[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/hardware/network-cards.xml"Discos" és tan correcte com "discs". Però si voleu podeu posar aquesta segona opció.

"Qualsevulla": M'és igual, personalment. Ho he posar perquè tinc el costum de fer la concordança, però ho puc traure, si voleu.

El 27/12/05, Jordà Polo <jorda@ettin.org> ha escrit:
On Mon, Dec 26, 2005 at 11:27:26PM +0100, Joan Sanz wrote:
> Ni les targetes ni els protocols FDDI tampoc no funcionen amb els discos
> d'instal·lació.

discos -> discs

(Apareix més d'una vegada.)

> Igual com per a l'ISDN, el protocol D-channel per als (antics) German 1TR6 no
> funciona; Les plaques Spellcaster BRI ISDN tampoc no funcionen amb el &d-i;.

Pel que fa a l'XDSI (ISDN), el protocol D-channel per als (antics) German
1TR6 no funciona. Les plaques Spellcaster BRI ISDN tampoc funcionen amb
el &d-i;.

(O si es manté el punt i coma, minúscules a continuació. També tinc
dubtes amb XDSI, la majoria de la gent segurament coneix el terme RDSI.)

> Qualsevulla targeta d'interfície de xarxa (NIC)

No em representa cap problema, però potser es podria fer servir
'qualsevol' com a la resta del manual. Què hi dieu?


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: