[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Please update catalan debconf translation for tex-commonOn Tue, 15 Aug 2006 13:45:09 +0200
Frank Küster wrote:

> Dear Josep, dear catalan team,
> 
> the debconf translation for tex-common is outdated, and it's the only
> language that is missing. Furthermore, it consists only of 11 messages,
> most very short - one sentence or less.
> 
> I would be grateful if you could update the attached po file and send it
> to the mailing list in Cc, or submit as a bug against tex-common.
> 
> Thanks in advance, Frank

Hola

M'he près la llibertat de traduïr l'arxiu .po que ens ha enviat el
Frank Küster ja que era molt curt i estic davant de l'ordinador. Si
algú el vol revisar endevant.

jmones: Si veus aquest missatge i vols no fer-lo servir o canviar algun
text o canviar el valor de la capçalera Last-Translator: endevant. Jo he
canviat el nom per el costum del canvi, per res més.

El que no se es si se li ha d'enviar la traducció a aquest bon home o
ja ho farà el jmones quan vegi el missatge.

Salutacions i bon estiu

--

Miquel (a.k.a. Ton)
Linux User #286784
GPG Key : 4D91EF7F
Debian GNU/Linux (Linux Wolverine 2.6.14)

Welcome to the jungle, we got fun and games
Guns n' Roses
# Catalan translation of tetex-bin debconf template
# Copyright (c) 2004 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as the tetex-bin package.
# Josep Monés i Teixidor <jmones@puntbarra.com>, 2004.
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tetex-bin 2.0.2-21\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-tex-maint@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-15 13:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-15 20:16+0200\n"
"Last-Translator: Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3
msgid "Change of name of files in /etc/texmf/texmf.d/"
msgstr "Canvi de nom dels fitxers a /etc/texmf/texmf.d/"

# ../templates:75
#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3
msgid ""
"texmf.cnf has previously been generated by update-texmf from all files in /"
"etc/texmf/texmf.d/. Now update-texmf is changed and only reads files with "
"extension '.cnf'."
msgstr ""
"texmf.cnf ha estat previament generat per update-texmf desde tots els fitxers a /"
"etc/texmf/texmf.d/. Ara update-texmf s'ha canviat i només llegeix fitxers amb "
"extensió '.cnf'"

# ../templates:75
#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3
msgid ""
"So if you had any private file in /etc/texmf/texmf.d/, then you should add '."
"cnf' to its name; for example, 22mymacro => 22mymacro.cnf."
msgstr ""
"Si heu afegit algun fitxer privat a /etc/texmf/texmf.d/, hauríeu d'afegir '."
"cnf' al seu nom; per exemple, 22mymacro => 22mymacro.cnf."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:13
msgid "Essential entry missing in ${filename}"
msgstr "Entrada essencial no apareix a ${filename}"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:13
msgid "An essential entry is missing in ${filename}:"
msgstr "Una entrada essencial no apareix a ${filename}:"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:13
msgid "No setting of ${variable}."
msgstr "${variable} no definida."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:26
msgid "Essential entry wrong in ${filename}"
msgstr "Entrada essencial errònia a ${filename}"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:26
msgid ""
"An essential entry is wrong in ${filename}: ${variable} does not contain"
msgstr "Una entrada essencial és errónia a ${filename}: ${variable} no conté"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:26
msgid "${pattern}"
msgstr "${pattern}"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:26
msgid ""
"TeX will not work without it, you need to fix your configuration files. The "
"version of ${filename} that is provided by the package should be available "
"as ${filename}.dpkg-dist."
msgstr ""
"TeX no funcionarà sense ells, necessiteu definir els vostres fitxers de configuració. La"
"versió de ${filename} que està disponible al paquet haria d'estar disponible "
"com a ${filename}.dpkg-dist."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:26
msgid "Exiting."
msgstr "Sortint."

# ../templates:52
#, fuzzy
#~ msgid "Group that should own the TeX font cache:"
#~ msgstr "Quin grup hauria de ser propietari dels fitxers ls-R?"

# ../templates:38
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "A lot of font files have to be generated before they can be used by xdvi, "
#~ "dvips etc. These files are stored in /var/cache/fonts, so that they do "
#~ "not need to be regenerated every time. Usually, these files are created "
#~ "on-the-fly when needed. Since the directory is group-writable, the ls-R "
#~ "file should be the same"
#~ msgstr ""
#~ "Ã?s necessari generar molts fitxers de fonts abans que els programes de "
#~ "visualització i impressió de teTeX (xdvi, dvips, etc.) els puguin "
#~ "utilitzar. Aquests fitxers s'emmagatzemen a /var/cache/fonts per tal "
#~ "d'evitar que s'hagin de regenerar cada vegada. Els fitxers ls-R contenen "
#~ "la informació de quins fitxers s'emmagatzemen, i on."

# ../templates:38
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Accepting this option will allow you to easily manage the permissions of "
#~ "those ls-R files using debconf. Otherwise you will have to manually "
#~ "ensure that they get useful but safe permissions."
#~ msgstr ""
#~ "L'acceptació d'aquesta opció us permetrà gestionar fàcilment els permisos "
#~ "dels fitxers ls-R utilitzant debconf. En cas contrari haureu d'assegurar-"
#~ "vos manualment que tenen permisos útils i a la vegada segurs."

# ../templates:52
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Modification of ls-R files can be restricted to the members of one group "
#~ "which owns them. To take advantage of this, add the users to the group "
#~ "of your choice, and enter that group name here. The default group, "
#~ "'users', is appropriate for most systems."
#~ msgstr ""
#~ "�s possible restringir la modificació dels fitxers ls-R als membres d'un "
#~ "grup que n'és propietari. Per poder utilitzar aquesta opció, afegiu els "
#~ "usuaris al grup que escolliu, i introduïu el nom d'aquest grup aquí. El "
#~ "grup per defecte 'users' és apropiat per a la majoria de sistemes."

# ../templates:61
#~ msgid "Allow group members to modify ls-R files?"
#~ msgstr ""
#~ "Voleu permetre que els membres del grup puguin modificar els fitxers ls-R?"

# ../templates:61
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Accepting this option will allow members of the owning group to modify "
#~ "the ls-R files."
#~ msgstr ""
#~ "Si accepteu aquesta opció permetreu que els membres del grup propietari "
#~ "puguin modificar els fitxers ls-R. Quasi tothom hauria d'acceptar aquesta "
#~ "opció!"

# ../templates:68
#~ msgid "Allow all users to modify ls-R files?"
#~ msgstr "Voleu permetre a tots els usuaris modificar els fitxers ls-R?"

# ../templates:68
#~ msgid ""
#~ "Accepting this option will allow all users to modify ls-R files. This is "
#~ "generally not a good idea for security reasons; you should instead "
#~ "restrict such access to members of one group."
#~ msgstr ""
#~ "Si accepteu aquesta opció permetreu a tots els usuaris modificar els "
#~ "fitxers ls-R. En general això no és una bona idea per motius de "
#~ "seguretat; és preferible restringir-ne l'accés als membres d'un únic grup."

# ../templates:38
#~ msgid "Use debconf to manage permissions of ls-R files?"
#~ msgstr ""
#~ "Voleu utilitzar debconf per gestionar els permisos dels fitxers ls-R?"

# ../templates:4
#~ msgid "Use update-fmtutil to automatically generate fmtutil.cnf?"
#~ msgstr ""
#~ "Voleu utilitzar update-fmtutil per generar automàticament fmtutil.cnf?"

# ../templates:4
#~ msgid ""
#~ "The file fmtutil.cnf is the central configuration file for TeX engines. "
#~ "Automatic generation is recommended to make the setup work with other TeX-"
#~ "related packages."
#~ msgstr ""
#~ "El fitxer fmtutil.cnf és el fitxer de configuració principal per a motors "
#~ "TeX. Es recomana la generació automàtica d'aquest fitxer per tal que la "
#~ "configuració funcioni correctament amb altres paquets relacionats amb el "
#~ "TeX."

# ../templates:4
#~ msgid ""
#~ "After accepting this option, you should not edit fmtutil.cnf directly but "
#~ "instead modify the files in /etc/texmf/fmt.d/ and run update-fmtutil. "
#~ "The generated fmtutil.cnf will then be placed under /var/lib/texmf/web2c/."
#~ msgstr ""
#~ "En acceptar aquesta opció, no hauríeu d'editar fmtutil.cnf directament, "
#~ "sinó que hauríeu de modificar els fitxers a /etc/texmf/fmt.d/ i executar "
#~ "update-fmtutil. Això generarà el fitxer fmtutil.cnf sota el directori /"
#~ "var/lib/texmf/web2c/."

# ../templates:4
#~ msgid ""
#~ "If you need to keep using an existing fmtutil.cnf then you may refuse "
#~ "this option and maintain /etc/texmf/fmtutil.cnf manually. However, "
#~ "installation of some TeX-related packages will fail unless you accept "
#~ "this option."
#~ msgstr ""
#~ "Si necessiteu seguir utilitzant un fitxer fmtutil.cnf ja existent, podeu "
#~ "refusar aquesta opció i modificar /etc/texmf/fmtutil.cnf manualment. "
#~ "Tanmateix, la instal·lació d'alguns paquets relacionats amb TeX podria "
#~ "fallar si no accepteu aquesta opció."

# ../templates:22
#~ msgid "Use update-updmap to automatically generate updmap.cfg?"
#~ msgstr ""
#~ "Voleu utilitzar update-updmap per generar updmap.cfg automàticament?"

# ../templates:22
#~ msgid ""
#~ "The file updmap.cfg is the central configuration file for the font system "
#~ "of TeX. Automatic generation is recommended to make the setup work with "
#~ "TeX font packages."
#~ msgstr ""
#~ "El fitxer updmap.cfg és el fitxer de configuració principal del sistema "
#~ "de fonts de TeX. Es recomana la generació automàtica d'aquest fitxer per "
#~ "tal que la configuració funcioni correctament amb els paquets de fonts de "
#~ "TeX."

# ../templates:22
#~ msgid ""
#~ "After accepting this option, you should not edit updmap.cfg directly but "
#~ "instead modify the files in /etc/texmf/updmap.d/ and run update-updmap. "
#~ "The generated updmap.cfg will be placed under /var/lib/texmf/web2c."
#~ msgstr ""
#~ "En acceptar aquesta opció, no hauríeu d'editar udpmap.cfg directament, "
#~ "sinó que hauríeu de modificar els fitxers a /etc/texmf/updmap.d/ i "
#~ "executar update-updmap. Això generarà el fitxer updmap.cfg sota el "
#~ "directori /var/lib/texmf/web2c/."

# ../templates:22
#~ msgid ""
#~ "If you need to keep an existing updmap.cfg then you may refuse this "
#~ "option and maintain /etc/texmf/updmap.cfg manually. However, "
#~ "installation of TeX fonts will fail unless you accept this option."
#~ msgstr ""
#~ "Si necessiteu seguir utilitzant un fitxer updmap.cfg ja existent, podeu "
#~ "refusar aquesta opció i modificar /etc/texmf/updmap.cfg manualment. "
#~ "Tanmateix, la instal·lació de paquets de fonts de TeX fallarà si no "
#~ "accepteu aquesta opció."

# ../templates:75
#~ msgid "Files in /etc/texmf/texmf.d/ must be renamed."
#~ msgstr "S'ha de canviar el nom dels fitxers de /etc/texmf/texmf-d/. "

# ../templates:87
#~ msgid "Remove old (and harmful) file /etc/X11/Xresources/tetex-base?"
#~ msgstr ""
#~ "Voleu suprimir el fitxer antic (i perillós) /etc/X11/Xresources/tetex-"
#~ "base?"

# ../templates:87
#~ msgid ""
#~ "An old version of tetex-bin installed /etc/X11/Xresources/tetex-base, but "
#~ "it is now unused and it is even harmful for it to exist. It is strongly "
#~ "recommended to let the installation script remove this file right now!"
#~ msgstr ""
#~ "Una versió antiga de tetex-bin instal·lava /etc/X11/Xresources/tetex-"
#~ "base, però en l'actualitat ja no s'utilitza i pot ser inclús perillós. �s "
#~ "molt recomanable que permeteu que la instal·lació suprimeixi aquest "
#~ "fitxer."

# ../templates:87
#~ msgid "Remove this file?"
#~ msgstr "Voleu suprimir aquest fitxer?"

# ../templates:98
#~ msgid "Manage language.dat with debconf?"
#~ msgstr "Voleu que debconf gestioni el fitxer language.dat?"

# ../templates:98
#~ msgid ""
#~ "The language.dat file, which determines which hyphenation patterns are "
#~ "enabled, can be handled by debconf."
#~ msgstr ""
#~ "debconf pot gestionar el fitxer language-dat, que determina quins patrons "
#~ "de guions s'han habilitat."

# ../templates:98
#~ msgid ""
#~ "If you do not choose this, one pattern set for each supported language "
#~ "will be enabled (two for german, with old and new orthography). You can "
#~ "choose debconf management if you want to exclude some patterns and get "
#~ "smaller (La)TeX format files. Manual editing is still possible, and your "
#~ "changes will be preserved."
#~ msgstr ""
#~ "Si no seleccioneu aquesta opció, s'habilitarà un conjunt de patrons per "
#~ "cada un dels idiomes suportats (en el cas de l'alemany se n'habilitaran "
#~ "dos, un per l'ortografia nova i un altre per l'antiga). Podeu seleccionar "
#~ "que debconf els gestioni si preferiu excloure alguns patrons i obtenir "
#~ "així fitxers de format (La)TeX més petits. També és possible configurar-"
#~ "ho manualment, i els canvis no es sobreescriuran."

# ../templates:112
#~ msgid "Which hyphenation patterns should be loaded?"
#~ msgstr "Quins patrons de guions s'haurien de carregar?"

# ../templates:112
#~ msgid ""
#~ "If you want to load extra hyphenation pattern(s) please select them from "
#~ "the list."
#~ msgstr ""
#~ "Si voleu carregar alguns patrons de guions més seleccioneu-los de la "
#~ "llista."

# ../templates:112
#~ msgid ""
#~ "If you want to change hyphenation pattern(s) afterwards, you may do so "
#~ "with \"dpkg-reconfigure tetex-bin\". Manual editing is still possible, "
#~ "and your changes will be preserved."
#~ msgstr ""
#~ "Si voleu canviar els patrons de guions en el futur, podeu utilitzar "
#~ "\"dpkg-reconfigure tetex-bin\". També és possible editar-los manualment i "
#~ "es respectaran els canvis."

# ../templates:122
#~ msgid "TeX format generation failed."
#~ msgstr "La generació dels fitxers de format TeX ha fallat."

# ../templates:122
#~ msgid ""
#~ "The generation of some of the format files needed to run TeX, LaTeX etc. "
#~ "has failed. You will not be able to run these programs until this is "
#~ "fixed."
#~ msgstr ""
#~ "La generació d'alguns dels fitxers de format necessaris per utilitzar "
#~ "TeX, LaTeX, etc. ha fallat. No podreu utilitzar aquests programes fins "
#~ "que no solucioneu aquest error."

# ../templates:122
#~ msgid ""
#~ "The most frequent cause for such a failure is that a new version of tetex-"
#~ "bin changed configuration files, but you did not accept the maintainers' "
#~ "version of a file you manually changed."
#~ msgstr ""
#~ "La causa més freqüent d'aquesta fallada és que una nova versió de tetex-"
#~ "bin hagi introduït canvis en els fitxers de configuració, però que no "
#~ "hagueu acceptat sobreescriure els fitxers de configuració editats "
#~ "manualment amb la versió dels fitxers de configuració subministrada pels "
#~ "mantenidors del paquet."

# ../templates:122
#~ msgid ""
#~ "If you report this as a bug, please include the output of fmtutil, stored "
#~ "in ${fmtutil_tempfile}"
#~ msgstr ""
#~ "Si ho considereu un error i n'informeu com a tal, no oblideu incloure la "
#~ "sortida de fmtutil, que trobareu a ${fmtutil_tempfile}"

# ../templates:136
#~ msgid "Generation of TeX font information failed."
#~ msgstr "La generació de la informació de fonts TeX ha fallat."

# ../templates:136
#~ msgid ""
#~ "The generation of the font map files by the updmap script failed. "
#~ "Therefore, TeX, LaTeX etc. will have problems finding the font files they "
#~ "need."
#~ msgstr ""
#~ "La generació dels fitxers de mapes de fonts amb updmap ha fallat. Per "
#~ "aquesta raó, TeX, LaTeX, etc. tindran problemes per trobar els fitxers de "
#~ "fonts que necessiten."

# ../templates:136
#~ msgid ""
#~ "If you report this as a bug, please include the output of updmap, stored "
#~ "in ${updmap_tempfile}"
#~ msgstr ""
#~ "Si ho considereu un error i n'informeu com a tal, no oblideu incloure la "
#~ "sortida de updmap, que trobareu a ${updmap_tempfile}"

Reply to: