[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] po-debconf://sitesummary-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Ho he reeditat amb les teves corrección.

He possat Subgrup del lloc:   per alló de sitegroup.  Pel comentari que
ve desprès, tinc la impresió de que vol dir el "mail" en mail.ibm.com.

salut

Jordà Polo escribió:
> On Sat, Apr 28, 2007 at 11:50:48AM +0200, René Mérou wrote:
>> Més traduccions de debian-edu.
>> ...
>> #. Type: string
>> #. Description
>> #: ../sitesummary-client.templates:1001
>> msgid ""
>> "Insert the URL to the sitesummary collector, where should the sitesummary "
>> "information be submitted.  Several URLs can be specified separated by space."
>> msgstr ""
>> "Inserti l'URL per l'escript sitesumary-collector.cgi, on s'hauria de trobar "
>> "la informació del sumari del lloc. Es poden especificar diferents URLs "
>> "separades per espais."
> 
> "Inseriu l'URL de l'script recolector al que s'hauria d'enviar
> la informació de sitesummary. Es pot especificar més d'una URL,
> separant-les per espais."
> 
>> #. Type: string
>> #. Description
>> #: ../sitesummary-client.templates:2001
>> msgid "Site:"
>> msgstr "Lloc"
>  
> Falten els dos punts al final.
> 
>> #. Type: string
>> #. Description
>> #: ../sitesummary-client.templates:2001
>> msgid "Insert a string identifying the site where this machine is located."
>> msgstr "Inserti una cadena que identifiqui el lloc on està aquesta màquina"
>  
> Inserti -> Inseriu (es repeteix més en els següents strings)
> el lloc on està -> la ubicació d' ?
> Falta el punt final.
> 
>> #. Type: string
>> #. Description
>> #: ../sitesummary-client.templates:3001
>> msgid "Sitegroup:"
>> msgstr "Nom de grup:"
>  
> Realment no tinc ni idea de a que es refereix, però la traducció no
> se si té gaire sentit. Algú té una mica de context?
> 
>> #. Type: string
>> #. Description
>> #: ../sitesummary-client.templates:4001
>> msgid "Host class:"
>> msgstr "Classe del ordinador central:"
> 
> del ordinador -> de l'ordinador
> 
>> #. Type: string
>> #. Description
>> #: ../sitesummary-client.templates:4001
>> msgid ""
>> "Insert string identifying the host class, like workstation, server, laptop, "
>> "thin client etc."
>> msgstr ""
>> "Inserti la cadena que identifiqui la classe l'ordinador central, com estació "
>> "de treball, servidor, portàtil, client lleuger, etc."
> 
> la cadena -> una cadena ?
> classe l'ordinador -> classe de l'ordinador (d'altra banda, potser
> m'agrada més "tipus" que "classe" aquí)
> 
> També es podrien remarcar quines són les cadenes de les que s'està
> parlant: "com «estació de treball», «servidor», «portàtil»,
> «client lleuger», etc."
> 
> 

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFGNLtrnNXIs2fY6GcRAo7aAJ99c2hvUEUtndaquslXCsSE1E1t8wCgkyBc
xUzYE5X5PoVQFsDxqDte9bU=
=+Okp
-----END PGP SIGNATURE-----
# translation of ca.po to catalan
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# René Mérou <ochominutosdearco@gmail.com>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-17 20:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-04-29 17:28+0200\n"
"Last-Translator: René Mérou <ochominutosdearco@gmail.com>\n"
"Language-Team: catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../sitesummary-client.templates:1001
msgid "URL:"
msgstr "URL:"

#. Type: string
#. Description
#: ../sitesummary-client.templates:1001
msgid ""
"Insert the URL to the sitesummary collector, where should the sitesummary "
"information be submitted.  Several URLs can be specified separated by space."
msgstr ""
"Inseriu l'URL de l'script recolector al que s'hauria d'enviar"
"la informació de sitesummary. Es pot especificar més d'una URL,"
"separant-les per espais."

#. Type: string
#. Description
#: ../sitesummary-client.templates:2001
msgid "Site:"
msgstr "Lloc:"

#. Type: string
#. Description
#: ../sitesummary-client.templates:2001
msgid "Insert a string identifying the site where this machine is located."
msgstr "Inseriu una cadena que identifiqui la ubicació d'aquesta màquina."

#. Type: string
#. Description
#: ../sitesummary-client.templates:3001
msgid "Sitegroup:"
msgstr "Subgrup del lloc:"

#. Type: string
#. Description
#: ../sitesummary-client.templates:3001
msgid ""
"Insert a string identifying the subgroup within the site where this machine "
"is located."
msgstr "Inseriu una cadena que identifiqui el subgrup on està aquesta màquina"

#. Type: string
#. Description
#: ../sitesummary-client.templates:4001
msgid "Host class:"
msgstr "Classe de l'ordinador central:"

#. Type: string
#. Description
#: ../sitesummary-client.templates:4001
msgid ""
"Insert string identifying the host class, like workstation, server, laptop, "
"thin client etc."
msgstr ""
"Inseriu la cadena que identifiqui el tipus de classe de l'ordinador central, com «estació de treball», «servidor», «portàtil»,"
"«client lleuger», etc."

Attachment: ca.po.sig
Description: Binary data


Reply to: