[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/partitioning/schemes.xmlUna altra traducció basada en el que hi havia.

Cap idea per millorar "heurisme"? Sembla que fa temps ja se'n va
parlar:
  http://lists.debian.org/debian-l10n-catalan/2001/10/msg00024.html

Attachment: schemes.xml
Description: XML document


Reply to: