[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Please update catalan debconf translation for tex-commonHe fet un "matxambrat" de les teves correccions i les meves. Jo marxo
de vacances avui, per tant sigueu lliures de modificar més coses i, com
ja he dit abans, no se com arrivarà aquest mail al Frank Küster, però
espero que arrivi a temps (seria un pena que fossim l'únic idioma que
no té traducció actualitzada).

Salut i bones vancaces

Siau

On Wed, 16 Aug 2006 01:24:38 +0200
Ernest Adrogué wrote:

> Et faig alguns comentaris sobre la traducció.
> 
> Bàsicament et proposo algunes redaccions alternatives que a mi em
> sonen més naturals en català.
> 
> > # ../templates:75
> > #. Type: note
> > #. Description
> > #: ../templates:3
> > msgid ""
> > "texmf.cnf has previously been generated by update-texmf from all files in /"
> > "etc/texmf/texmf.d/. Now update-texmf is changed and only reads files with "
> > "extension '.cnf'."
> > msgstr ""
> > "texmf.cnf ha estat previament generat per update-texmf desde tots els fitxers a /"
> > "etc/texmf/texmf.d/. Ara update-texmf s'ha canviat i nom??s llegeix fitxers amb "
> > "extensi?? '.cnf'"
> 
> "El fitxer texmf.cnf ha estat generat prèviament per update-texmf a
> partir dels fitxers de /etc/texmf/texmf.d/. La versió actual de
> l'update-texmf ha canviat; a partir d'ara només llegeix fitxers amb
> extensió '.cnf'."
> 
> > #. Type: error
> > #. Description
> > #: ../templates:13
> > msgid "No setting of ${variable}."
> > msgstr "${variable} no definida."
> 
> "La variable ${variable} no està definida."
> 
> > #. Type: error
> > #. Description
> > #: ../templates:26
> > msgid ""
> > "An essential entry is wrong in ${filename}: ${variable} does not contain"
> > msgstr "Una entrada essencial ??s err??nia a ${filename}: ${variable} no cont??"
> 
> "Hi ha una entrada essencial errònia a ${filename}: ${variable} no conté"
> 
> > #. Type: error
> > #. Description
> > #: ../templates:26
> > msgid ""
> > "TeX will not work without it, you need to fix your configuration files. The "
> > "version of ${filename} that is provided by the package should be available "
> > "as ${filename}.dpkg-dist."
> > msgstr ""
> > "TeX no funcionar?? sense ells, necessiteu definir els vostres fitxers de configuraci??. La"
> > "versi?? de ${filename} que est?? disponible al paquet haria d'estar disponible "
> > "com a ${filename}.dpkg-dist."
> 
> "TeX no pot funcionar així. Heu d'esmenar els fitxers de configuració.
> La versió de ${filename} distribuïda amb el paquet hauria d'estar
> disponible a ${filename}.dpkg-dist."
> 
> -- 
> ernest
> 
> 	"All the people look well in the dark."
> 		—The Velvet Underground
> 


--

Miquel (a.k.a. Ton)
Linux User #286784
GPG Key : 4D91EF7F
Debian GNU/Linux (Linux Wolverine 2.6.14)

Welcome to the jungle, we got fun and games
Guns n' Roses
# Catalan translation of tetex-bin debconf template
# Copyright (c) 2004 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as the tetex-bin package.
# Josep Monés i Teixidor <jmones@puntbarra.com>, 2004.
# Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>, 2006.
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tetex-bin 2.0.2-21\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-tex-maint@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-15 13:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-15 20:16+0200\n"
"Last-Translator: Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3
msgid "Change of name of files in /etc/texmf/texmf.d/"
msgstr "Canvi de nom dels fitxers a /etc/texmf/texmf.d/"

# ../templates:75
#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3
msgid ""
"texmf.cnf has previously been generated by update-texmf from all files in /"
"etc/texmf/texmf.d/. Now update-texmf is changed and only reads files with "
"extension '.cnf'."
msgstr ""
"El fitxer texmf.cnf ha estat generat prèviament per update-texmf a partir dels fitxers de /"
"etc/texmf/texmf.d/. La versió actual de l'update-texmf ha canviat; a partir d'ara només llegeix "
"fitxers amb extensió '.cnf'."

# ../templates:75
#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3
msgid ""
"So if you had any private file in /etc/texmf/texmf.d/, then you should add '."
"cnf' to its name; for example, 22mymacro => 22mymacro.cnf."
msgstr ""
"Si heu afegit algun fitxer privat a /etc/texmf/texmf.d/, hauríeu d'afegir '."
"cnf' al seu nom; per exemple, 22mymacro => 22mymacro.cnf."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:13
msgid "Essential entry missing in ${filename}"
msgstr "Entrada essencial no apareix a ${filename}"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:13
msgid "An essential entry is missing in ${filename}:"
msgstr "Una entrada essencial no apareix a ${filename}:"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:13
msgid "No setting of ${variable}."
msgstr "${variable} no definida."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:26
msgid "Essential entry wrong in ${filename}"
msgstr "Entrada essencial errònia a ${filename}"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:26
msgid "An essential entry is wrong in ${filename}: ${variable} does not contain"
msgstr "Hi ha una entrada essencial errònia a ${filename}: ${variable} no conté"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:26
msgid "${pattern}"
msgstr "${pattern}"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:26
msgid ""
"TeX will not work without it, you need to fix your configuration files. The "
"version of ${filename} that is provided by the package should be available "
"as ${filename}.dpkg-dist."
msgstr ""
"TeX no pot funcionar així, és necessari que esmeneu els fitxers de configuració. La "
"versió de ${filename} distribuïda amb el paquet hauria d'estar disponible a "
"${filename}.dpkg-dist."


#. Type: error
#. Description
#: ../templates:26
msgid "Exiting."
msgstr "Sortint."

# ../templates:52
#, fuzzy
#~ msgid "Group that should own the TeX font cache:"
#~ msgstr "Quin grup hauria de ser propietari dels fitxers ls-R?"

# ../templates:38
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "A lot of font files have to be generated before they can be used by xdvi, "
#~ "dvips etc. These files are stored in /var/cache/fonts, so that they do "
#~ "not need to be regenerated every time. Usually, these files are created "
#~ "on-the-fly when needed. Since the directory is group-writable, the ls-R "
#~ "file should be the same"
#~ msgstr ""
#~ "Ã?s necessari generar molts fitxers de fonts abans que els programes de "
#~ "visualització i impressió de teTeX (xdvi, dvips, etc.) els puguin "
#~ "utilitzar. Aquests fitxers s'emmagatzemen a /var/cache/fonts per tal "
#~ "d'evitar que s'hagin de regenerar cada vegada. Els fitxers ls-R contenen "
#~ "la informació de quins fitxers s'emmagatzemen, i on."

# ../templates:38
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Accepting this option will allow you to easily manage the permissions of "
#~ "those ls-R files using debconf. Otherwise you will have to manually "
#~ "ensure that they get useful but safe permissions."
#~ msgstr ""
#~ "L'acceptació d'aquesta opció us permetrà gestionar fàcilment els permisos "
#~ "dels fitxers ls-R utilitzant debconf. En cas contrari haureu d'assegurar-"
#~ "vos manualment que tenen permisos útils i a la vegada segurs."

# ../templates:52
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Modification of ls-R files can be restricted to the members of one group "
#~ "which owns them. To take advantage of this, add the users to the group "
#~ "of your choice, and enter that group name here. The default group, "
#~ "'users', is appropriate for most systems."
#~ msgstr ""
#~ "�s possible restringir la modificació dels fitxers ls-R als membres d'un "
#~ "grup que n'és propietari. Per poder utilitzar aquesta opció, afegiu els "
#~ "usuaris al grup que escolliu, i introduïu el nom d'aquest grup aquí. El "
#~ "grup per defecte 'users' és apropiat per a la majoria de sistemes."

# ../templates:61
#~ msgid "Allow group members to modify ls-R files?"
#~ msgstr ""
#~ "Voleu permetre que els membres del grup puguin modificar els fitxers ls-R?"

# ../templates:61
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Accepting this option will allow members of the owning group to modify "
#~ "the ls-R files."
#~ msgstr ""
#~ "Si accepteu aquesta opció permetreu que els membres del grup propietari "
#~ "puguin modificar els fitxers ls-R. Quasi tothom hauria d'acceptar aquesta "
#~ "opció!"

# ../templates:68
#~ msgid "Allow all users to modify ls-R files?"
#~ msgstr "Voleu permetre a tots els usuaris modificar els fitxers ls-R?"

# ../templates:68
#~ msgid ""
#~ "Accepting this option will allow all users to modify ls-R files. This is "
#~ "generally not a good idea for security reasons; you should instead "
#~ "restrict such access to members of one group."
#~ msgstr ""
#~ "Si accepteu aquesta opció permetreu a tots els usuaris modificar els "
#~ "fitxers ls-R. En general això no és una bona idea per motius de "
#~ "seguretat; és preferible restringir-ne l'accés als membres d'un únic grup."

# ../templates:38
#~ msgid "Use debconf to manage permissions of ls-R files?"
#~ msgstr ""
#~ "Voleu utilitzar debconf per gestionar els permisos dels fitxers ls-R?"

# ../templates:4
#~ msgid "Use update-fmtutil to automatically generate fmtutil.cnf?"
#~ msgstr ""
#~ "Voleu utilitzar update-fmtutil per generar automàticament fmtutil.cnf?"

# ../templates:4
#~ msgid ""
#~ "The file fmtutil.cnf is the central configuration file for TeX engines. "
#~ "Automatic generation is recommended to make the setup work with other TeX-"
#~ "related packages."
#~ msgstr ""
#~ "El fitxer fmtutil.cnf és el fitxer de configuració principal per a motors "
#~ "TeX. Es recomana la generació automàtica d'aquest fitxer per tal que la "
#~ "configuració funcioni correctament amb altres paquets relacionats amb el "
#~ "TeX."

# ../templates:4
#~ msgid ""
#~ "After accepting this option, you should not edit fmtutil.cnf directly but "
#~ "instead modify the files in /etc/texmf/fmt.d/ and run update-fmtutil. "
#~ "The generated fmtutil.cnf will then be placed under /var/lib/texmf/web2c/."
#~ msgstr ""
#~ "En acceptar aquesta opció, no hauríeu d'editar fmtutil.cnf directament, "
#~ "sinó que hauríeu de modificar els fitxers a /etc/texmf/fmt.d/ i executar "
#~ "update-fmtutil. Això generarà el fitxer fmtutil.cnf sota el directori /"
#~ "var/lib/texmf/web2c/."

# ../templates:4
#~ msgid ""
#~ "If you need to keep using an existing fmtutil.cnf then you may refuse "
#~ "this option and maintain /etc/texmf/fmtutil.cnf manually. However, "
#~ "installation of some TeX-related packages will fail unless you accept "
#~ "this option."
#~ msgstr ""
#~ "Si necessiteu seguir utilitzant un fitxer fmtutil.cnf ja existent, podeu "
#~ "refusar aquesta opció i modificar /etc/texmf/fmtutil.cnf manualment. "
#~ "Tanmateix, la instal·lació d'alguns paquets relacionats amb TeX podria "
#~ "fallar si no accepteu aquesta opció."

# ../templates:22
#~ msgid "Use update-updmap to automatically generate updmap.cfg?"
#~ msgstr ""
#~ "Voleu utilitzar update-updmap per generar updmap.cfg automàticament?"

# ../templates:22
#~ msgid ""
#~ "The file updmap.cfg is the central configuration file for the font system "
#~ "of TeX. Automatic generation is recommended to make the setup work with "
#~ "TeX font packages."
#~ msgstr ""
#~ "El fitxer updmap.cfg és el fitxer de configuració principal del sistema "
#~ "de fonts de TeX. Es recomana la generació automàtica d'aquest fitxer per "
#~ "tal que la configuració funcioni correctament amb els paquets de fonts de "
#~ "TeX."

# ../templates:22
#~ msgid ""
#~ "After accepting this option, you should not edit updmap.cfg directly but "
#~ "instead modify the files in /etc/texmf/updmap.d/ and run update-updmap. "
#~ "The generated updmap.cfg will be placed under /var/lib/texmf/web2c."
#~ msgstr ""
#~ "En acceptar aquesta opció, no hauríeu d'editar udpmap.cfg directament, "
#~ "sinó que hauríeu de modificar els fitxers a /etc/texmf/updmap.d/ i "
#~ "executar update-updmap. Això generarà el fitxer updmap.cfg sota el "
#~ "directori /var/lib/texmf/web2c/."

# ../templates:22
#~ msgid ""
#~ "If you need to keep an existing updmap.cfg then you may refuse this "
#~ "option and maintain /etc/texmf/updmap.cfg manually. However, "
#~ "installation of TeX fonts will fail unless you accept this option."
#~ msgstr ""
#~ "Si necessiteu seguir utilitzant un fitxer updmap.cfg ja existent, podeu "
#~ "refusar aquesta opció i modificar /etc/texmf/updmap.cfg manualment. "
#~ "Tanmateix, la instal·lació de paquets de fonts de TeX fallarà si no "
#~ "accepteu aquesta opció."

# ../templates:75
#~ msgid "Files in /etc/texmf/texmf.d/ must be renamed."
#~ msgstr "S'ha de canviar el nom dels fitxers de /etc/texmf/texmf-d/. "

# ../templates:87
#~ msgid "Remove old (and harmful) file /etc/X11/Xresources/tetex-base?"
#~ msgstr ""
#~ "Voleu suprimir el fitxer antic (i perillós) /etc/X11/Xresources/tetex-"
#~ "base?"

# ../templates:87
#~ msgid ""
#~ "An old version of tetex-bin installed /etc/X11/Xresources/tetex-base, but "
#~ "it is now unused and it is even harmful for it to exist. It is strongly "
#~ "recommended to let the installation script remove this file right now!"
#~ msgstr ""
#~ "Una versió antiga de tetex-bin instal·lava /etc/X11/Xresources/tetex-"
#~ "base, però en l'actualitat ja no s'utilitza i pot ser inclús perillós. �s "
#~ "molt recomanable que permeteu que la instal·lació suprimeixi aquest "
#~ "fitxer."

# ../templates:87
#~ msgid "Remove this file?"
#~ msgstr "Voleu suprimir aquest fitxer?"

# ../templates:98
#~ msgid "Manage language.dat with debconf?"
#~ msgstr "Voleu que debconf gestioni el fitxer language.dat?"

# ../templates:98
#~ msgid ""
#~ "The language.dat file, which determines which hyphenation patterns are "
#~ "enabled, can be handled by debconf."
#~ msgstr ""
#~ "debconf pot gestionar el fitxer language-dat, que determina quins patrons "
#~ "de guions s'han habilitat."

# ../templates:98
#~ msgid ""
#~ "If you do not choose this, one pattern set for each supported language "
#~ "will be enabled (two for german, with old and new orthography). You can "
#~ "choose debconf management if you want to exclude some patterns and get "
#~ "smaller (La)TeX format files. Manual editing is still possible, and your "
#~ "changes will be preserved."
#~ msgstr ""
#~ "Si no seleccioneu aquesta opció, s'habilitarà un conjunt de patrons per "
#~ "cada un dels idiomes suportats (en el cas de l'alemany se n'habilitaran "
#~ "dos, un per l'ortografia nova i un altre per l'antiga). Podeu seleccionar "
#~ "que debconf els gestioni si preferiu excloure alguns patrons i obtenir "
#~ "així fitxers de format (La)TeX més petits. També és possible configurar-"
#~ "ho manualment, i els canvis no es sobreescriuran."

# ../templates:112
#~ msgid "Which hyphenation patterns should be loaded?"
#~ msgstr "Quins patrons de guions s'haurien de carregar?"

# ../templates:112
#~ msgid ""
#~ "If you want to load extra hyphenation pattern(s) please select them from "
#~ "the list."
#~ msgstr ""
#~ "Si voleu carregar alguns patrons de guions més seleccioneu-los de la "
#~ "llista."

# ../templates:112
#~ msgid ""
#~ "If you want to change hyphenation pattern(s) afterwards, you may do so "
#~ "with \"dpkg-reconfigure tetex-bin\". Manual editing is still possible, "
#~ "and your changes will be preserved."
#~ msgstr ""
#~ "Si voleu canviar els patrons de guions en el futur, podeu utilitzar "
#~ "\"dpkg-reconfigure tetex-bin\". També és possible editar-los manualment i "
#~ "es respectaran els canvis."

# ../templates:122
#~ msgid "TeX format generation failed."
#~ msgstr "La generació dels fitxers de format TeX ha fallat."

# ../templates:122
#~ msgid ""
#~ "The generation of some of the format files needed to run TeX, LaTeX etc. "
#~ "has failed. You will not be able to run these programs until this is "
#~ "fixed."
#~ msgstr ""
#~ "La generació d'alguns dels fitxers de format necessaris per utilitzar "
#~ "TeX, LaTeX, etc. ha fallat. No podreu utilitzar aquests programes fins "
#~ "que no solucioneu aquest error."

# ../templates:122
#~ msgid ""
#~ "The most frequent cause for such a failure is that a new version of tetex-"
#~ "bin changed configuration files, but you did not accept the maintainers' "
#~ "version of a file you manually changed."
#~ msgstr ""
#~ "La causa més freqüent d'aquesta fallada és que una nova versió de tetex-"
#~ "bin hagi introduït canvis en els fitxers de configuració, però que no "
#~ "hagueu acceptat sobreescriure els fitxers de configuració editats "
#~ "manualment amb la versió dels fitxers de configuració subministrada pels "
#~ "mantenidors del paquet."

# ../templates:122
#~ msgid ""
#~ "If you report this as a bug, please include the output of fmtutil, stored "
#~ "in ${fmtutil_tempfile}"
#~ msgstr ""
#~ "Si ho considereu un error i n'informeu com a tal, no oblideu incloure la "
#~ "sortida de fmtutil, que trobareu a ${fmtutil_tempfile}"

# ../templates:136
#~ msgid "Generation of TeX font information failed."
#~ msgstr "La generació de la informació de fonts TeX ha fallat."

# ../templates:136
#~ msgid ""
#~ "The generation of the font map files by the updmap script failed. "
#~ "Therefore, TeX, LaTeX etc. will have problems finding the font files they "
#~ "need."
#~ msgstr ""
#~ "La generació dels fitxers de mapes de fonts amb updmap ha fallat. Per "
#~ "aquesta raó, TeX, LaTeX, etc. tindran problemes per trobar els fitxers de "
#~ "fonts que necessiten."

# ../templates:136
#~ msgid ""
#~ "If you report this as a bug, please include the output of updmap, stored "
#~ "in ${updmap_tempfile}"
#~ msgstr ""
#~ "Si ho considereu un error i n'informeu com a tal, no oblideu incloure la "
#~ "sortida de updmap, que trobareu a ${updmap_tempfile}"

Reply to: