[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/hardware/network-cards.xml
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28672 untranslated -->

 <sect1 id="network-cards">
 <title>Maquinari per a la connexió de xarxes</title>

<para arch="i386">

<!-- last updated for kernel-image_2.0.36-2 -->

La majoria de targetes PCI i moltes ISA funcionen.
Algunes targetes no funcionen en la majoria de discos d'instal·lació
de Debian, com ara les AX.25 i els seus protocols,
les targetes NI16510 EtherBlaster, les Schneider &amp; Koch G16 i la
Zenith Z-Note built-in. Les Microchannel (MCA) no funcionen en el
sistema d'instal·lació estàndard, però podeu veure
<ulink url="&url-linux-mca;">Linux on MCA</ulink> per a algunes
instruccions (antigues).
Ni les targetes ni els protocols FDDI tampoc no funcionen amb els discos
d'instal·lació.

<!-- missing-doc FIXME You can create a custom kernel which supports an
otherwise unsupported card and then substitute in the installer (see
<xref linkend="rescue-replace-kernel"/>). -->

</para><para arch="i386">

Igual com per a l'ISDN, el protocol D-channel per als (antics) German 1TR6 no
funciona; Les plaques Spellcaster BRI ISDN tampoc no funcionen amb el &d-i;.

</para>

<para arch="m68k">

Qualsevulla targeta d'interfície de xarxa (NIC) que funcione amb el kernel de
Linux també hauria de funcionar amb els discos d'arrencada. �s probable que hàgeu de
carregar el controlador de xarxa com a mòdul. Vegeu el
<ulink url="&url-m68k-faq;"></ulink> per a tots els detalls.

</para>

<para arch="sparc">

Les següents targetes d'interfície de xarxa (NICs) funcionen directament amb el kernel
arrencable:

<itemizedlist>
 <listitem><para>

Sun LANCE


</para></listitem>
 <listitem><para>

Sun Happy Meal


</para></listitem>
</itemizedlist>

</para><para arch="sparc">

Les següents targetes d'interfície de xarxa funcionen com a mòduls. Es poden
habilitar després de la instal·lació dels controladors. Amb tot, gràcies a
l'OpenPROM, hauríeu de poder arrencar amb aquests dispositius:

<itemizedlist>
 <listitem><para>

Sun BigMAC


</para></listitem>
 <listitem><para>

Sun QuadEthernet

</para></listitem>
 <listitem><para>

MyriCOM Gigabit Ethernet

</para></listitem>
</itemizedlist>

</para><para arch="alpha">

Qualsevulla targeta d'interfície de xarxa (NIC) que funcione amb el kernel de
Linux també hauria de funcionar amb els discos d'arrencada. �s probable que hàgeu de
carregar el controlador de xarxa com a mòdul.

</para><para arch="powerpc">

Qualsevulla targeta d'interfície de xarxa (NIC) que funcione amb el kernel de
Linux també hauria de funcionar amb els discos d'arrencada. �s probable que hàgeu de
carregar el controlador de xarxa com a mòdul.

</para><para arch="hppa">

Qualsevulla targeta d'interfície de xarxa (NIC) que funcione amb el kernel de
Linux també hauria de funcionar amb els discos d'arrencada. �s probable que hàgeu de
carregar el controlador de xarxa com a mòdul.

</para><para arch="ia64">

Qualsevulla targeta d'interfície de xarxa (NIC) que funcione amb el kernel de
Linux també hauria de funcionar amb els discos d'arrencada. �s probable que hàgeu de
carregar el controlador de xarxa com a mòdul.

</para><para arch="mips">

Qualsevulla targeta d'interfície de xarxa (NIC) que funcione amb el kernel de
Linux també hauria de funcionar amb els discos d'arrencada. �s probable que hàgeu de
carregar el controlador de xarxa com a mòdul.

</para><para arch="mipsel">

A causa de limitacions en el kernel, sols funcionen les interfícies de xarxa
integrades en la placa de les DECstations; l'opció per a les TurboChannel no
funciona actualment.

</para><para arch="s390">

Qualsevulla targeta d'interfície de xarxa (NIC) que funcione amb el kernel de
Linux també funciona amb els discos d'arrencada. Tots el controladors de xarxa
són compilats com a mòduls, de manera que haureu de carregar-ne un primer durant
la configuració inicial de la xarxa. La llista de dispositius de xarxa que
funcionen és la següent:

<itemizedlist>
 <listitem><para>

Connexió Channel to Channel (CTC) i ESCON (real o emulada)

</para></listitem>
 <listitem><para>

OSA-2 Token Ring/Ethernet i OSA-Express Fast Ethernet (no-QDIO)

</para></listitem>
<listitem><para>

Inter-User Communication Vehicle (IUCV) &mdash; disponible només per als VM guests

</para></listitem>
<listitem><para>

OSA-Express en mode QDIO, HiperSockets i Guest-LANs

</para></listitem>
</itemizedlist>

</para>

<para arch="arm">

Les següents targetes d'interfícies de xarxa funcionen directament amb els discos
d'arrencada en màquines NetWinder i CATS:

<itemizedlist>
 <listitem><para>

    NE2000 basada en PCI


</para></listitem>
 <listitem><para>

    DECchip Tulip

</para></listitem>
</itemizedlist>

</para><para arch="arm">

Les següents targetes d'interfícies de xarxa funcionen directament amb els discos
d'arrencada en RiscPCs:

<itemizedlist>
 <listitem><para>

    Ether1

</para></listitem>
 <listitem><para>

    Ether3

</para></listitem>
 <listitem><para>

    EtherH

</para></listitem>
</itemizedlist>

</para><para arch="arm">

Si la vostra targeta figura a les llistes anteriors, podeu dur a terme
completament la instal·lació en xarxa, sense fer servir cap CD-ROM ni
cap disquet.

</para><para arch="arm">

Qualsevulla altra targeta d'interfície de xarxa (NIC) que funcione amb el kernel
Linux hauria de funcionar amb els discs d'arrencada. �s probable que hàgeu de
carregar el controlador de xarxa com a mòdul; això vol dir que haureu d'instal·lar
el kernel del sistema operatiu i els mòduls fent servir altres mitjans.

</para>

 </sect1>

Reply to: