[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [ITT] po://sugar-base-0.88/po/ca.poOn Wed, Dec 22, 2010 at 08:58:46PM +0100, Marc wrote:
> Què volen dir aquests correus buits ? m'he perdut alguna  cosa ? m'he
> de deixat de llegir algun FAQ ?

Mirat' la documentació que hi ha a http://ca.debian.net/ ...

http://ca.debian.net/intro

Amb aquest correu, en Sergi bàsicament ha fet saber que s'assigna la
traducció del sugar-base i d'ací a uns dies l'enviarà per a que siga
revisada per la llista.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: