[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/install-methods/official-cdrom.xmlCasi...

Wdiff dels canvis,

salut,
guillem
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28672 [-untranslated-] -->

 <sect1 id="official-cdrom">
 <title>El lot de [-CD-ROMs-] {+CD-ROM+} oficials de &debian;</title>
<para>

Sens dubte la manera més senzilla d'instal·lar &debian; és fent servir un lot de
[-CD-ROMs-]
{+CD-ROM+} oficials de Debian. Podeu adquirir-ne un a un distribuïdor (vegeu la
<ulink url="&url-debian-cd-vendors;">pàgina de venedors dels [-CDs</ulink>).-] {+CD</ulink>).+}
També podeu descarregar les imatges dels [-CD-ROMs-] {+CD-ROM+} allotjades a [-un espill-] {+una rèplica+} de Debian
i fer-vos el vostre lot propi, si teniu una connexió de xarxa ràpida i una gravadora
de [-CDs-] {+CD+} (vegeu la <ulink url="&url-debian-cd;">pàgina dels [-CDs-] {+CD+} de Debian</ulink>
per a instruccions detallades). Si ja disposeu d'un lot de [-CDs-] {+CD+} de Debian i podeu
arrencar amb ells la vostra màquina, podeu anar a
<xref linkend="boot-installer"/>; s'ha tingut molta cura a assegurar que els
fitxers més importants són al primer CD. Tot i que un lot sencer de paquets
binaris requereix nombrosos [-CDs,-] {+CD,+} és poc probable que us calguen paquets del
tercer CD en endavant. També podeu considerar d'emprar la versió en DVD, la
qual vos estalvia molt d'espai al calaix i vos evita el batibull del canvi de [-CDs.-] {+CD.+}

</para><para>

Si el vostre ordinador no permet l'arrencada des de CD i en teniu un lot,
podeu utilitzar una estratègia alternativa, com per exemple

<phrase condition="supports-floppy-boot">els disquets,</phrase>

<phrase arch="s390">la cinta magnètica, la cinta magnètica emulada,</phrase>

<phrase condition="bootable-disk">el disc dur,</phrase>

<phrase condition="bootable-usb">el llapis usb,</phrase>

<phrase condition="supports-tftp">l'arrencada en xarxa,</phrase>

o la càrrega manual del [-kernel-] {+nucli+} des del CD per arrencar inicialment
l'instal·lador del sistema. Els fitxers que calen per arrencar d'altres
maneres són també al CD; l'estructura de l'arxiu en xarxa de Debian i la
dels directoris dels [-CDs-] {+CD+} és idèntica. Així, quan tot seguit s'indiquen
els camins de fitxers específics que calen per arrencar, cerqueu-los als
mateixos directoris i subdirectoris del CD.

</para><para>

Quan l'instal·lador s'haja arrencat, ja es podrà obtenir del CD la resta
de fitxers necessaris.

</para><para>

Si no teniu cap lot de [-CDs,-] {+CD,+} haureu de descarregar els fitxers del sistema
d'instal·lació i posar-los a

<phrase arch="s390">la cinta d'instal·lació</phrase>

<phrase condition="supports-floppy-boot">el disquet o</phrase>

<phrase condition="bootable-disk">el disc dur o</phrase>

<phrase condition="bootable-usb">el llapis usb o</phrase>

<phrase condition="supports-tftp">un ordinador connectat</phrase>

perquè puguen emprar-se per a arrencar l'instal·lador.

</para>

 </sect1>

Reply to: