb32.exe, comic32.exe, courie32.exe, georgi32."
> "exe, impact32.exe, times32.exe, trebuc32.exe, verdan32.exe and webdin32.exe."

ha descarregat -> heu descarregat.
En aquest cas el nom en anglès és correcte pq és el nom propi.
Escrigui-> introduïu. Han d'estar -> estan (no és un
consell, és un fet).
d'auto-instal·lació, jo posaria autoinstal·lable, i sense guionet.

and -> i

> "If you haven't yet downloaded these fonts, leave this blank and the fonts "
> "will be downloaded for you. Approximately 4 MB will need to be downloaded."
> msgstr ""
> "Si no ha descarregat les fonts, deixi això en blanc i les fonts seran "
> "descarregades automàticament. Es necessitaran aproximadament 4MB per a la "
> "descàrrega."

ha descarregat -> heu baixat
El termcat diu que download és baixada, no descàrrega.
Deixi -> deixeu
i els tipus de lletra es baixaran automàticament.

> "If you are not connected to the internet or do not wish to download these "
> "fonts now, enter \"none\" to abort."
> msgstr ""
> "Si no està connectat a Internet o no desitja descarregar ara les fonts, "
> "introdueixi \"none\" per abortar."

està, desitja, introdueixi -> esteu, desitgeu, introduïu
fonts -> tipus de lletra

> #: ../templates:2001
> msgid "Font files not found"
> msgstr "Arxius de font no torbats."

tipus de lletra, trobats

> "The directory you entered either did not exist, did not contain the "
> "Microsoft TrueType Core Fonts for the Web Microsoft Windows 9x self "
> "installing executables, or those executables did not match the versions "
> "expected by this script. Please re-enter the directory containing the "
> "Microsoft font files or enter \"none\" to abort."
> msgstr ""
> "La adreça indicada no existeix, o no conte les Microsoft TrueType Core Fonts "
> "de la xarxa amb el format executable d'auto-instal·lació de Microsoft "
> "Windows, o 9x, o aquests executables no són de la versió que n'espera "
> "l'script. Si us plau, re-introduïu la carpeta que conté les fonts de "
> "Microsoft o introduïu \"none\" per abortar."

el directori indicat
autoinstal·lable,
Microsoft Windows 9x, o aquests...
carpeta -> directori
abortar -> avortar
preferim cometes simples, «none».


> "If you would like to keep a permanent archive of the compressed Windows self "
> "extracting files, enter the directory where you'd like them stored. If you "
> "leave this blank, the files will be deleted after installation."
> msgstr ""
> "Si vol mantenir un arxiu permanent dels arxius comprimits autoextraibles de "
> "Windows, introdueixi l'adreça on els vol emmagatzemar. Si es deixa en blanc "
> "els arxius seran eliminats després de la instal·lació."

si voleu, arxius autroextraïbles comprimits, introduïu, on els voleu.
Si ho deixeu en blanc, s'eliminaran els arxius

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:4001
> msgid "Mirror to download from:"
> msgstr "Mirall d'on descarregar."

Rèplica des d'on baixar

> "This package already contains a built-in set of mirrors, which should be "
> "sufficient for most people. However, if you'd like to use a different "
> "(possibly local) mirror instead, please enter the full URL to the directory "
> "containing the relevant files here. If not, just leave the field blank."
> msgstr ""
> "Aquest paquet ja conté una llista incorporada de miralls, que sol ser "
> "suficient per a la majoria d'usuaris. En qualsevol cas, si en vol fer servir "
> "un mirall diferent (possiblement un de local), si us plau introduïu aquí "
> "l'adreça URL completa del directori que conté els arxius. Si no, només cal "
> "que el deixeu en blanc."

rèpliques, hauria de ser suficient, si en voleu fer servir (o emprar),
eliminar si us plau

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:5001
> msgid "HTTP proxy to use:"
> msgstr "Servidor HTTP a emprar:"

Servidor intermediari d'HTTP

> msgid ""
> "If you need to use a proxy server, please enter it here (example: "
> "http://192.168.0.1:8080). This will cause the font files to be downloaded "
> "using your proxy."
> msgstr ""
> "SI necessita un servir proxy, si us plau, introdueixi'l aquí (per exemple: "
> "http://192.168.0.1:8080). Això farà que es descarreguin les fonts fent "
> "servir el proxy."

Si necessiteu emprar un servidor intermediari, introduïu-lo aquí
els tipus de lletra

> msgid "Leave this option blank if you don't use a proxy server."
> msgstr "Deixi aquesta opció en blanc si no fa servir servidor proxy."

Deixeu, servidor intermediari

-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: