[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/hardware/installation-media.xmlRevisió del paquet.

Utilitze el "vos" com a tractament de respecte de 2a persona del singular (màquina -> home) en lloc d' "us" (2a del plural)

2005/12/26, Miguel Gea Milvaques < debian@miguelgea.com>:

--
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28997 -->

 <sect1 id="installation-media">
 <title>Mitjans d'instal·lació</title>

<para>

Aquesta secció vos ajudarà a determinar quins mitjans podeu utilitzar per
instal·lar Debian. Per exemple, si teniu una disquetera al vostre ordinador,
la podeu utilitzar per instal·lar Debian. Hi ha un capítol complet dedicat 
als mitjans d'instal·lació, <xref linkend="install-methods"/>, que enumera els 
avantatges i desavantatges de cada mitjà. Una vegada aplegueu a eixa secció,
segurament voldreu tornar a aquesta pàgina.

</para>

 <sect2 condition="supports-floppy-boot"><title>Disquets</title>
<para>

En alguns casos, heu de fer la primera arrencada des d'un disquet. 
Normalment, tot el que necessitareu és un disquet d'alta densitat de
3.5 polzades (1440 quilobytes).

</para><para arch="powerpc">

El suport per disquets per CHRP no funciona en aquest moment.

</para>
 </sect2>

 <sect2><title>CD-ROM/DVD-ROM</title>

<note><para>

En aquest manual <quote>CD-ROM</quote> s'aplica a 
CD-ROM i DVD-ROM, ja que ambdues tecnologies són en realitat la mateixa
des del punt de vista del sistema operatiu, excepte en algunes unitats de 
CD-ROM antigues i no estàndard, que no són ni SCSI ni IDE/ATAPI.

</para></note><para>

La instal·lació basada en CD-ROM es pot dur a terme en algunes arquitectures.
A ordinadors que poden arrencar des del CD-ROM, es pot fer una instal·lació
completa <phrase arch="not-s390">sense disquets</phrase>
<phrase arch="s390">sense cinta</phrase>. En el cas que el vostre sistema no
permeta arrencar des de CD-ROM, podeu utilitzar aquest junt a altres tècniques
d'instal·lació; una vegada hàgeu arrencat el sistema per altres mitjans, mireu
<xref linkend="boot-installer"/>.

</para><para arch="i386">

Es poden emprar tant els CD-ROM SCSI com els IDE/ATAPI. A més, tots els CDs
no estàndard que funcionen amb Linux també ho fan amb els discs d'arranc
(com els Mitsumi i Matsushita). Tanmateix, aquests models necessiten uns paràmetres
especials per funcionar, i no és probable que pugueu arrencar des d'aquestes
interfícies. El <ulink url="&url-cd-howto;">Linux CD-ROM HOWTO</ulink>
conté informació en profunditat sobre com fer servir CD-ROMs a Linux.

</para><para arch="i386">

Les unitats de CD-ROM USB també funcionen, igual que tots els 
dispositius FireWire que funcionen amb els controladors ohci1394 i sbp2.

</para><para arch="alpha">

Es poden emprar tant els CD-ROM SCSI com els IDE/ATAPI a &arch-title;
mentre funcionen amb la consola SRM. Açò descarta moltes targetes
controladores addicionals, però es pot esperar que funcione la majoria de
xips i targetes controladores SCSI i IDE proporcionades pel fabricant.
Per saber si el vostre dispositiu funciona amb la consola SRM, vegeu
l'enllaç <ulink url="&url-srm-howto;">SRM HOWTO</ulink>.

</para><para arch="arm">

Els CD-ROM IDE/ATAPI funcionen en totes les màquines ARM.
També funcionen els CD-ROM SCSI en RiscPC.

</para><para arch="mips">

En màquines SGI, per arrencar des de CD-ROM cal una unitat SCSI
que puga treballar amb un bloc de dades de 512 bytes. Molts dels
CD-ROMs SCSI per a PC venuts al mercat no tenen aquesta funcionalitat. Si
la vostra unitat de CD-ROM té un pont amb una etiqueta
<quote>Unix/PC</quote> o <quote>512/2048</quote>, poseu-la a la posició 
<quote>Unix</quote> o <quote>512</quote>.
Per començar a instal·lar, escolliu <quote>Instal·lació del sistema</quote>
al firmware. El Broadcom BCM91250A funciona amb dispositius IDE estàndard,
incloent-hi unitats CD-ROM, però les imatges de CD per a aquesta plataforma
no es distribueixen perquè el firmware no reconeix unitats de CD.

</para><para arch="mipsel">

A estacions DEC, per arrencar des de CD-ROM cal un disc SCSI
que puga treballar amb un bloc de dades de 512 bytes. Molts dels
CD-ROM SCSI venuts al mercat pel PC no tenen aquesta funcionalitat. Si
la vostra unitat de CD-ROM té un pont amb una etiqueta
<quote>Unix/PC</quote> o <quote>512/2048</quote>, poseu-la a la posició 
<quote>Unix</quote> o <quote>512</quote>.

</para><para arch="mipsel">

El CD 1 conté l'instal·lador per a la subarquitectura r3k-kn02
(les estacions basades en R3000 5000/1xx i 5000/240 i els 
models d'estacions DEC personals basades en R3000), el CD 2
l'instal·lador per a la subarquitectura r4k-kn04 (les estacions DEC
basades en R4x00 5000/150 i 5000/260 així com les estacions DEC personals
5000/50).

</para><para arch="mipsel">

Per arrencar des del CD, executeu l'ordre <userinput>boot
<replaceable>#</replaceable>/rz<replaceable>id</replaceable></userinput>
a l'indicador del firmware,on <replaceable>#</replaceable> és el nombre del
dispositiu TurboChannel des d'on arrencar (3 a la majoria de les estacions DEC) 
i <replaceable>id</replaceable> és l'ID SCSI de la unitat de CD-ROM. Si 
necessiteu afegir paràmetres addicionals, ho podeu fer amb aquesta sintaxi:

</para><para arch="mipsel">

<userinput>boot
<replaceable>#</replaceable>/rz<replaceable>id</replaceable>
param1=value1 param2=value2 ...</userinput>

</para>
 </sect2>

 <sect2><title>Disc Dur</title>

<para>

Arrencar el sistema d'instal·lació directament des del disc dur és un altra
opció per a moltes arquitectures. Açò requerirà un altre sistema operatiu per
copiar l'instal·lador al disc dur.

</para><para arch="m68k">

De fet, la instal·lació des del disc dur és la tècnica d'instal·lació
preferida per a les màquines &architecture;.

</para><para arch="sparc">

Malgrat que &arch-title; no permet arrencar des de SunOS
(Solaris), podeu instal·lar des d'una partició SunOS (particions UFS).

</para>
 </sect2>

 <sect2 condition="bootable-usb"><title>Dispositiu de memòria USB</title>

<para>

Moltes màquines Debian només necessiten el disquet i/o la unitat de CD-ROM
per configurar el sistema i per fer rescats. Si gestioneu alguns
servidors, probablement haureu pensat de fer servir, en lloc d'aquests
dispositius, una memòria USB en lloc, tant per instal·lar com per recuperar
el sistema (si cal). Això és també d'utilitat en sistemes petits que no disposen
de lloc per a unitats innecessàries.

</para>
 </sect2>

 <sect2><title>Xarxa</title>

<para condition="supports-tftp">

Podeu <emphasis>arrencar</emphasis> també el vostre sistema utilitzant la
xarxa. <phrase arch="mips">Aquesta és la tècnica preferida per al Mips.</phrase>

</para><para condition="supports-nfsroot">

La instal·lació sense discs, utilitzant l'arrencada des de xarxa a una
d'àrea local i muntant amb NFS tots els sistemes de fitxers locals és un altra
opció.

</para><para>

Després d'instal·lar el nucli del sistema operatiu, podeu instal·lar
la resta del sistema amb qualsevol tipus de connexió per xarxa (inclòs el
PPP desprès de la instal·lació del sistema base), mitjançant l'FTP o l'HTTP.

</para>
 </sect2>

 <sect2><title>Sistema Un*x o GNU </title>

<para>

Si esteu executant un altre sistema tipus Unix, podeu utilitzar-lo per
instal·lar &debian; sense emprar el &d-i; com es descriu a la resta del
manual. Aquest tipus de instal·lació pot ser útil a usuaris amb 
maquinari no suportat o aquells que no poden permetre's d'apagar la seua
màquina. Si esteu interessats en aquesta tècnica, dirigiu-vos a <xref
linkend="linux-upgrade"/>.

</para>
 </sect2>

 <sect2><title>Sistemes d'emmagatzemament suportats</title>

<para>

Els discs Debian contenen un nucli que es compila perquè funcione en el
major nombre de sistemes. Malauradament, açò fa que el nucli siga més gran,
i que incorpore molts controladors que no li calen a la vostra màquina
(vegeu <xref linkend="kernel-baking"/> per aprendre com compilar-vos un
nucli). En general, funcionar amb la major quantitat possible de dispositius
és el més desitjable, per assegurar que Debian puga instal·lar-se
a tot el maquinari possible.

</para><para arch="i386">

Normalment, la instal·lació de Debian funciona amb disquets, discs IDE,
disqueteres IDE, dispositius IDE per port paral·lel, controladores
i discs SCSI, USB i FireWire. Els sistemes de fitxers suportats inclouen
FAT, les extensions Win-32 FAT (VFAT), i NTFS, i d'altres.

</para><para arch="i386">

Les interfícies de disc que emulen la interfície de disc dur <quote>AT</quote>
sovint anomenades MFM, RLL, IDE o ATA, funcionen.
Les controladores molt antigues de 8 bits com les dels IBM XT tan sols
funcionen com a mòdul. Les controladores de disc SCSI de molts fabricants
funcionen. Per obtenir més detalls llegiu <ulink url="&url-hardware-howto;">
Linux Hardware Compatibility HOWTO</ulink>

</para><para arch="m68k">

Molts altres sistemes d'emmagatzemament que funcionen amb el nucli de Linux
també ho fan en la instal·lació de Debian. Tingueu en compte que el nucli
actual de Linux no funciona amb disquets als Macintosh en absolut, i que als
Amiga el sistema d'instal·lació no funciona amb disquets. Als Atari funciona
el sistema HFS de Macintosh, amb l'AFFS com a mòdul. Els Mac funcionen amb el
sistema de fitxers d'Atari (FAT). Els Mac funcionen amb el sistema de fitxers FAT
de l'Amiga i l'HFS com a mòdul.

</para><para arch="sparc">

Qualsevol sistema de emmagatzemamentque funcione amb el nucli de Linux també
ho fa amb el sistema d'arrencada. Per defecte, funcionen amb el nucli els
següents dispositius SCSI:

<itemizedlist>
<listitem><para>

Sparc ESP

</para></listitem>
<listitem><para>

PTI Qlogic,ISP

</para></listitem>
<listitem><para>

Adaptec AIC7xxx

</para></listitem>
<listitem><para>

NCR i Symbios 53C8XX

</para></listitem>
</itemizedlist>

Els sistemes IDE (com els UltraSPARC 5) també funcionen. Vegeu
<ulink url="&url-sparc-linux-faq;">Linux for SPARC Processors FAQ</ulink>
per obtenir més informació del maquinari SPARC que funciona amb el nucli de Linux.

</para><para arch="alpha">

Qualsevol sistema de emmagatzemament que funcione amb el nucli de Linux, també
funciona amb el sistema d'arrencada. Açò inclou els discs SCSI i IDE.
Adoneu-vos, per altra banda, que a molts sistemes, la consola SRM no pot
arrencar des de discs IDE, i que el Jensen no pot arrencar des de disquets. 
(vegeu <ulink url="&url-jensen-howto;"></ulink>
per obtenir més informació per arrencar el Jensen)

</para><para arch="powerpc">

Qualsevol sistema de emmagatzemament que funcione amb el nucli de Linux, també
funciona amb el sistema d'arrencada. Adoneu-vos que en sistemes CHRP el nucli
de Linux no funciona en absolut amb disquets.

</para><para arch="hppa">

Qualsevol sistema de emmagatzemament que funcione amb el nucli de Linux, també
funciona amb el sistema d'arrencada. Adoneu-vos que el nucli de Linux
no funciona amb disquets.

</para><para arch="mips">

Qualsevol sistema de emmagatzemament que funcione amb el nucli de Linux, també
funciona amb el sistema d'arrencada.

</para><para arch="s390">

Qualsevol sistema de emmagatzemament que funcione amb el nucli de Linux, també
funciona amb el sistema d'arrencada. Açò vol dir que FBA i ECKD DASD funcionen
amb l'antic esquema de discs de Linux (ldl) i el nou esquema de discs
S/390 (cdl).

</para>

 </sect2>

 </sect1>Reply to: