[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: D-I Manual - translations in danger of being disabledIvan Vilata i Balaguer (2010-05-11 14:18:02 +0200) wrote:

> Ací teniu l’actualització dels fitxers del directori ``accessibility`` i
> ``bookinfo.xml``.  M’agafe el directori ``boot-installer`` de moment.

Ok, ja he fet ``boot-installer``.  Com que el Mutt em recodifica els adjunts
sense preguntar i no m’apanye a inhabilitar el comportament, adjunte tant el
pedaç de ``boot-installer`` com l’anterior pedaç per a ``accessibility`` i
``bookinfo.xml`` comprimits amb GZip.

Com que Héctor ha agafat el directori ``hardware``, passe a agafar el
directori ``install-methods``.

-- 
Ivan Vilata i Balaguer -- http://ivan.lovesgazpacho.net/

Attachment: appendix+bookinfo.patch.gz
Description: Binary data

Attachment: boot-installer.patch.gz
Description: Binary data

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: