[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/install-methods/download/alpha.xml-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28997 -->


   <sect3 arch="alpha"><title>Fitxers d'instal·lació l'Alpha</title>
<para>

Si escolliu arrancar des del firmware de la consola ARC utilitzant
<command>MILO</command>, necessitareu preparar un disc que tingui 
<command>MILO</command> i <command>LINLOAD.EXE</command> des de les imatges
dels discs subministrats. Vegeu <xref linkend="alpha-firmware"/> per
obtenir més informació del firmware Alpha i dels carregadors de
l'arrencada. Les imatges dels disquets les podeu trobar al directori 
<filename>MILO</filename> amb el nom
<filename>milo_<replaceable>subarchitecture</replaceable>.bin</filename>.

</para><para>

Desafortunadament, les imatges de <command>MILO</command> no s'han
provat i podrien no funcionar a totes les subarquitectures. Si vegeu que
no us funcionen, proveu de copiar el binari de 
<command>MILO</command> al disquet 
(<ulink url="&disturlftp;main/disks-alpha/current/MILO/"></ulink>).
Adoneu-vos que aquests <command>MILO</command> no suporten  <quote>
superblocs dispersos</quote> ext2, així que no podeu utilitzar-los per 
carregar nuclis nous generats amb sistemes de fitxers ext2.
Com a alternativa, podeu posar el vostre nucli a la partició FAT següent
al <command>MILO</command>.

</para><para>

Els binaris de <command>MILO</command> depenen de cada plataforma. Vegeu
<xref linkend="alpha-cpus"/> per determinar quina és la imatge de
<command>MILO</command> necessària per la vostra plataforma Alpha.

</para>
   </sect3>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: