[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://nss-pam-ldapdHola Agustí!

On Thu, Aug 26, 2010 at 06:03:11PM +0200, Agusti Grau wrote:
> Bona tarda,
> 
> Us envio la proposta de traducció del módul nss-pam-ldapd. Ja que tinc un
> cert temps disponible, us voldria donar un cop de mà.

Et faig uns quants comentaris. Gràcies per la feina feta!

> # libnss-ldap (debconf) translation to Catalan.
> # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
> # Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004.
> # Guillem Jover <guillem@debian.org>, 2004.

Ací hauries d'afegir 2010 i una línia per la teua contribució.

> #. Description
> #: ../nslcd.templates:1001
> msgid "Please enter the Uniform Resource Identifier of the LDAP server. The format is 'ldap://<hostname_or_IP_address>:<port>/'. Alternatively, 'ldaps://' or 'ldapi://' can be used. The port number is optional."
> msgstr "Introduiu la URI del servidor LDAP. El format és 'ldap://<nom_servidor_o_adreça_IP>:<port>/'. També es pot utilitzar 'ldaps://' or 'ldapi://'. El numero de port és opcional."

Preferim emprar cometes tradicionals, «exemple». Amb GNU/Linux, és fàcil escriure-les amb altgr-z i x.

> #. Description
> #: ../nslcd.templates:2001
> msgid "LDAP server search base:"
> msgstr "base de cerca del servidor LDAP:"

Comença amb majúscula, «Base».

> #. Description
> #: ../nslcd.templates:3001
> msgid "LDAP database user:"
> msgstr "usuari de la base de dades de l'LDAP:"

Igual.

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../nslcd.templates:3001
> msgid "If the LDAP database requires a login for normal lookups, enter the name of the account that will be used here. Leave it empty otherwise."
> msgstr "Si la base de dades LDAP requereix una autenticació per a realitzar cerques, entreu el nom del compte que serà utilitzat. Deixeu-lo en blanc en qualsevol altre cas."

entreu -> introduïu

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../nslcd.templates:3001
> msgid "This value should be specified as a DN (distinguished name)."
> msgstr "Aquest valor hauria de ésser especificat com a DN (distinguished name)."

de ésser -> d'ésser, però millor fins i tot rescriure la frase per a que sone més normal,
«s'ha d'especificar com a DN», o així

> #. Description
> #: ../nslcd.templates:5001
> msgid "Use StartTLS?"
> msgstr "Utilitzar StartTLS?"

Voleu ... ?

> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../nslcd.templates:6001
> #, fuzzy
> msgid "never"
> msgstr "Mai"

ací cal treure el fuzzy i posar-ho en minúscula

> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../nslcd.templates:6001
> msgid "allow"
> msgstr "Permet"

minúscula

> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../nslcd.templates:6001
> msgid "try"
> msgstr "Prova"

minúscula

> 
> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../nslcd.templates:6001
> msgid "demand"
> msgstr "Demanda"

minúscula

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../nslcd.templates:6002
> msgid "Check server's SSL certificate:"
> msgstr "Comprovar certificat SSL del servidor:"

"Comprovació del certificat", crec que millor que en infinitiu.

> "If certificate checking is enabled, at least one of the tls_cacertdir or tls_cacertfile options must be put in /etc/nslcd.conf."
> msgstr ""
> "Quan s'utilitza una connexió xifrada, es demana el certificat del servidor i es comprova. Seleccioneu si les consultes han de ésser configurades per a requerir un certificat i quins certificates tenen que ésser comprovats per validar-los:\n"
> " * mai: cap certificat serà demanat o comprovat;\n"
> " * permetre: es demana el certificat, però no és\n"
> "     requerit o comprovat;\n"
> " * intent: el certificat serà demanat i comprovat, pero si no\n"
> "     es proporciona serà ignorat;\n"
> " * demanda: el certiicat serà demanat, requerit i comprovat.\n"
> "Si la comprovació de certificats està habilitada, s'haura d'habilitar en el fitxer /etc/nslcd.conf com a mínim una opció de tls_cacertdir o tls_cacertfile."
                               ^^^^^^^^^^ jo posaria d'afegir 

Tb es pot reescriure alguna cosa per evitar aquestes construccions subjuntives.

> msgid "Name services to configure:"
> msgstr "Serveis de noms a configurar:"
> 
> #. Type: multiselect
> #. Description
> #: ../libnss-ldapd.templates:1001
> msgid "For this package to work, you need to modify your /etc/nsswitch.conf to use the ldap datasource."
> msgstr "Per a utilitzar aquest paquet, harieu de modificar el /etc/nsswitch.conf per utilitzar l'origen de dades ldap."

hauríeu

> #: ../libnss-ldapd.templates:1001
> msgid "You can select the services that should have LDAP lookups enabled. The new LDAP lookups will be added as the last datasource. Be sure to review these changes."
> msgstr "Podeu seleccionar els serveis que haurien de tenir habilitades les consultes LDAP. Les noves consultes LDAP seran afegides com a l'últim origen de dades. Assegureu's de revisar els canvis."

seran afegides -> s'afegiran

Assegureu-vos

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../libnss-ldapd.templates:2001
> msgid "Remove LDAP from nsswitch.conf now?"
> msgstr "Eliminar l'LDAP del fitxer nsswitch.conf?"

Voleu eliminar... ?

> 
> msgstr "S'aconsella eliminar les entrades si no utilitzareu més l'LDAP per a la resolució de noms.No hauria de causar problemes si no s'elimina l'ldap del fitxer nsswitch.conf, pero la resolució de noms pot ésser afectada de forma subtil."

Construcció estranya.

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../libnss-ldapd.templates:2001
> msgid "You can edit /etc/nsswitch.conf by hand or choose to remove the entries automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf if you choose to remove the entries now."
> msgstr "Podeu editar el fitxer /etc/nsswitch.conf a mà o escollir eliminar les entrades automàticament. Assegureu-vos de revisar els canvis al fitxer /etc/nsswitch.conf si escolliu eliminar les entrades ara."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../libpam-ldapd.templates:1001
> msgid "Enable shadow lookups through NSS?"
> msgstr "Habilitar les cerques shadow a través de NSS?"

Voleu ..?

> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../libpam-ldapd.templates:1001
> msgid "To allow LDAP users to log in, the NSS module needs to be enabled to perform shadow password lookups. The shadow entries themselves may be empty - that is, there is no need for password hashes to be exposed. See http://bugs.debian.org/583492 for background."
> msgstr "Per habilitar els usuaris de l'LDAP per a autenticar-se, el mòdul NSS necessitar ser habilitar per a realitzar cerques de contrasenya shadow. Les entrades shadow haurien de ser buides - no hi ha necessitat d'exposar els resums de contrasenya. Visiteu http://bugs.debian.org/583492 per a més informació."

s'ha d'habilitar el mòdul NSS.
haurien de ser buides -> poden ser buides (may be empty)

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../libpam-ldapd.templates:1001
> msgid "Please choose whether /etc/nsswitch should have the required entry added automatically (in which case it should be reviewed afterwards) or whether it should be left for an administrator to edit manually."
> msgstr "Seleccioneu si el fitxer /etc/nsswitch hauria de tenir la entrada requerida afegida automàticament (en aquest cas s'hauria de revisar posteriorment) o si hauria de deixar per a ser editada manualment per l'administrador."

si s'hauria d'afegir l'entrada requerida al fitxer /etc/nsswitch, ...

Dis-me si li fas tu el repàs o ho faig jo en una estona.

Gràcies!
Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: