[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://debian-edu-installEn/na René Mérou ha escrit:
#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001 ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Workstation"
msgstr "MÃ quina de treball"
Segons el recull de termes de softcatalà : workstation -> estació de treball (modificar-ho en tots els strings)
#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid "Please choose which profiles will apply to this machine."
msgstr "Si us plau, seleccioneu el perfil adient per a aquesta màquina."
per a aquesta màquina -> per aquesta màquina
#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Every Debian-Edu network needs one, and only one machine running the 'Main-"
"Server' profile.  This machine provides the (network) services (mainly file/"
"network and LDAP), so without this machine the network does not work. Since "
"this machine will hold all data files it will need a lot of harddisk space. "
"Installing this option solely results in a machine without a Graphical User "
"Interface(=GUI), if you want a GUI you'll need to include the workstation "
"profile or 'Thin-Client-Server'."
msgstr ""
"Tota xarxa Debian-Edu necessita una i només una màquina funcionant amb el "
"perfil «Servidor principal». Aquesta màquina proveeix els serveis de xarxa "
"(principalment fitxer/xarxa i LDAP), per tant sense aquesta màquina la xarxa "
"no funcionarà . Ja que aquesta màquina emmagatzemarà  tots els fitxers, "
"necessitarà  molt espai de disc dur. Instal·lant aquesta opció únicament "
"resultarà  en una màquina sense entorn gràfic d'usuari (GUI), si voleu un GUI "
"haureu d'incloure el perfil de «Màquina de treball» o «Servidor de clients "
"lleugers»."
Instal·lant aquesta opció únicament -> Instal·lant únicament aquesta opció
resultarà en una màquina -> resultarà una màquina
#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Machines running the 'Workstation' profile are normal machines. Users "
"logging on a workstation are authenticated by the machine running the 'Main-"
"Server' profile, and have their documents and personal settings stored in "
"home directories on the machine running the 'Main-Server' profile."
msgstr ""
"Les màquines funcionant amb el perfil «Màquina de treball» són màquines "
"normals. Els usuaris que entrin en una màquina de treball seran autenticats "
"per la màquina funcionant amb el perfil de «Servidor principal», i tindran "
"els seus documents i configuracions personals guardats en els directoris "
"personals en la màquina funcionant amb el perfil de «Servidor principal»."
funcionant -> executant-se (canviar-ho en tots els strings)
#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Machines running the 'Thin-Client-Server' profile are able to accept thin "
"client connections. This profile includes the 'Workstation' profile to "
"provide the applications also installed on a regular workstation. To prevent "
"network congestion, machines running this profile need to have two network "
"cards. All three profiles named so far can be installed on the same machine."
msgstr ""
"Les màquines funcionant amb el perfil de «Servidor de clients lleugers» són "
"capaces d'acceptar connexions de clients lleugers. Aquest perfil també "
"inclou el perfil «Màquina de treball» per a proveir les aplicacions que "
"s'instal·len en una màquina de treball regular. Per evitar saturació de la "
"xarxa, les màquines funcionant amb aquest perfil necessiten dues targes de "
"xarxa. Els tres perfils anomenats fins ara poden ser instal·lats en la "
"mateixa màquina."
Aquest perfil també inclou el perfil -> Aquest perfil inclou també el perfil
Per evitar saturació -> Per evitar la saturació
#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Machines running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the "
"Debian-Edu network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a "
"standalone machine."
msgstr ""
"Les màquines que fan servir el perfil «Màquina aïllada» estan pensades per "
"funcionar fora de la xarxa de Debian-Edu (p.e. a casa dels alumnes o dels "
"professors) com a màquina aïllada."
que fan servir -> executant
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
msgid ""
"This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: "
"THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important "
"data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a "
"backup. In that case, you'll have to restart the installation later."
msgstr ""
"Açò destruirà  la taula de particions en tots els discs d'aquest ordinador. "
"ES REPETEIX: AIXÒ ESBORRARÀ TOTS ELS DISCS DURS DE L'ORDINADOR! Si hi teniu "
"dades importants de les que encara no heu fet còpies de seguretat, potser "
"voleu parar ara per a fer la còpia de seguretat. En eixe cas, haureu de "
"tornar a començar la instal·lació més tard."
Açò -> Això
eixe -> aquest
tornar a començar -> reiniciar
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"The system may anonymously supply the distribution developers with "
"statistics about the most used packages on this system.  This information "
"influences decisions such as which packages should go on the first "
"distribution CD."
msgstr ""
"El vostre sistema pot enviar anònimament estadítiques dels paquets més "
"utilitzats en aquest sistema als desenvolupadors de la distribució. Aquesta "
"informació influencia decisions com ara quins paquets hauria d'incloure el "
"primer CD de la distribució."
influencia -> permet pendre
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"If you choose to participate, the automatic submission script will run once "
"every week, sending statistics to the distribution developers. The collected "
"statistics can be viewed on http://popcon.debian.org/.";
msgstr ""
"Si decidiu participar-hi, la seqüència d'enviament automàtic s'executarà  "
"automàticament un cop a la setmana i enviarà  les estadístiques als "
"desenvolupadors de la distribució. Les estadístiques recollides es poden "
"consultar a http://popcon.debian.org/.";
la seqüència d'enviament automàtic s'executarà automàticament un cop a la setmana i enviarà les -> l'script d'enviament automàtic s'executarà un cop a la setmana enviant les
Segons el recull de termes de softcatalà, script es pot deixar com script.

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"This choice can be later modified by running \"dpkg-reconfigure popularity-"
"contest\"."
msgstr ""
"Sempre podeu canviar d'opinió posteriorment: \"dpkg-reconfigure popularity-"
"contest\"."
posteriorment: -> posteriorment executant:
#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:3001
msgid "Make sure the Installation CD is in the CD tray"
msgstr "Assegureu-vos que el CD d'instal·lació és a la safata de CD"
és a la safata de CD -> es troba a la safata del CD (repetit en altres strings)
#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:14001
msgid "Ask for a CD (debian-edu)"
msgstr "Preguntar per a la introducció d'un CD (debian-edu)"
Preguntar per a la introducció d'un CD -> Preguntar per un CD

--
Jordi Gili Tremoleda
Tècnic Informàtic de Sistemes
Universitat de Girona - Spain
Telf. +34 972 418344
Fax. +34 972 418032
e-mail : jgili@udg.edu

GNU/Linux registered user #179.465Reply to: