[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/install-methods/official-cdrom.xml
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28672 untranslated -->

 <sect1 id="official-cdrom">
 <title>El lot de CD-ROMs oficials de &debian;</title>
<para>

Sens dubte la manera més senzilla d'instal·lar &debian; és fent servir un lot de
CD-ROMs oficials de Debian. Podeu adquirir-ne un a un distribuïdor (vegeu la
<ulink url="&url-debian-cd-vendors;">pàgina de venedors dels CDs</ulink>).
També podeu descarregar les imatges dels CD-ROMs allotjades a un espill de Debian
i fer-vos el vostre lot propi, si teniu una connexió de xarxa ràpida i una gravadora
de CDs (vegeu la <ulink url="&url-debian-cd;">pàgina dels CDs de Debian</ulink>
per a instruccions detallades). Si ja disposeu d'un lot de CDs de Debian i podeu
arrencar amb ells la vostra màquina, podeu anar a 
<xref linkend="boot-installer"/>; s'ha tingut molta cura a assegurar que els
fitxers més importants són al primer CD. Tot i que un lot sencer de paquets
binaris requereix nombrosos CDs, és poc probable que us calguen paquets del
tercer CD en endavant. També podeu considerar d'emprar la versió en DVD, la
qual vos estalvia molt d'espai al calaix i vos evita el batibull del canvi de CDs.

</para><para>

Si el vostre ordinador no permet l'arrencada des de CD i en teniu un lot,
podeu utilitzar una estratègia alternativa, com per exemple

<phrase condition="supports-floppy-boot">els disquets,</phrase>

<phrase arch="s390">la cinta magnètica, la cinta magnètica emulada,</phrase>

<phrase condition="bootable-disk">el disc dur,</phrase>

<phrase condition="bootable-usb">el llapis usb,</phrase>

<phrase condition="supports-tftp">l'arrencada en xarxa,</phrase>

o la càrrega manual del kernel des del CD per arrencar inicialment
l'instal·lador del sistema. Els fitxers que calen per arrencar d'altres
maneres són també al CD; l'estructura de l'arxiu en xarxa de Debian i la
dels directoris dels CDs és idèntica. Així, quan tot seguit s'indiquen
els camins de fitxers específics que calen per arrencar, cerqueu-los als
mateixos directoris i subdirectoris del CD.

</para><para>

Quan l'instal·lador s'haja arrencat, ja es podrà obtenir del CD la resta
de fitxers necessaris.

</para><para>

Si no teniu cap lot de CDs, haureu de descarregar els fitxers del sistema
d'instal·lació i posar-los a

<phrase arch="s390">la cinta d'instal·lació</phrase>

<phrase condition="supports-floppy-boot">el disquet o</phrase>

<phrase condition="bootable-disk">el disc dur o</phrase>

<phrase condition="bootable-usb">el llapis usb o</phrase>

<phrase condition="supports-tftp">un ordinador connectat</phrase>

perquè puguen emprar-se per a arrencar l'instal·lador.

</para>

 </sect1>

Reply to: