[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/install-methods/download/alpha.xmlJordà Polo wrote:
> On Tue, Dec 27, 2005 at 12:24:48AM +0100, Miguel Gea Milvaques wrote:
> 
>><filename>milo_<replaceable>subarchitecture</replaceable>.bin</filename>.
> 
> 
> Es podria fer la traducció de 'subarchitecture', no?

Supose que si.

> 
> 
>>Desafortunadament, les imatges de <command>MILO</command> no s'han
> 
> 
> Prefereixo 'Malauradament'.

Questió de gustos... ;)

> 
> 
>>provat i podrien no funcionar a totes les subarquitectures. Si vegeu que
>>no us funcionen, proveu de copiar el binari de 
> 
> 
> Si vegeu que -> Si veieu que

vegeu que també és correcte, no?
> 
> 
-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: