[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://boot-installer/parameters.xmlIndex: ca/boot-installer/parameters.xml
===================================================================
--- ca/boot-installer/parameters.xml	(revision 45727)
+++ ca/boot-installer/parameters.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 44002 -->
+<!-- original version: 45239 -->
 
  <sect1 id="boot-parms"><title>Paràmetres d'arrencada</title>
 <para>
@@ -334,6 +334,20 @@
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
+<term>preseed/interactive</term>
+<listitem><para>
+
+Per mostrar les qüestions encara que estiguin preconfigurades, establiu
+el paràmetre a <userinput>true</userinput>. Pot ser útil per provar o
+depurar un fitxer de preconfiguració. Fixeu-vos que això no afectarà
+els paràmetres d'arrencada que hagueu passat, tot i que per a aquests
+podeu utilitzar una sintaxi especial. Per a més detalls, vegeu <xref
+linkend="preseed-seenflag"/>.
+
+</para></listitem>
+</varlistentry>
+
+<varlistentry>
 <term>auto-install/enable (auto)</term>
 <listitem><para>
 
@@ -368,6 +382,19 @@
 </para></listitem>
 </varlistentry>
 
+<varlistentry>
+<term>debian-installer/allow_unauthenticated</term>
+<listitem><para>
+
+Per omissió, l'instal·lador requereix repositoris autenticats amb una
+clau gpg coneguda. Establiu el paràmetre a <userinput>true</userinput>
+per desactivar l'autenticació.
+<emphasis role="bold">Avís: aquesta opció és insegura i no es recomana
+utilitzar-la.</emphasis>
+
+</para></listitem>
+</varlistentry>
+
 <varlistentry arch="alpha;m68k;mips;mipsel">
 <term>ramdisk_size</term>
 <listitem><para>
@@ -453,9 +480,9 @@
 de l'instal·lador que no es carreguen per omissió. Alguns
 exemples de components opcionals que us poden ser útils són
 <classname>openssh-client-udeb</classname> (que us permetrà
-emprar l'ordre <command>scp</command> durant la instal·lació) i
-<classname>ppp-udeb</classname> (que incorpora suport per a configurar
-PPPoE).
+emprar l'ordre <command>scp</command> durant la instal·lació)<phrase
+arch="not-s390"> i <classname>ppp-udeb</classname> (vegeu <xref
+linkend="pppoe"/>)</phrase>.
 
 </para></listitem>
 </varlistentry>

Reply to: