[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/hardware/installation-media.xml-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2 5536 3533 50CA 5808 08C4
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28997 -->

 <sect1 id="installation-media">
 <title>Mitjans d'instal·lació</title>

<para>

Aquesta secció us ajudarà a determinar quins mitjans podeu utilitzar per
instal·lar Debian. Per exemple, si teniu una disquetera al vostre ordinador, 
la podeu utilitzar per instal·lar Debian. Hi ha un capítol complet dedicat 
als mitjans consagrats, <xref linkend="install-methods"/>, que llista els 
avantatges i desavantatges de cada mitjà. Una vegada aplegueu a eixa secció, 
segurament voldreu tornar a aquesta pàgina.

</para>

 <sect2 condition="supports-floppy-boot"><title>Disquets</title>
<para>

En alguns casos, heu de fer el primer arranc des de disquet. 
Normalment, tot el que necessitareu es un disquet d'alta densitat de
3.5 polsades (1440 kilobytes).

</para><para arch="powerpc">

El suport per disquets per CHRP no funciona en aquest moment.

</para>
 </sect2>

 <sect2><title>CD-ROM/DVD-ROM</title>

<note><para>

Quan vegeu en aquest manual <quote>CD-ROM</quote>, s'aplica a 
CD-ROM i DVD-ROM, ja que les dues tecnologies son en realitat la mateixa
des del punt de vista del sistema operatiu, excepte per algunes unitats de 
CD-ROM antigues i no estàndard que no son ni SCSI ni IDE/ATAPI.

</para></note><para>

La instal·lació basada en CD-ROM està suportada per algunes arquitectures.
En ordinadors amb suport per CD-ROM arrancables, podríeu fer una instal·lació
completa <phrase arch="not-s390">sense disquets</phrase>
<phrase arch="s390">sense cinta</phrase>. En el cas que el vostre sistema no
suporte arrancar des de CD-ROM, podeu utilitzar-lo junt a altres tècniques
d'instal·lació al vostre sistema, i una vegada que heu arrancat el sistema
per altres mitjans, mireu <xref linkend="boot-installer"/>.

</para><para arch="i386">

Estan suportats, tant els CD-ROM SCSI com els IDE/ATAPI. També estan 
suportats tots els CD no estàndard que suporte Linux als discs d'arranc
(com els Mitsumi i Matsushita). Aquestos models necessiten uns paràmetres
especials per que funcionen, i és improbable que es pugui arrencar des d'aquestes interfícies. El <ulink url="&url-cd-howto;">Linux CD-ROM HOWTO</ulink>
conté informació en profunditat de com fer servir CD-ROM a Linux.

</para><para arch="i386">

Les unitats de CD-ROM USB també estan suportades, igual que tots els 
dispositius FireWire que suporten els controladors ohci1394 i sbp2.

</para><para arch="alpha">

Estan suportats, tant els CD-ROM SCSI com els IDE/ATAPI a &arch-title;,
mentre estiguin suportats per la consola SRM. Açò elimina moltes targetes
controladores, però s'espera que funcionen la majoria d'aquestes que el 
fabricant proporcione. Per saber si el vostre dispositiu està suportat per
la consola SRM, vegeu l'enllaç <ulink url="&url-srm-howto;">SRM HOWTO</ulink>.

</para><para arch="arm">

Estan suportats els CD-ROM IDE/ATAPI a totes les màquines ARM.
També estan suportats els CD-ROM SCSI als RiscPC.

</para><para arch="mips">

A les màquines SGI, per arrencar des de CD-ROM es necessita una unitat SCSI
que pugui treballar amb un bloc de dades de 512 bytes. Molts dels
CD-ROM SCSI venuts al mercat pel PC no tenen aquesta capacitat. Si
la vostra unitat de CD-ROM té un pont amb una etiqueta
<quote>Unix/PC</quote> o <quote>512/2048</quote>, poseu-la a la posició 
<quote>Unix</quote> o <quote>512</quote>.
Per començar a instal·lar, escolliu <quote>Instal·lació del sistema</quote>
al firmware. El Broadcom BCM91250A suporta dispositius IDE estàndard, incloent
unitats CD-ROM, però les imatges de CD per aquesta plataforma no es 
distribueixen perquè el firmware no reconeix unitats de CD.

</para><para arch="mipsel">

A estacions DEC, per arrencar des de CD-ROM es necessita un disc SCSI
que pugui treballar amb un bloc de dades de 512 bytes. Molts dels
CD-ROM SCSI venuts al mercat pel PC no tenen aquesta capacitat. Si
la vostra unitat de CD-ROM té un pont amb una etiqueta
<quote>Unix/PC</quote> o <quote>512/2048</quote>, poseu-la a la posició 
<quote>Unix</quote> o <quote>512</quote>.

</para><para arch="mipsel">

El CD 1 conté l'instal·lador per la subarquitectura r3k-kn02
(les estacions basades en R3000 5000/1xx i 5000/240 i els 
models de estacions DEC personals basades en R3000), el CD 2
l'instal·lador per la subarquitectura r4k-kn04 (les estacions DEC
basades en R4x00 5000/150 i 5000/260 així com les estacions DEC personals
5000/50).

</para><para arch="mipsel">

Per arrencar des de CD, executeu l'ordre <userinput>boot
<replaceable>#</replaceable>/rz<replaceable>id</replaceable></userinput>
a l'indicador del firmware,on <replaceable>#</replaceable> és el nombre del
dispositiu TurboChannel des d'on arrancar (3 a la majoria de les estacions DEC) 
i <replaceable>id</replaceable> és el ID SCSI de la unitat de CD-ROM. Si 
necessiteu afegir paràmetres addicionals, es poden afegir amb aquesta sintaxi:

</para><para arch="mipsel">

<userinput>boot
<replaceable>#</replaceable>/rz<replaceable>id</replaceable>
param1=value1 param2=value2 ...</userinput>

</para>
 </sect2>

 <sect2><title>Disc Dur</title>

<para>

Arrencar el sistema d'instal·lació directament des del disc dur és un altra opció per moltes arquitectures. Açò requerirà un altre sistema operatiu per copiar l'instal·lador al disc dur.

</para><para arch="m68k">

De fet, la instal·lació des del disc dur és la tècnica d'instal·lació
preferida per les màquines &architecture;.

</para><para arch="sparc">

Malgrat que &arch-title; no permet arrancar des de SunOS
(Solaris), podeu instal·lar des d'una partició SunOS (particions UFS).

</para>
 </sect2>

 <sect2 condition="bootable-usb"><title>Dispositiu de memòria USB</title>

<para>

Moltes màquines Debian només necessiten el seu disquet i/o unitat CD-ROM
per configurar el sistema i per fer rescats. Si gestioneu algun
servidor, necessitareu possiblement en oblidar-se d'aquestos dispositius
i utilitzar la memòria USB per instal·lar, i (si és necessari) per recuperar el 
sistema. Aquesta situació també és normal a sistemes petits on no es té
l'espai per unitats no necessàries.

</para>
 </sect2>

 <sect2><title>Xarxa</title>

<para condition="supports-tftp">

Podeu <emphasis>arrancar</emphasis> també el vostre sistema utilitzant la
xarxa. <phrase arch="mips">Aquesta és la tècnica preferida pel Mips.</phrase>

</para><para condition="supports-nfsroot">

La instal·lació sense discs, utilitzant l'arranc des de xarxa a una
d'àrea local i muntant amb NFS tots els sistemes de fitxers locals és un altra
opció.

</para><para>

Després d'instal·lar el nucli dels sistema operatiu, podeu instal·lar
la resta del sistema amb qualsevol tipus de connexió per xarxa (inclòs
PPP desprès de la instal·lació del sistema base), via FTP o HTTP.

</para>
 </sect2>

 <sect2><title>Sistema Un*x o GNU </title>

<para>

Si esteu executant un altre sistema tipus Unix, podríeu utilitzar-lo per
instal·lar &debian; sense utilitzar el &d-i; com es descriu a la resta del
manual. Aquest tipus de instal·lació és prou normal per usuaris amb 
maquinari no suportat o a màquines que no es poden permetre el temps
d'apagada. Si esteu interessats en aquesta tècnica, passeu a <xref
linkend="linux-upgrade"/>.

</para>
 </sect2>

 <sect2><title>Sistemes d'emmagatzemament suportats</title>

<para>

Els discs Debian contenen un nucli que es compila per maximitzar el 
nombre de sistemes on funcione. Desafortunadament, açò fa que el nucli
sigui més gran, i que incorpore molts controladors que no fan falta per
la vostra màquina (vegeu <xref linkend="kernel-baking"/> per aprendre com
compilar el vostre nucli). Suportar la major quantitat de dispositius possible
és el que es desitja en general, per assegurar que Debian pugui instal·lar-se
a tot el maquinari possible.

</para><para arch="i386">

Normalment, la instal·lació de Debian inclou el suport per disquets,
discs IDE, disqueteres IDE, dispositius IDE per port paral·lel, controladores
SCSI i discos, USB i FireWire. Els sistemes de fitxers suportats inclouen
FAT, les extensions Win-32 FAT (VFAT), i NTFS, i altres.

</para><para arch="i386">

Les interfícies de disc que emulen la interfície de disc dur <quote>AT</quote>
que s'anomenen moltes vegades MFM,RLL, IDE o ATA estan suportades. 
Les controladores molt antigues de 8 bits com les dels IBM XT tan sols es 
suporten com a mòdul. Les controladores de disc SCSI de molts fabricants estan 
suportades. Per obtenir més detalls llegiu <ulink url="&url-hardware-howto;">
Linux Hardware Compatibility HOWTO</ulink>

</para><para arch="m68k">

Molts altres sistemes d'emmagatzemament suportats pel nucli de Linux
estan suportats a la instal·lació de Debian. Adoneu-vos que el nucli
de Linux no suporta disquets als Macintosh del tot, i la instal·lació
de Debian no suporta disquets per Amiga. Es suporta el sistema HFS de 
Macintosh als Atari, i AFFS com a mòdul. Els Mac suporten el sistema
de fitxers de Atari (FAT). Els Amiga suporten el sistema de fitxers FAT
i HFS com a mòdul

</para><para arch="sparc">

Qualsevol sistema de emmagatzemament suportat pel nucli de Linux també
està suportat pel sistema d'arrancada. Per defecte, al nucli estan suportats
els següents dispositius SCSI:

<itemizedlist>
<listitem><para>

Sparc ESP

</para></listitem>
<listitem><para>

PTI Qlogic,ISP

</para></listitem>
<listitem><para>

Adaptec AIC7xxx

</para></listitem>
<listitem><para>

NCR i Symbios 53C8XX

</para></listitem>
</itemizedlist>

Els sistemes IDE (com els UltraSPARC 5) també estan suportats. Vegeu
<ulink url="&url-sparc-linux-faq;">Linux for SPARC Processors FAQ</ulink>
Per tenir més informació del maquinari SPARC suportat pel nucli de Linux.

</para><para arch="alpha">

Qualsevol sistema de emmagatzemament suportat pel nucli de Linux, també
està suportat pel sistema d'arrancada. Açò inclou els discs SCSI i IDE.
Adoneu-vos, per altra banda, que a molts sistemes, la consola SRM no pot
arrencar des de discs IDE, i el Jensen no pot arrencar des de disquets. 
(vegeu <ulink url="&url-jensen-howto;"></ulink>
per obtenir més informació per arrencar el Jensen)

</para><para arch="powerpc">

Qualsevol sistema d'emmagatzemament suportat pel nucli de Linux, està
també suportat pel sistema d'arrancada. Adoneu-vos que el nucli de Linux
no suporta disquets a sistemes CHRP del tot.

</para><para arch="hppa">

Qualsevol sistema d'emmagatzemament suportat pel nucli de Linux, està
també suportat pel sistema d'arrancada. Adoneu-vos que el nucli de Linux
no suporta disquets.

</para><para arch="mips">

Qualsevol sistema d'emmagatzemament suportat pel nucli de Linux, està
també suportat pel sistema d'arrancada.

</para><para arch="s390">

 
Qualsevol sistema d'emmagatzemament suportat pel nucli de Linux, està
també suportat pel sistema d'arrancada. Açò vol dir que FBA i ECKD DASD estan 
suporten per l'antic esquema de discs de Linux (ldl) i el nou esquema de discs
S/390 (cdl).

</para>

 </sect2>

 </sect1>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: