[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://postfix#
# Catalan translation for postfix package.
# Copyright (C) 2006 LaMont Jones.
# This file is distributed under the same license as the postfix package.
#
# Jordà Polo <jorda@ettin.org>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 2.3.3-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: lamont@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-29 05:06-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-13 22:20+0200\n"
"Last-Translator: Jordà Polo <jorda@ettin.org>\n"
"Language-Team: Català <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Correct dynamicmaps.cf for upgrade?"
msgstr "Voleu esmenar dynamicmaps.cf per a l'actualització?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
#, no-c-format
msgid ""
"Postfix version 2.0.2 and later require changes in dynamicmaps.cf. "
"Specifically, wildcard support is gone, and with it, %s expansion. Any "
"changes that you made to dynamicmaps.cf that relied on these features will "
"need to be fixed by you. Failure to correct these will result in a broken "
"mailer."
msgstr ""
"A partir de la versió 2.0.2 de Postfix es requereixen canvis a dynamicmaps."
"cf. Més concretament, ja no hi ha suport per a comodins, i per tant tampoc "
"per a l'expansió %s. Haureu de solucionar manualment qualsevol canvi "
"realitzat a dynamicmaps.cf que depengui d'aquestes característiques. Si no "
"solucioneu això, és possible que tingueu problemes amb l'administrador de "
"correu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
#, no-c-format
msgid ""
"Should dynamicmaps.cf be automatically changed? Decline this option to "
"abort the upgrade, giving you the opportunity to eliminate wildcard and %s-"
"expansion-dependent configuration. Accept this option if you have no such "
"configuration, and automatically make dynamicmaps.cf compatible with Postfix "
"2.0.2 in this respect."
msgstr ""
"S'ha de canviar el fitxer dynamicmaps.cf automàticament? Declineu aquesta "
"opció si voleu avortar l'actualització; això us donarà l'oportunitat "
"d'eliminar els comodins i les configuracions dependents de l'expansió %s. "
"Accepteu si no teniu cap configuració d'aquest tipus i voleu regenerar el "
"fitxer dynamicmaps.cf automàticament per a que sigui compatible amb Postfix "
"2.0.2 en aquest sentit."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001 ../templates:4001
msgid "Correct master.cf for upgrade?"
msgstr "Voleu esmenar master.cf per a l'actualització?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Postfix version 2.1 and later require new services in master.cf."
msgstr "Postfix 2.1 i posteriors requereixen nous serveis a master.cf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Should this configuration be automatically added to master.cf? Decline this "
"option to abort the upgrade, giving you the opportunity to add this "
"configuration yourself. Accept this option to automatically make master.cf "
"compatible with Postfix 2.1 in this respect."
msgstr ""
"S'ha d'afegir automàticament aquesta configuració al fitxer master.cf? "
"Declineu aquesta opció per avortar l'actualització; això us donarà "
"l'oportunitat d'afegir aquesta configuració manualment. Accepteu si preferiu "
"regenerar el fitxer master.cf automàticament per a que sigui compatible amb "
"Postfix 2.1 en aquest sentit."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Correct tlsmgr entry in master.cf for upgrade?"
msgstr ""
"Voleu esmenar l'entrada tlsmgr al fitxer master.cf per a l'actualització?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Postfix version 2.2 has changed the invocation of tlsmgr."
msgstr "La versió 2.2 de Postfix ha canviat la invocació de tlsmgr."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option to "
"abort the upgrade, giving you the opportunity to add this configuration "
"yourself. Accept this option to automatically make master.cf compatible "
"with Postfix 2.2 in this respect."
msgstr ""
"Si es produeix una fallada, el funcionament de l'administrador de correu pot "
"veure's interromput. Declineu aquesta opció si voleu avortar l'actualització "
"i afegir aquesta configuració manualment. Accepteu si preferiu que es "
"compatibilitzi el fitxer master.cf automàticament amb la versió 2.2 en "
"aquest sentit."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Postfix version 2.1 renamed \"nqmgr\" to \"qmgr\", and you are using \"nqmgr"
"\"."
msgstr ""
"La versió 2.1 de Postfix va canviar el nom de «nqmgr» a «qmgr», i esteu "
"utilitzant «nqmgr»."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option to "
"abort the upgrade, giving you the opportunity to add this configuration "
"yourself. Accept this option to automatically make master.cf compatible "
"with Postfix 2.1 in this respect."
msgstr ""
"Si es produeix una fallada, el funcionament de l'administrador de correu pot "
"veure's interromput. Declineu aquesta opció si voleu avortar l'actualització "
"i afegir aquesta configuració manualment. Accepteu si preferiu que es "
"compatibilitzi el fitxer master.cf automàticament amb la versió 2.1 en "
"aquest sentit."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Should Postfix upgrade hash and btree maps?"
msgstr "Voleu que Postfix actualitzi els mapes de dispersió i arbres-b?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Postfix has switched to db4, and this may require maps to be upgraded."
msgstr ""
"Postfix ha canviat a db4 i això pot comportar una actualització dels mapes."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Do you want to automatically attempt the conversion?"
msgstr "Voleu intentar fer la conversió automàticament?"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Transport map incompatibility"
msgstr "Incompatibilitat en el mapa de transport"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"You have a transport map defined, and there is an incompatible change in how "
"transport maps are used. Postfix will not be restarted automatically."
msgstr ""
"Teniu definit un mapa de transport, i s'ha trobat un canvi incompatible en "
"la manera d'utilitzar els mapes. No es reiniciarà Postfix automàticament."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Transport map entries override $mydestination. If you use transport maps, "
"it is better to always have explicit entries for all domain names you have "
"in $mydestination. See the html/faq.html sections for firewalls and "
"intranets. If you have transport entries for parent domains of anything "
"delivered locally, you will probably need to add specific entries for the "
"destination domains before you restart Postfix."
msgstr ""
"Les entrades del mapa de transport s'imposen per sobre de $mydestionation. "
"Si empreu mapes de transport, és millor tenir sempre entrades explícites per "
"a tots els noms de domini que tingueu a $mydestination. Vegeu les seccions "
"de la documentació per a tallafocs i intranets a html/faq.html. Si teniu "
"entrades de transport per a dominis pare o qualsevol lliurament local, "
"probablement necessitareu afegir entrades específiques per als dominis de "
"destinació abans de reiniciar Postfix."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Bad entry, try again?"
msgstr "Entrada incorrecta"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "The string you have entered"
msgstr "El text que heu introduït"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../templates:7001 ../templates:16001
msgid "\"${enteredstring}\""
msgstr "«${enteredstring}»"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "does not follow RFC 1035 and does not appear to be a valid IP address."
msgstr "no segueix l'RFC 1035 i no sembla que sigui una adreça IP vàlida."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"RFC 1035 states that \"each component must start with an alphanum, end with "
"an alphanum and contain only alphanums and hyphens. Components must be "
"separated by full stops.\""
msgstr ""
"L'RFC 1035 diu: «Cada component ha de començar amb un caràcter alfanumèric, "
"acabar en un alfanumèric, i contenir només alfanumèrics i guionets. Els "
"components han d'anar separats per punts.»"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Do you want to keep it anyways?"
msgstr "Voleu mantenir-lo igualment?"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:8001
msgid ""
"No configuration, Internet Site, Internet with smarthost, Satellite system, "
"Local only"
msgstr ""
"Sense configurar, Lloc d'Internet, Lloc d'Internet amb smarthost, Sistema "
"satèl·lit, Només local"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8002
msgid "General type of configuration?"
msgstr "Tipus de configuració?"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8002
msgid ""
"You have several choices for general configuration at this point. If you "
"have your debconf priority set to 'low' or 'medium', you will be asked more "
"questions later. You can always run \"dpkg-reconfigure --priority=low "
"postfix\" at a later point if you want to see these questions again."
msgstr ""
"En aquest punt teniu diverses opcions per a la configuració general. Si "
"teniu debconf a prioritat «low» o «medium», encara haureu de respondre "
"altres qüestions. Podeu executar «dpkg-reconfigure --priority=low postfix» "
"més endavant si voleu veure aquestes preguntes de nou."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8002
msgid ""
"No configuration - IF YOU WANT THE INSTALL TO LEAVE YOUR CONFIG ALONE, "
"CHOOSE THIS OPTION. No configuration changes will be done now: If you have "
"not already configured Postfix, your mail system will be broken and should "
"not be used. You must then do the configuration yourself by editing /usr/"
"share/postfix/main.cf.dist and saving your changes as /etc/postfix/main.cf, "
"or by running dpkg-reconfigure Postfix. main.cf will not be modified by the "
"Postfix install process."
msgstr ""
"Sense configurar - SI VOLEU QUE LA INSTAL·LACIÓ NO TOQUI ELS FITXERS DE "
"CONFIGURACIÓ, TRIEU AQUESTA OPCIÓ. No es faran més canvis relacionats amb la "
"configuració: si encara no heu configurat Postfix, el vostre sistema de "
"correu no funcionarà correctament i no l'hauríeu d'utilitzar. Haureu de "
"configurar Postfix vosaltres mateixos tot i editant /usr/share/postfix/main."
"cf.dist i desant els canvis a /etc/postfix/main.cf, o bé executant «dpkg-"
"reconfigure postfix». El procés d'instal·lació de Postfix no modificarà el "
"fitxer main.cf."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8002
msgid ""
"Internet site - mail is sent and received directly using SMTP. If your needs "
"don't fit neatly into any category, you probably want to start with this one "
"and then edit the config file by hand."
msgstr ""
"Lloc d'Internet - El correu s'envia i es rep directament mitjançant SMTP. Si "
"cap de les altres categories s'adapta bé a les vostres necessitats, és "
"possible que us interessi triar aquesta i editar el fitxer de configuració "
"manualment."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8002
msgid ""
"Internet site using smarthost - You receive Internet mail on this machine, "
"either directly by SMTP or by running a utility such as fetchmail. Outgoing "
"mail is sent using a smarthost. optionally with addresses rewritten. This is "
"probably what you want for a dialup system."
msgstr ""
"Lloc d'Internet amb smarthost - Podeu rebre correu d'Internet en aquesta "
"màquina, ja sigui directament per SMTP o bé amb eines com ara fetchmail. El "
"correu sortint s'envia utilitzant un smarthost, i opcionalment les adreces "
"es poden reescriure. Aquesta seria una opció indicada per a sistemes amb IP "
"dinàmica, inclosos els sistemes de marcatge directe."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8002
msgid ""
"Satellite system - All mail is sent to another machine, called a \"smart host"
"\" for delivery. No mail is received locally."
msgstr ""
"Sistema satèl·lit - Tot el correu s'envia cap a una altra màquina, anomenada "
"«smart host». No es rep cap correu localment."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8002
msgid ""
"Local delivery only - You are not on a network. Mail for local users is "
"delivered."
msgstr ""
"Només lliurament local - No esteu en una xarxa. Només es lliurarà el correu "
"per als usuaris locals."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "WARNING: Postfix not configured"
msgstr "AVÍS: Postfix no està configurat"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"You have chosen \"No Configuration\" - Postfix will not be configured and "
"will not be started by default. Please run 'dpkg-reconfigure postfix' at a "
"later date, or configure it yourself by:"
msgstr ""
"Heu triat «Sense configurar»; no es configurarà ni s'iniciarà Postfix. Si us "
"plau, executeu «dpkg-reconfigure postfix» més endavant, o configureu-lo "
"manualment seguint els següents passos: "

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "1) Editing /etc/postfix/main.cf to your liking"
msgstr "1) Editeu «/etc/postfix/main.cf» al vostre gust."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "2) Running /etc/init.d/postfix start"
msgstr "2) Executeu «/etc/init.d/postfix start»."

#. Type: string
#. Default
#: ../templates:10001
msgid "/etc/mailname"
msgstr "/etc/mailname"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10002
msgid "Mail name?"
msgstr "Nom del correu"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10002
msgid ""
"Your `mail name' is the hostname portion of the address to be shown on "
"outgoing news and mail messages (following the username and @ sign)."
msgstr ""
"El nom del correu és la part del nom del sistema que es mostrarà a l'adreça "
"en missatges de notícies o correu sortint (precedit pel nom d'usuari i el "
"símbol @)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10002
msgid ""
"This name will be used by other programs besides Postfix; it should be the "
"single, full domain name (FQDN) from which mail will appear to originate."
msgstr ""
"Aquest nom s'utilitzarà en altres programes a més de Postfix; hauria de ser "
"el nom de domini únic i complet (FQDN) des del qual s'originarà el correu."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Other destinations to accept mail for? (blank for none)"
msgstr ""
"Altres destinacions per a les quals s'accepta correu? (deixeu-ho en blanc "
"per a cap)"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"Give a comma-separated list of domains that this machine should consider "
"itself the final destination for. If this is a mail domain gateway, you "
"probably want to include the top-level domain."
msgstr ""
"Introduïu una llista, separada per comes, de dominis pels quals aquesta "
"màquina serà considerada el destinatari final. Si aquesta és una passarel·la "
"del domini de correu, probablement vulgueu incloure també el domini de "
"nivell superior."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "SMTP relay host? (blank for none)"
msgstr "Repetidor SMTP? (deixeu-ho en blanc per a cap)"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"Specify a domain, host, host:port, [address] or [address]:port. Use the form "
"[destination] to turn off MX lookups. Leave this blank for no relay host."
msgstr ""
"Especifiqueu un domini, nom, nom:port, [adreça] o [adreça]:port. Utilitzeu "
"la forma [destinació] per a desactivar les cerques MX. Deixeu aquest camp en "
"blanc si no voleu tenir un repetidor."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"The relayhost parameter specifies the default host to send mail to when no "
"entry is matched in the optional transport(5) table. When no relayhost is "
"given, mail is routed directly to the destination."
msgstr ""
"Aquest paràmetre especifica la màquina cap a la que s'envia el correu quan "
"no es troba cap entrada coincident a la taula de transport(5) opcional. Quan "
"no s'indica el repetidor, el correu s'encamina directament cap a la seva "
"destinació."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Use procmail for local delivery?"
msgstr "Voleu utilitzar procmail per al lliurament local?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Do you want to use procmail to deliver local mail?"
msgstr "Voleu utilitzar procmail per a lliurar el correu local?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:13001
msgid ""
"Note that if you use procmail to deliver mail system-wide, you should set up "
"an alias that forwards mail for root to a real user."
msgstr ""
"Fixeu-vos que si feu servir procmail per a lliurar tots els missatges del "
"sistema, haureu de configurar un àlies per tal de reenviar el correu dirigit "
"a root cap a un usuari de debò."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:14001
msgid "all, ipv6, ipv4"
msgstr "ambdós, ipv6, ipv4"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:14002
msgid "Internet protocols to use?"
msgstr "Protocols d'Internet?"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:14002
msgid ""
"By default, I will listen on whichever internet protocols are enabled on the "
"system at installation time. You may override this default with any of the "
"following:"
msgstr ""
"Per omissió, Postfix escoltarà qualsevol protocol d'Internet que estigui "
"activat al sistema en el moment de fer la instal·lació. Podeu canviar això "
"per qualsevol de les següents opcions:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:14002
msgid "all - use both ipv4 and ipv6 addresses"
msgstr "ambdós - utilitza tant adreces ipv4 com ipv6"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:14002
msgid "ipv6 - listen only on ipv6 addresses"
msgstr "ipv6 - escolta només adreces ipv6"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:14002
msgid "ipv4 - listen only on ipv4 addresses"
msgstr "ipv4 - escolta només adreces ipv4"

#. Type: string
#. Default
#: ../templates:15001
msgid "+"
msgstr "+"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:15002
msgid "Local address extension character?"
msgstr "Caràcter d'extensió de les adreces locals?"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:15002
msgid "What character defines a local address extension?"
msgstr "Quin és el caràcter que defineix l'extensió d'una adreça local?"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:15002
msgid "To not use address extensions, leave the string blank."
msgstr ""
"Si no voleu utilitzar extensions a les adreces, deixeu el camp en blanc."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:16001
msgid "Bad recipient delimiter"
msgstr "Delimitador de destinatari incorrecte"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:16001
msgid ""
"The recipient delimiter is a single character, you entered too many "
"characters. Please try again."
msgstr ""
"El delimitador de destinatari ha de tenir un sol caràcter; n'heu introduït "
"més del compte. Si us plau, torneu-ho a provar."

#. Type: boolean
#. Default
#: ../templates:17001
msgid "false"
msgstr "fals"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:17002
msgid "Force synchronous updates on mail queue?"
msgstr "Força actualitzacions síncrones a la cua de correu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:17002
msgid ""
"If synchronous updates are forced (true), then mail is processed more "
"slowly. If not forced (false), then there is a remote chance of losing some "
"mail if the system crashes at an inopportune time, and you are not using a "
"journaled filesystem (such as ext3)."
msgstr ""
"Si es forcen les actualitzacions síncrones (cert), aleshores el correu es "
"processa més lentament. Si no es forcen (fals), aleshores hi ha la "
"possibilitat remota de perdre algun correu si es produeix una fallada del "
"sistema en un moment inoportú, i no esteu utilitzant un sistema de fitxers "
"transaccional (com ara ext3)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:17002
msgid "The default is \"false\"."
msgstr "L'opció predeterminada és «fals»."

#. Type: string
#. Default
#: ../templates:18001
msgid "127.0.0.0/8"
msgstr "127.0.0.0/8"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18002
msgid "Local networks?"
msgstr "Xarxes locals?"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18002
msgid ""
"For what network blocks should this machine relay mail? The default is just "
"the local host, which is needed by some mail user agents."
msgstr ""
"Per a quins blocs de xarxa hauria de repetir el correu aquesta màquina? Per "
"defecte, només el correu local serà tractat, que és el necessari per a "
"alguns clients de correu."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18002
msgid ""
"If this is a smarthost for a block of machines, you need to specify the "
"netblocks here, or mail will be rejected rather than relayed."
msgstr ""
"Si aquesta màquina fa de «smarthost» per a un conjunt de màquines, haureu "
"d'especificar els blocs de xarxa aquí, o en cas contrari el correu serà "
"rebutjat en comptes de retardat."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18002
msgid ""
"To use the postfix default (which is based on connected networks), enter an "
"empty string."
msgstr ""
"Per a utilitzar el paràmetre predeterminat de Postfix (que està basat en les "
"xarxes connectades), deixeu el camp en blanc."

#. Type: string
#. Default
#: ../templates:19001
msgid "0"
msgstr "0"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:19002
msgid "Mailbox size limit"
msgstr "Mida màxima de la bústia"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:19002
msgid ""
"What limit should Postfix place on mailbox files to prevent runaway software "
"errors. A value of zero (0) means no limit. (The upstream default is "
"51200000.)"
msgstr ""
"Quin hauria de ser el límit dels fitxers de bústia per tal de prevenir "
"errors? Un valor de zero (0) significa que no hi ha límit. (El valor "
"predeterminat de Postfix és 51200000.)"

#. Type: string
#. Default
#: ../templates:20001
msgid "NONE"
msgstr "NONE"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:20002
msgid "Where should mail for root go"
msgstr "On hauria d'anar a parar el correu dirigit a root?"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:20002
msgid ""
"The user root (and any other users with a uid of 0) must have mail "
"redirected via an alias, or their mail may be delivered to /var/mail/"
"nobody. This is by design: mail is not delivered to external delivery "
"agents as root."
msgstr ""
"L'usuari root (i qualsevol altre usuari amb uid 0) ha de redirigir el seu "
"correu mitjançant un àlies, o aquest es lliurarà a /var/mail/nobody. El "
"sistema està dissenyat així: el correu no es lliura a un agent extern com a "
"root."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:20002
msgid ""
"If you already have a /etc/aliases file, then you possibly need to add this "
"entry. (I will only add it if I am creating a new /etc/aliases.)"
msgstr ""
"Si ja teniu un fitxer /etc/aliases, és possible que us calgui afegir aquesta "
"entrada. (El procés d'instal·lació només l'afegirà en cas de crear un nou /"
"etc/aliases.)"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:20002
msgid ""
"What address should I add to /etc/aliases, if I create the file? (Enter "
"NONE to not add one.)"
msgstr ""
"Quina adreça s'hauria d'afegir a /etc/aliases, si és que s'ha de crear el "
"fitxer? (Introduïu NONE si no en voleu afegir cap.)"

Reply to: