[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Estat del manual de d-iHola Jordà,

S
í, això i clarificacio sobre les dates. Bueno, ni flors on s'aplica el script,
pero em fio del teu resultat. ;-)

gràcies!
Matt

On 12/21/05, Jordà Polo <jorda@ettin.org> wrote:
On Tue, Dec 20, 2005 at 11:17:44PM -0800, Matt Bonner wrote:
> Segon, hi ha un lloc que mostri el tamany de cada fitxer que queda per
> traduir.
> Ja que mesuren per percentatges de fitxers i no bytes, prefereixo començar
> amb
> els fitxers mes petits. Aixi tambe es menys probable que deixi un fitxer a
> mitges.

Aquí tens una llista de fitxers pendents, ordenada per tamany de fitxer
(els més petits primer).

...
Per si t'interessa tornar-la a generar:
ls `./scripts/doc-check -s ca | grep "^ca" | sed -e 's/: \(.*\)//'` -Sr

Era això el que volies?


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: