[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://tgifOn Sat, Feb 19, 2011 at 08:35:11PM +0100, Sergi Casbas wrote:
> # Catalan translation of tgif debconf template
> # Copyright (c) 2004 Software in the Public Interest, Inc.

Afegeix 2011

> "Project-Id-Version: tgif 4.1.43\n"

ACtualitza la versió: 1:4.2.2-3.1

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../tgif.templates:2002
> msgid "Paper size to be used:"
> msgstr "Tamany de paper a emprar:"

Tamany no, Mida! Per la glòria de mi madre!

> "Please select the size of paper to be used by Tgif. This selection will be "
> "appended to the global Tgif initialization file."
> msgstr ""
> "Si us plau seleccioni el tamany de paper a emprar per Tgif. Aquesta selecció "
> "s'afegiria a l'arxiu de configuració global del Tgif."

A la guia d'estil s'explica que millor evitar els "Please" redundants,
així com els "your" i altres". En aquest cas, el please és totalment
gratuït i millor si l'eliminem.
Seleccioneu, mida, a emprar pel Tgif, s'afegirà, fitxer

> msgid ""
> "Please select the units to be used by Tgif when rendering the grid. This "
> "will also determine the scaling when the snap-to-grid option is enabled."
> msgstr ""
> "Si us plau seleccioni les unitats que ha d'emprar el Tgif al renderitzar la "
> "graella. Això determinarà també l'escala quant l'opció d'ajust a la graella "
> "estigui activat."

Si us plau

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: