[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] po-debconf://quotaAdjunte una versió corregida i completada del quota fet per Xerakko en
2007.

-- 
# Catalan translation of quota Debconf templates
# Copyright © 2007 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as the quota package.
# Miguel Gea Milvaques <xerakko@debian.org>, 2007.
# Jordi Mallach <jordi@debian.org>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: quota@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-06-27 12:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-22 13:17+0100\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@debian.org>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Send daily reminders to users over quota?"
msgstr "Voleu enviar recordatoris als usuaris sobre la quota?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Enable this option if you want the warnquota utility to be run daily to "
"alert users when they are over quota."
msgstr "Activeu aquesta opció si voleu que la utilitat warnquota s'execute de diàriament per alertar els usuaris quan estiguen per damunt de la quota."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Phone support number of the admin:"
msgstr "Telèfon de suport de l'administrador:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Enter the phone number a user can call if he needs assistance with his "
"\"over quota\" emails. You do not have to enter anything here if you specify "
"a signature later."
msgstr "Introduïu el nombre de telèfon al qual puga trucar un usuari si necessita ajuda amb aquests correus de «per damunt de la quota». No heu d'introduir res ací si especifiqueu una signatura després."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Support email of the admin:"
msgstr "Correu de suport de l'administrador:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Enter the email address a user can write to if he needs assistance with his "
"\"over quota\" emails. You do not have to enter anything here if you specify "
"a signature later."
msgstr "Introduïu l'adreça de correu a la qual pot escriure un usuari si necessita assistència amb els seus correus de «per damunt de la quota». No heu d'introduir res ací si especifiqueu una signatura després."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "From header of warnquota emails:"
msgstr "Capçalera «De» dels correus warnquota:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"The email address you specify here is used as the \"From:\" field of any "
"mail sent by the warnquota utility."
msgstr "L'adreça de correu que especifiqueu ací s'empra com a camp «De:» de qualsevol correu que s'envie amb la utilitat warnquota."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Message of warnquota emails:"
msgstr "Missatge dels correus del warnquota:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"The text you specify here is used as message in any mail sent by the "
"warnquota utility. Use \"|\" to specify a line break. Leave empty if you "
"want the default message."
msgstr ""
"El text que especifiqueu ací s'empra com a missatge en qualsevol correu que "
"envie la utilitat warnquota. Empreu «|» per donar un salt de línia. "
"Deixeu-ho buit si voleu el missatge per defecte."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Signature of warnquota emails:"
msgstr "Signatura dels correus de warnquota:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"The text you specify here is used as signature in any mail sent by the "
"warnquota utility. Use \"|\" to specify a line break. Leave empty if you "
"want the default signature."
msgstr ""
"El text que especifiqueu ací s'empra com a signatura en qualsevol correu "
"que s'envie amb la utilitat warnquota. Empreu «|» per donar un salt de "
"línia. Deixeu-ho buit si voleu la signatura per defecte."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "rpc.rquota behaviour changed"
msgstr "El comportament del rpc.rquota ha canviat"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"The behaviour of rpc.rquotad changed. To be able to set quota rpc.rquotad "
"has to be started with option '-S'."
msgstr ""
"El comportament del rpc.rquoatd ha canviat. Per poder canviar el rpc.rquotad "
"s'ha d'engegar amb l'opció «-S»."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Message of warnquota group emails:"
msgstr "Missatge dels correus del warnquota per grups:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"The text you specify here is used as message in any mail sent by the "
"warnquota utility for groups that are over quota. Use \"|\" to specify a "
"line break. Leave empty if you want the default message."
msgstr "El text que especifiqueu ací s'empra com a missatge en qualsevol correu que envie el warnquota als grups que estiguen per dalt de quota. Empreu «|» per especificar un salt de línia. Deixeu-ho buit si voleu el missatge per defecte."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Subject header of warnquota emails:"
msgstr "Capçalera «Assumpte» dels correus del warnquota:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"The text you specify here is used as the \"Subject:\" field of any mail sent "
"by the warnquota utility."
msgstr "El text que especifiqueu ací s'empra com el camp «Assumpte:» de qualsevol missatge enviat per la utilitat warnquota."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "CC header of warnquota emails:"
msgstr "Capçalera «CC» dels correus de warnquota:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"The text you specify here is used as the \"CC:\" field of any mail sent by "
"the warnquota utility."
msgstr "El text que especifiqueu ací s'empra com el camp «CC:» de qualsevol correu enviat per la utilitat warnquota."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Character set in which the e-mail is sent:"
msgstr "Joc de caràcters en què s'envia el correu electrònic:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"The text you specify here is used as the \"charset:\" field in the MIME "
"header of any mail sent by the warnquota utility."
msgstr "El text que especifiqueu ací s'empra com el camp «charset:» de la capçalera MIME de qualsevol correu enviat per la utilitat warnquota."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Time slot in which admin gets email:"
msgstr "Espai de temps en el qual l'administrador rep correu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"During this time slot before the end of the grace period admin will be CCed "
"on all generated emails. Leave empty to get the whole grace period."
msgstr "Durant aquest espai de temps abans d'acabar el període de gràcia, l'administrador s'afegirà al CC en tots els correus generats. Deixeu-ho buit per tenir l'espai de gràcia complet."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Signature of warnquota group emails:"
msgstr "Signatura dels correus de warnquota per grups:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:13001
msgid ""
"The text you specify here is used as signature in any mail sent by the "
"warnquota utility for groups that are over quota. Use \"|\" to specify a "
"line break. Leave empty if you want the default message."
msgstr "El text que especifiqueu ací s'empra com a signatura en qualsevol correu enviat per la utilitat warnquota per grups que estan per damunt de la quota. Empreu «|» per especificar un salt de línia. Deixeu-ho buit si voleu el missatge per defecte."

Reply to: