[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#383448: Catalan translation reviewPackage: dpkg
Version: 1.13.21
Severity: minor
Tags: patch l10n

Hi,

Please consider the attached fixes/improvements for the Catalan translation.

Thanks!

-- System Information:
Debian Release: testing/unstable
 APT prefers testing
 APT policy: (500, 'testing'), (1, 'experimental')
Architecture: amd64 (x86_64)
Shell: /bin/sh linked to /bin/bash
Kernel: Linux 2.6.17-1-amd64-k8
Locale: LANG=en_US.UTF-8, LC_CTYPE=en_US.UTF-8 (charmap=UTF-8) (ignored: LC_ALL set to en_US.UTF-8)

Versions of packages dpkg depends on:
ii coreutils           5.96-5   The GNU core utilities
ii libc6             2.3.6-15  GNU C Library: Shared libraries

dpkg recommends no packages.

-- no debconf information
diff -ur dpkg-1.13.22.old/dselect/po/ca.po dpkg-1.13.22/dselect/po/ca.po
--- dpkg-1.13.22.old/dselect/po/ca.po	2006-05-03 11:13:03.000000000 +0200
+++ dpkg-1.13.22/dselect/po/ca.po	2006-08-17 13:02:59.000000000 +0200
@@ -251,7 +251,7 @@
 
 #: dselect/bindings.cc:152
 msgid "Repeat last search."
-msgstr "Repeteix l'última recerca"
+msgstr "Repeteix la darrera recerca"
 
 #: dselect/bindings.cc:153
 msgid "Swap sort order priority/section"
@@ -358,7 +358,7 @@
 "visualització\n"
 "  U  deixa-ho en l'estat suggerit       /  cerca (Enter "
 "cancelarà)\n"
-"  D  deixa-ho tot en l'estat requerit     \\  repeteix l'última "
+"  D  deixa-ho tot en l'estat requerit     \\  repeteix la darrera "
 "cerca\n"
 
 #: dselect/helpmsgs.cc:33
@@ -398,7 +398,7 @@
 "Benvingut al llistat principal de paquets del dselect.\n"
 "\n"
 "S'us presentarà un llistat de paquets que estan instal·lats o disponibles\n"
-"per a ser instal·lats. Podeu navegar pel llistat usant les tecles de\n"
+"per a ser instal·lats. Podeu navegar pel llistat emprant les tecles de\n"
 "cursor, marcar els paquets a instal·lar (utilitzant «+») o desinstal·lar\n"
 "(utilitzant «-»).\n"
 "Els paquets poden marcar-se per separat o per grups: inicialment veureu\n"
@@ -416,7 +416,7 @@
 "Quan hagueu acabat de seleccionar paquets, prémeu <enter> per a confirmar\n"
 "els canvis, o «X» per a sortir sense desar els canvis. Llavors es "
 "realitzarà\n"
-"una última verificació dels conflictes i dependències - aquí també podrieu\n"
+"una darrera verificació dels conflictes i dependències - aquí també podrieu\n"
 "veure una subllista.\n"
 "\n"
 "Premeu <espai> per a abandonar l'ajuda i entrar ara al llistat.\n"
@@ -450,7 +450,7 @@
 "S'us presentarà un llistat de paquets que estan instal·lats o disponibles\n"
 "per a ser instal·lats. Ja que no teniu els privilegis necessaris per a\n"
 "actualitzar els estats dels paquets, esteu en el mode només lectura. Podeu\n"
-"navegar pel llistat usant les tecles de cursor (vegeu la pantalla d'ajuda\n"
+"navegar pel llistat emprant les tecles de cursor (vegeu la pantalla d'ajuda\n"
 "de «Dreceres»), observar l'estat dels paquets i llegir informació sobre "
 "ells.\n"
 "\n"
@@ -685,7 +685,7 @@
 "Aquesta llista vos permetrà seleccionar un d'aquests mètodes "
 "d'instal·lació.\n"
 "\n"
-"Desplaceu el ressaltat lluminós al mètode que desitgeu usar i premeu "
+"Desplaceu el ressaltat lluminós al mètode que desitgeu emprar i premeu "
 "<Intro>\n"
 "Llavors se vos preguntarà per la informació necessària per a la "
 "instal·lació.\n"
@@ -751,7 +751,7 @@
 " ?, Help, F1  demana ajuda\n"
 " ^l       torna a mostrar\n"
 " /       cerca (premeu Intro per a cancel·lar)\n"
-" \\       repeteix l'última recerca\n"
+" \\       repeteix la darrera recerca\n"
 
 #: dselect/main.cc:55
 msgid "Type dselect --help for help."
@@ -767,7 +767,7 @@
 
 #: dselect/main.cc:138
 msgid "Choose the access method to use."
-msgstr "Escull el mètode d'accés que usareu."
+msgstr "Escull el mètode d'accés que emprareu."
 
 #: dselect/main.cc:139
 msgid "u"
@@ -1160,7 +1160,7 @@
 #: dselect/methparse.cc:53
 #, c-format
 msgid "syntax error in method options file `%.250s' -- %s"
-msgstr "error de sintaxi en el fitxer d'opcions del mètode «%.250s» -- %s"
+msgstr "error de sintaxi al fitxer d'opcions del mètode «%.250s» -- %s"
 
 #: dselect/methparse.cc:58
 #, c-format
@@ -1600,7 +1600,7 @@
 "\n"
 "Si desplaceu l'indicatiu de ressaltat a una línia d'un paquet determinat se "
 "vos mostrarà informació referent a aquest paquet.\n"
-"Podeu usar «o» i «O» per a canviar l'ordre dels paquets llistats permetent-"
+"Podeu emprar «o» i «O» per a canviar l'ordre dels paquets llistats permetent-"
 "vos marcar els paquets per diferents classes o grups."
 
 #: dselect/pkginfo.cc:96
@@ -1649,7 +1649,7 @@
 
 #: dselect/pkglist.cc:521
 msgid "error in regular expression"
-msgstr "error en la expressió regular"
+msgstr "error en l'expressió regular"
 
 #: dselect/pkgsublist.cc:105
 msgid " does not appear to be available\n"
diff -ur dpkg-1.13.22.old/po/ca.po dpkg-1.13.22/po/ca.po
--- dpkg-1.13.22.old/po/ca.po	2006-06-21 06:46:12.000000000 +0200
+++ dpkg-1.13.22/po/ca.po	2006-08-17 13:00:36.000000000 +0200
@@ -256,7 +256,7 @@
 
 #: lib/dump.c:296
 msgid "unable to set buffering on status file"
-msgstr "no es pot establir emmagatzemament intermedi en el fitxer d'estat"
+msgstr "no es pot establir emmagatzemament intermedi al fitxer d'estat"
 
 #: lib/dump.c:307
 #, c-format
@@ -356,7 +356,7 @@
 #: lib/fields.c:94
 #, c-format
 msgid "file details field `%s' not allowed in status file"
-msgstr "camp de detalls del fitxer «%s» no permés en el fitxer d'estat"
+msgstr "camp de detalls del fitxer «%s» no permés al fitxer d'estat"
 
 #: lib/fields.c:104
 #, c-format
@@ -467,11 +467,11 @@
 " implicit exact match on version number, suggest using `=' instead"
 msgstr ""
 "camp «%s», referència a «%.255s»:\n"
-" coincidència implícita en el número exacte de versió, se suggereix usar «=»"
+" coincidència implícita en el número exacte de versió, se suggereix emprar «=»"
 
 #: lib/fields.c:394
 msgid "Only exact versions may be used for Provides"
-msgstr "Només podeu usar versions exactes per a Provides"
+msgstr "Només podeu emprar versions exactes per a Provides"
 
 #: lib/fields.c:398
 #, c-format
@@ -520,7 +520,7 @@
 #: lib/lock.c:66
 msgid "unable to open/create status database lockfile"
 msgstr ""
-"no es pot obrir/crear el fitxer de bloqueig de la base de dades d'estat"
+"no es pot obrir/crear el fitxer de blocatge de la base de dades d'estat"
 
 #: lib/lock.c:75
 msgid "status database area is locked by another process"
@@ -681,7 +681,7 @@
 #: lib/myopt.c:85
 #, c-format
 msgid "read error in configuration file `%.255s'"
-msgstr "error de lectura en el fitxer de configuració «%.250s»"
+msgstr "error de lectura al fitxer de configuració «%.250s»"
 
 #: lib/myopt.c:86
 #, c-format
@@ -762,7 +762,7 @@
 #: lib/parse.c:158
 #, c-format
 msgid "MSDOS EOF (^Z) in field name `%.*s'"
-msgstr "EOF de MSDOS (^Z) dins del nom del camp «%.*s»"
+msgstr "EOF d'MSDOS (^Z) dins del nom del camp «%.*s»"
 
 #: lib/parse.c:161
 #, c-format
@@ -778,7 +778,7 @@
 #, c-format
 msgid "MSDOS EOF char in value of field `%.*s' (missing newline?)"
 msgstr ""
-"caràcter EOF de MSDOS dins del valor del camp «%.*s» (falta una línia nova?)"
+"caràcter EOF d'MSDOS dins del valor del camp «%.*s» (falta una línia nova?)"
 
 #: lib/parse.c:187
 #, c-format
@@ -831,7 +831,7 @@
 #: lib/parsehelp.c:39
 #, c-format
 msgid "%s, in file `%.255s' near line %d"
-msgstr "%s, en el fitxer «%.255s» al costat de la línia %d"
+msgstr "%s, al fitxer «%.255s» al costat de la línia %d"
 
 #: lib/parsehelp.c:40
 msgid "warning"
@@ -906,7 +906,7 @@
 #: lib/showpkg.c:157
 #, c-format
 msgid "Closing brace missing in format\n"
-msgstr "Falta la clau que tanca en el format\n"
+msgstr "Falta la clau que tanca al format\n"
 
 #: lib/varbuf.c:105
 msgid "failed to realloc for variable buffer"
@@ -1198,7 +1198,7 @@
 #: src/archives.c:1003
 #, c-format
 msgid "find for --recursive returned unhandled error %i"
-msgstr "La recerca usant --recursive ha tornat l'eixida no gestionada %i"
+msgstr "La recerca emprant --recursive ha tornat l'eixida no gestionada %i"
 
 #: src/archives.c:1006
 msgid "searched, but found no packages (files matching *.deb)"
@@ -1537,12 +1537,12 @@
 #, c-format
 msgid "   Version in package is the same as at last installation.\n"
 msgstr ""
-"   La versió del paquet és la mateixa que la de l'última instal·lació.\n"
+"   La versió del paquet és la mateixa que la de la darrera instal·lació.\n"
 
 #: src/configure.c:586
 #, c-format
 msgid " ==> Using new file as you requested.\n"
-msgstr " ==> S'usarà el fitxer nou tal i com heu demanat.\n"
+msgstr " ==> S'emprarà el fitxer nou tal i com heu demanat.\n"
 
 #: src/configure.c:590
 #, c-format
@@ -1557,7 +1557,7 @@
 #: src/configure.c:604
 #, c-format
 msgid " ==> Using new config file as default.\n"
-msgstr " ==> S'usarà el fitxer de configuració nou per defecte.\n"
+msgstr " ==> S'emprarà el fitxer de configuració nou per defecte.\n"
 
 #: src/configure.c:612
 #, c-format
@@ -1672,7 +1672,7 @@
 #: src/depcon.c:274
 #, c-format
 msgid " %.250s latest configured version is %.250s.\n"
-msgstr " l'última versió configurada de %.250s és la %.250s.\n"
+msgstr " la darrera versió configurada de %.250s és la %.250s.\n"
 
 #: src/depcon.c:283
 #, c-format
@@ -1740,7 +1740,7 @@
 "menu option in dselect for them to work:\n"
 msgstr ""
 "Els següents paquets han estat desempaquetats però encara no estan\n"
-"configurats. S'han de configurar usant dpkg --configure o l'opció\n"
+"configurats. S'han de configurar emprant dpkg --configure o l'opció\n"
 "«configure» en dselect perquè funcionen:\n"
 
 #: src/enquiry.c:91
@@ -1950,7 +1950,7 @@
 #, c-format
 msgid "failed to write to updated files list file for package %s"
 msgstr ""
-"no es pot escriure en el fitxer de la llista de fitxers actualitzats del "
+"no es pot escriure al fitxer de la llista de fitxers actualitzats del "
 "paquet %s"
 
 #: src/filesdb.c:252
@@ -2067,7 +2067,7 @@
 
 #: src/help.c:43
 msgid "broken due to postinst failure"
-msgstr "trencat degut a un error en postinst"
+msgstr "trencat a causa d'un error en postinst"
 
 #: src/help.c:44
 msgid "installed"
@@ -2075,7 +2075,7 @@
 
 #: src/help.c:45
 msgid "broken due to failed removal"
-msgstr "trencat degut a una desinstal·lació fallida"
+msgstr "trencat a causa d'una desinstal·lació fallida"
 
 #: src/help.c:46
 msgid "not installed but configs remain"
@@ -2208,9 +2208,9 @@
 "later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
 "See %s --license for copyright and license details.\n"
 msgstr ""
-"Això és programari lliure, vegeu la Llicència Publica General GNU versió 2\n"
+"Això és programari lliure, vegeu la Llicència Pública General GNU versió 2\n"
 "o posterior per a les condicions de còpia. No hi ha CAP garantia.\n"
-"Vegeu %s --licence per a veure més detalls sobre la llicència.\n"
+"Vegeu %s --license per a veure'n més detalls.\n"
 
 #: src/main.c:57 src/query.c:478 dpkg-deb/main.c:56 dpkg-split/main.c:49
 #, c-format
@@ -2394,7 +2394,7 @@
 "  1000 veryverbose    Tonteries sobre el directori dpkg/info\n"
 "  2000 stupidlyverbose  Muntanyes de tonteries, molt insanes\n"
 "\n"
-"Les opcions de depuració es barregen fent el OR bit a bit.\n"
+"Les opcions de depuració es barregen fent l'OR bit a bit.\n"
 "Noteu que els significats i els valors estan subjectes a canvis.\n"
 
 #: src/main.c:241
@@ -2784,7 +2784,7 @@
 #, c-format
 msgid "dpkg: warning - could not stat old file `%.250s' so not deleting it: %s"
 msgstr ""
-"dpkg: avís - no es pot fer «stat» sobre el fitxer antic «%.250s» així que no "
+"dpkg: avís - no es pot fer «stat» sobre el fitxer antic «%.250s» així doncs no "
 "s'eliminarà: %s"
 
 #: src/processarc.c:619
@@ -2885,7 +2885,7 @@
 "no es pot esborrar el fitxer d'info. de control «%.250s» que ha desaparegut"
 
 # jm: Açò jo no se si traduir-ho. Ha de caber en una línia i tenim que dir
-# jm: quina lletra correspón a cada estat.
+# jm: quina lletra correspon a cada estat.
 #: src/query.c:160
 msgid ""
 "Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold\n"
@@ -3338,7 +3338,7 @@
 #: dpkg-deb/build.c:230
 #, c-format
 msgid "%d errors in control file"
-msgstr "%d errors en el fitxer de control"
+msgstr "%d errors al fitxer de control"
 
 #: dpkg-deb/build.c:241
 #, c-format
@@ -3633,7 +3633,7 @@
 "dpkg-deb: file looks like it might be an archive which has been\n"
 "dpkg-deb:  corrupted by being downloaded in ASCII mode\n"
 msgstr ""
-"dpkg-deb: el fitxer té pinta de ser un arxiu que ha sigut corromput\n"
+"dpkg-deb: el fitxer té pinta de ser un arxiu que ha estat corromput\n"
 "dpkg-deb   al ser descarregat en mode ASCII\n"
 
 #: dpkg-deb/extract.c:222
@@ -3664,7 +3664,7 @@
 
 #: dpkg-deb/extract.c:252
 msgid "failed to syscall lseek to files archive portion"
-msgstr "no s'ha pogut fer «syscall lseek» en els fitxers porció d'arxiu"
+msgstr "no s'ha pogut fer «syscall lseek» als fitxers porció d'arxiu"
 
 #: dpkg-deb/extract.c:260
 msgid "failed to write to pipe in copy"
@@ -4186,7 +4186,7 @@
 #: dpkg-split/queue.c:179
 #, c-format
 msgid "unable to delete used-up depot file `%.250s'"
-msgstr "no es pot esborrar el fitxer de dipòsit usat «%.250s»"
+msgstr "no es pot esborrar el fitxer de dipòsit emprat «%.250s»"
 
 #: dpkg-split/queue.c:194
 msgid "--listq does not take any arguments"
@@ -4194,7 +4194,7 @@
 
 #: dpkg-split/queue.c:197
 msgid "Junk files left around in the depot directory:\n"
-msgstr "Queden fitxers de brutícia en el directori de dipòsit:\n"
+msgstr "Queden fitxers de brutícia al directori de dipòsit:\n"
 
 #: dpkg-split/queue.c:202 dpkg-split/queue.c:226
 #, c-format
@@ -5605,10 +5605,10 @@
 #~ "\n"
 #~ "<deb> és el nom de fitxer d'un arxiu en format Debian.\n"
 #~ "<fitxerc> és el nom d'un component d'un fitxer administratiu.\n"
-#~ "<campc> és el nom d'un camp en el fitxer de «control» principal.\n"
+#~ "<campc> és el nom d'un camp al fitxer de «control» principal.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Opcions:\n"
-#~ " --showformat=<format>   Usa un format alternatiu per a --show.\n"
+#~ " --showformat=<format>   Empra un format alternatiu per a --show.\n"
 #~ " -D             Habilita l'eixida de depuració.\n"
 #~ " --old, --new        Selecciona el format de l'arxiu.\n"
 #~ " --nocheck         Suprimeix la comprovació del fitxer de "
@@ -5661,7 +5661,7 @@
 #~ " -d|--discard [<fitxer> ...]   Descarta els bocins desemparellats.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Opcions:\n"
-#~ " --depotdir <directori>     Usa <directori> en comptes de %s/%s.\n"
+#~ " --depotdir <directori>     Empra <directori> en comptes de %s/%s.\n"
 #~ " -S|--partsize <mida>      (en KiB, per a -s (per defecte és "
 #~ "450).\n"
 #~ " -o|--output <fitxer>      Per a -j (per defecte és\n"

Reply to: