[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: D-I Manual - translations in danger of being disabledIvan Vilata i Balaguer (2010-05-12 20:44:02 +0200) wrote:

> Ivan Vilata i Balaguer (2010-05-12 18:07:38 +0200) wrote:
> 
> > Ok, ja he fet ``boot-installer``.  Com que el Mutt em recodifica els adjunts
> > sense preguntar i no m’apanye a inhabilitar el comportament, adjunte tant el
> > pedaç de ``boot-installer`` com l’anterior pedaç per a ``accessibility`` i
> > ``bookinfo.xml`` comprimits amb GZip.
> > 
> > Com que Héctor ha agafat el directori ``hardware``, passe a agafar el
> > directori ``install-methods``.
> 
> Ací teniu el pedaç per al directori ``install-methods``.  M’agafe ara el
> directori ``using-d-i`` i ``welcome``.

Val, ací teniu el pedaç corresponent als directoris ``using-d-i`` i
``welcome``.

A no ser que Héctor vulga passar‐me el directori ``hardware``, done la meua
feina per acabada.  Au!

-- 
Ivan Vilata i Balaguer -- http://ivan.lovesgazpacho.net/

Attachment: using-d-i+welcome.patch.gz
Description: Binary data

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: