[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/partman.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 23682 untranslated -->

  <sect3 id="partman">
  <title>Particionant els discs</title>

<para>

Ha arribat el moment de particionar els discs. Si no esteu convençuts
de com particionar o simplement voleu obtenir més informació, vegeu
<xref linkend="partitioning"/>.

</para><para>

Primer podreu particionar automàticament la unitat sencera
o l'espai lliure corresponent. Aquesta opció s'anomena
partició <quote>guiada</quote>. Si no voleu la partició
automàtica escolliu l'opció del menú
<guimenuitem>Editar manualment la taula de particions</guimenuitem>.


</para><para>

Si escolliu la partició guiada podreu escollir entre els esquemes
que es llisten a la taula següent. Tots els esquemes tenen els seus
avantatges els seus inconvenients, alguns dels quals es discuteixen a
<xref linkend="partitioning"/>. Si no n'esteu segurs, escolliu
la primera opció. Heu de tenir present que la partició guiada precisa
d'un mínim d'espai lliure amb el qual treballar. Si no li assigneu
un mínim de 1GB d'espai (en funció de l'esquema escollit), es
produirà un error en la partició guiada.

</para>

<informaltable>
<tgroup cols="3">
<thead>
<row>
 <entry>Esquema de partició</entry>
 <entry>Espai mínim</entry>
 <entry>Particions creades</entry>
</row>
</thead>

<tbody>
<row>
 <entry>Tots els fitxers en una partició</entry>
 <entry>600MB</entry>
 <entry><filename>/</filename>, swap</entry>
</row><row>
 <entry>Màquina d'escriptori</entry>
 <entry>500MB</entry>
 <entry>
  <filename>/</filename>, <filename>/home</filename>, swap
 </entry>
</row><row>
 <entry>Estació de treball multiusuari</entry>
 <entry>1GB</entry>
 <entry>
  <filename>/</filename>, <filename>/home</filename>,
  <filename>/usr</filename>, <filename>/var</filename>,
  <filename>/tmp</filename>, swap
 </entry>
</row>

</tbody></tgroup></informaltable>

<para arch="ia64">

Si escolliu la partició automàtica per un sistema IA64 hi haurà
una partició addicional formatejda com un sistemes de fitxers
arrencable FAT16, pel carregador de l'arrencada EFI.
També hi ha un opció addicional del menú de formatat per
configurar manualment una partició com a partició d'arrencada EFI.

</para><para arch="alpha">

Si escolliu la partició automàtica per un sistema Alpha, s'assignaà
una partició no formatada addicional a l'inci del disc per reservar
espai pel carregador de l'arrencada aboot.


</para><para>

Després de la selecció d'un esquema, la pantalla següent mostrarà
la nova taula de particions, on s'inclourà informació respecte a si
i com es formataran les partiacions i on es muntaran.

</para><para>

La llista de particions hauria de ser similar a:

<!-- TODO: show some flags here (lightning, skull, smiley) -->
<informalexample><screen>
 IDE1 master (hda) - 6.4 GB WDC AC36400L
    #1 primary  16.4 MB   ext2    /boot
    #2 primary 551.0 MB   swap    swap
    #3 primary  5.8 GB   ntfs
      pri/log  8.2 MB   FREE SPACE

 IDE1 slave (hdb) - 80.0 GB ST380021A
    #1 primary  15.9 MB   ext3
    #2 primary 996.0 MB   fat16
    #3 primary  3.9 GB   xfs    /home
    #5 logical  6.0 GB   ext3    /
    #6 logical  1.0 GB   ext3    /var
    #7 logical 498.8 GB   ext3
    #8 logical 551.5 GB   swap    swap
    #9 logical  65.8 GB   ext2
</screen></informalexample>

L'exemple mostra dos discs dur IDE dividits en múltiples particions;
el primer disc disposa d'espai lliure. Cada línia de partició disposa
del número de partició, el tipus, mida, senyaladors opcionals, sistema
de fitxers i punt de muntatge (si n'hi ha).

</para><para>

En aquest punt finalitza la partició guiada. Si la taula de particions
generada satisfà les vostres necessitats podeu escollir l'opció
de menú
<guimenuitem>Finalitza la partició i escriu els canvis al disc</guimenuitem>
per desar la nova taula de particions (tal i com es descriu
al final d'aquesta secció). Si no satisfà les vostres necessitats podeu
escollir l'opció <guimenuitem>Desfés els canvis de les particions</guimenuitem>
per tornar a executar la partició guiada o modifica els canvis proposats
tal i com es descriu posteriorment en la partició manual.

</para><para>

En cas d'escollir la partició manual us apareixerà una pantalla
similar a la mostrada anteriorment, exceptuant que es mostrarà
la taula de particions actual i sense els punts de muntatges.
El mètode per configurar manualment la taula de particions i
la utilització de les particions per part de Debian es descriurà
al llarg de la resta de la secció.

</para><para>

Si escolliu un disc nou sense particions o espai lliure, se us oferirà
la possibilitat de crear una nova taula de particions (és necessària
per crear noves particions). Posteriorment hauria d'aparèixer
una nova línia sota el disc seleccionat 
amb el títol <quote>ESPAI LLIURE</quote>.

</para><para>

Si seleccioneu l'espai lliure se us oferirà la possibilitat de crear
una nova partició. Haureu de contestar a una sèrie de qüestions
ràpides referents a la mida, tipus (primària o lògica) i la ubicació
(al principi o al final de l'espai lliure). Posteriorment se us
presentarà la informació referent a la nova partició. Hi ha opcions
com el punt de muntatges, opcions de muntatge, senyaladors d'arrencada
o el mètode d'utilització. Podeu modificar lliurements els valors
predeterminats en funció de les vostres necessitats. Ex.
seleccionant l'opció <guimenuitem>Utilitza com:</guimenuitem>,
podeu seleccionar si utilitzar la partició per a swap, RAID per
software, LVM o cap utilitat específica. Una altra característica
interessant és la possibilitat de copiar les dades des de
particions existents a la nova.
Un cop la nova partició satisfaci les vostres necessitats seleccioneu
l'opció <guimenuitem>S'ha finalitat la partició</guimenuitem> i
retorneu a la pantalla principal del <command>partman</command>.


</para><para>

Si voleu modificar alguna característica de la partició seleccioneu-la
i accedireu al menú de configuració de la partició. Com que és la mateixa
pantalla que la utilitzada en la creació de noves particions, podreu
modificar-ne les mateixes característiques. Una característica que
probablement no sigui evident en un primer moment és la possibilitat
de modificar la mida de la partició seleccionant l'element
que mostra la mida de la partició. Els sistemes de fitxers que s'han
comprovat que funcionen són, com a mínim, fat16, fat32, ext2, ext3
i swap. Aquest menú també us permet suprimir una partició.

</para><para>

Assegureu-vos de crear un mínim de dues particions: una pel
sistema de fitxers
<emphasis>root</emphasis> (que s'ha de muntar com a
<filename>/</filename>) i una pel <emphasis>swap</emphasis>.
Si us oblideu de muntar el sistema de fitxers root, el
<command>partman</command> no us deixarà continuar fins
que no solucioneu el problema.

</para><para arch="ia64">

Si us heu oblidat de seleccionar i formatar una partició d'arrencada
EFI, el <command>partman</command> ho detectarà us deixarà continuar
fins que no n'assigneu una.

</para><para>

Les possibilitats del <command>partman</command> es poden ampliar a través
dels mòduls de l'instal·lador, però dependran de l'arquitectura del sistema.
Si no teniu accés a totes les possibilitats que esperaveu comproveu que heu
carregat tots els mòduls necessaris
(ex. <filename>partman-ext3</filename>, <filename>partman-xfs</filename>,
o <filename>partman-lvm</filename>).

</para><para>

Un cop la partició satisfaci les vostres necessaits, seleccioneu
l'opció de partició <guimenuitem>Finalitza la partició i escriu
els canvis al disc</guimenuitem>. Se us presentarà un resum dels canvis
realitzats als disc i se us demanarà que confirmeu la creació
dels sistemes de fitxers tal i com els heu sol·licitat.

</para>
  </sect3>

Reply to: