[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: D-I Manual - translations in danger of being disabledIvan Vilata i Balaguer (2010-05-12 18:07:38 +0200) wrote:

> Ok, ja he fet ``boot-installer``.  Com que el Mutt em recodifica els adjunts
> sense preguntar i no m’apanye a inhabilitar el comportament, adjunte tant el
> pedaç de ``boot-installer`` com l’anterior pedaç per a ``accessibility`` i
> ``bookinfo.xml`` comprimits amb GZip.
> 
> Com que Héctor ha agafat el directori ``hardware``, passe a agafar el
> directori ``install-methods``.

Ací teniu el pedaç per al directori ``install-methods``.  M’agafe ara el
directori ``using-d-i`` i ``welcome``.

-- 
Ivan Vilata i Balaguer -- http://ivan.lovesgazpacho.net/

Attachment: install-methods.patch.gz
Description: Binary data

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: