[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/nobootloader.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 23662 untranslated -->

   <sect3 id="nobootloader">
   <title>Continuant sense el carregador d'arrencada</title>

<para>

Aquesta opció es pot utilitzar per finalitzar la instal·lació tot
i no instal·lar un carregador de l'arrencada, ja sigui perquè
l'arq/subarq no en proporciona cap, o perquè no us és necessari
(ex. utilitzareu el carregador d'arrencada existent).
<phrase arch="m68k">Aquesta opció és especialment útil pels
sistemes Macintosh, Atari i Amiga, on s'ha de mantenir el sistema
operatiu original i utilitzar-lo per arrencar el GNU/Linux.</phrase>


</para><para>

Si pretenu configurar manualment el carregador de l'arrencada, 
hauríeu de comprovar el nom del nucli instal·lat a 
<filename>/target/boot</filename>.
També hauríeu de comprovar si hi ha el fitxer
<firstterm>initrd</firstterm> i, si és el cas,  probablement indicar-li al carregador
de l'arrencada. Informació addicional que us farà falta correspon 
al disc i partició que heu seleccionat anteriorment pel sistema de fitxers
<filename>/</filename> i, en el cas d'escollir instal·lar el
<filename>/boot</filename> en una partició separada,
el sistema de fitxers <filename>/boot</filename>.

</para>
   </sect3>

Reply to: